Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1172 Parkeringshus i Sydhavnskvarteret

Lokalplanen giver mulighed for at lokalplanområdet udlægges til cityformål i form af parkeringshus med tilhørende færdsels- og parkeringsarealer på terræn, samt rekreative arealer omkring huset og en forbindelse fra terræn via taget.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Lokalplanen giver mulighed for at lokalplanområdet udlægges til cityformål i form af parkeringshus med tilhørende færdsels- og parkeringsarealer på terræn, samt rekreative arealer omkring huset og en forbindelse fra terræn via taget.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 1. februar 2023.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 18. januar ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Et P hus til 800 biler på Sydhavnen modvirker ”Park and Ride” strategi og er i modstrid med Århus Kommunes Planstrategi for nedsættelse af miljø- og klimabelastningen af midtbyen. Pendlere bør i stedet gives mulighed for parkering og omstigning til busser, letbane og tog langt uden for Midtbyen – ”Park and Ride”. P huset bør helt opgives, området begrønnes og evt. indrettet til cykelparkering inkl. opladningsmulighed for elcykler. Alternativt bør P huset minimeres i størrelse og graves ned, så det ikke spærrer for den visuelle kontakt mellem by og vand. Parkering bør forbeholdes til elbiler med opladningsmulighed og til parkering af cykler. Benzin- og dieselbiler henvises til P huse under DOKK1 og under Navitas. Godsbanen skal ikke køre gennem P huset, men flyttes til Marselistunnelen".

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan (eller mindre ændringer i gældende planer) og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 1141 (Plan-ID nr.10357788) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

 

Høringssvar (15)

Kulhuset i Sydhavnen

Helt kort, så undrer vi os fra bestyrelsen i foreningen Sydhavnen over, hvor meget anderledes dette parkeringshus er endt ud siden det vindende arkitektforslag: https://stiften.dk/…

Høringssvar fra Kulbroens Venner

Vedhæftet er høringssvar fra Kulbroens Venner til lokalplan 1172 om Kulhuset.

Parkeringshus

Hvis der skal parkeres på havnen har bilen allerede kørt og dermed støjet og udledt CO2 og partikler tværs gennem Aarhus. De kilometer kunne spares, hvis bilen parkeres udenfor den…

Hvad vil vi med Aarhus - grå og larmende eller grøn og attraktiv?

Hvordan hænger dette forslag sammen med kommunens egen klimaplan, hvor der står, at transport er den største udfordring for at nå målet om CO-neutralitet i 2030? Hvorfor skal vi så…

I konflikt med Århus' interesser

At øge udbuddet af parkeringspladser til biler vil, alt andet lige, hæve mængden af biler på vejen i Århus og generelt. Det kommer til at have nogle omkostninger ud over den umidde…

Udnyt muligheden, ikke brug den på p-huse

Helt konkret, er der ikke noget logisk ræsonnement for at bygge et stort parkeringshus, med henblik på den klimaplan, i har budgetteret med. Med byplanlægningen, der allerede er p…

Hyklerisk ift. klimamål

Jeg er skuffet over at i vil anlægge et parkeringhus. Det er hyklerisk at i lægger planer om at udvide muligheder for parkering, og centralisering af biler når at i har lagt plane…

Overhold Aarhus klimaplan!

Overhold Aarhus klimaplan! “Samtidigt med at byen vokser, skal energiforbruget ned, og vi skal skabe et fossilfrit samfund.” - Citat fra Aarhus egen klimahandlingsplan 2021-2024 …

FLERE BILER ER IKKE LIG MERE BÆREDYGTIGHED

Med parkeringshuset gør I det endnu en gang lettere at være privatbillist, i stedet for at bruge ressourcer på at forbedre den kollektive transport, som i forvejen halter i Aarhus.…

Overhold jeres egen klimaplan

Ifølge jeres egen klimaplan vil i reducere CO2-udledningerne som følge af transport med 79.000 ton i 2024 og 282.500 ton i 2030, bl.a. ved at reducere transportbehovet gennem indsa…

Udbyg den kollektive transport ikke bil-faciliteter!

“Udvikling af kapaciteten i trafiksystemet i Aarhus kan ske på flere måder og vil handle om valg og prioriteringer”. Sådan lyder det i Aarhus kommunes plan Trafik i Aarhus 2030. …

I direkte strid med klimaplanen

Dette parkeringshus står i direkte strid med kommunens ambitioner om at reducere 79.000 tons CO2 inden 2030. Det er både intuitivt åbenbart og, erfaringsmæssigt bevist, at mere bil…

Det skal ikke være attraktivt at køre bil i det indre Aarhus

Vil man rundt i det indre Aarhus, er det ofte hurtigere at cykle end at køre bil. Det er kun godt, for det skal være nemt og naturligt for borgerne at vælge klimavenlige transportf…

Trafik & Transport

Man taler meget om at vi skal være gode ved miljøet og klimaet, samt at traffiken i Aarhus er ved at sande til. At bygge store P-huse som dette forværre begge problemer. Flere stor…

Parkering, infrastruktur og personmobilitet i Aarhus

Fint med et parkeringshus på Sydhavnen. Jeg mener, at vi - kommunen - skal stræbe mod, at det bliver enkelt at komme ind og ud af byen i bil. MEN ikke rundt i byen - dét er der …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H547

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00