Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1196 - Boligområde ved Jess Ingerslevs Gade i Lisbjerg

Lokalplanen fastlægger, at området må anvendes til boligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fællesfaciliteter.

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Teknik og Miljø har efter bemyndigelse fra Aarhus Byråd godkendt et forslag til Lokalplan nr. 1196 den 21. februar 2024 til offentlig høring. Lokalplanen fastlægger, at området må anvendes til boligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fællesfaciliteter.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 28. februar 2024.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen (eller: lokalplanen og kommuneplantillægget) ikke er omfattet af kravet om miljø-vurdering, idet planen (eller: planerne) ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørel-sen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, plan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 3. april 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 998 (PlanID: 2953275) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner og kommuneplantillæg såvel som ophævelse af gældende planer, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

Høringssvar (21)

Ikke flere lejeboliger

Jeg stemmer i med stort set alle andre høringssvar (som efter min opfattelse repræsenterer de fleste beboer i Lisbjerg) - vi har ikke brug for flere lejeboliger. Der er et stort be…

Høringssvar fra Lisbjerg Byudviklingsudvalg under LSTK Fællesråd

Se vedlagte høringssvar.

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Lisbjergskolen

Som en central aktør i lokalområdet og i øvrigt som nærmeste nabo til det aktuelle lokalplanområde har vi fra Skolebestyrelsen ved Lisbjergskolen et par enkelte kommentarer til den…

Forslag til Lokalplan nr. 1196 – Boligområde ved Jess Ingerslevs Gade i Lisbjerg

Kredsløb A/S bemærkninger til Forslag til Lokalplan nr. 1196 – Boligområde ved Jess Ingerslevs Gade i Lisbjerg Kredsløb A/S har følgende bemærkninger til ovennævnte lokalplanfor…

Plads til hus og have

Lisbjerg er ved at blive et stop på vejen, når børnefamilier søger efter hus og have. Det forstår man godt, for her er meget ringe udvalg af boliger til børnefamilierne, der vil e…

Et Lisbjerg for alle

Jeg ville ønske at der kom mere fokus på et Lisbjerg for alle generationer og typer af familie. Vores datter har gået i vuggestue og bhv i Lisbjerg og skal starte på skolen når den…

Byudvikling Lisbjerg tvivlsom hensigts mæssig planlægning?

Hvorfor er der så meget fokus på etablering af lejeboliger? Det er jo heller ikke fordi de lejeboliger som bliver etableret og er etableret er billige. Hvis man har planer om at få…

Parcelhusgrunde så børnefamilierne ikke søger væk

Der er brug for en større udstykning af parcelhusgrunde i Lisbjerg og omegn. Og gerne snart. Det er problematisk at der ikke findes flere muligheder for at etablere sig som børnefa…

Parcelhusgrunde

Der mangler parcelhusgrunde. Der er allerede for mange ensartede projekter med samme type boliger. Så parcelhusgrunde, parcelhusgrunde, parcelhusgrunde, tak.

Trafikale udfordringer og dræn

Der har i forbindelse med byggeriet på Trille Nielsen gade og Jørgen Clevins gade været store udfordringer med trafikken p.g.a. store byggekøretøjer holder uhensigtsmæssigt. Det sk…

Parkering

Hej Det er rigtig vigtigt, der bliver sørget for nok parkeringspladser og opsyn med parkering på Trille Nielsens gade - ISÆR UNDER BYGGERIET!!! Da der under de tidligere byggerier…

Parcelhusgrunde

Hvor kunne det være dejligt hvis der blev lyttet til alle de høringssvar som næsten alle siger at der ikke mangler lejeboliger, men derimod parcelhusgrunde, så flere børnefamilier …

Høringssvar fra Østjyllands Brandvæsen

Det vurderes at der ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venlig hilsen Anders J…

Øg kvaliteten af uderummene og lav større ejerboliger

- Naturstriben op mod stien har mange sommerfugle bl.a. blåfugl som er i brat nedgang på landsplan. I de første udkast til udviklingen af området var der grønne arealer og plads la…

Mere af det samme?

Hvornår stopper man med at bygge mere af det samme? Hvad med at gøre noget for at holde på børnefamilier, der gerne vil købe eller bo anderledes end i en lejlighed? Huslejerne i al…

Hold pauseknappen inde - fokuser på parcelhus byggegrunde nu

Hold en pause med udbud af denne type udlejningsboliger i 1-3 etager og fokuser på etablering af parcelhusgrunde, som er en kæmpe mangelvare. Få et område til parcelhuse i udbud nu…

Der mangler ikke flere lejeboliger i Lisbjerg

Lisbjerg by mangler byggegrunde til parcelhuse, så vi undgår at børnefamilier flytter fra byen, som det lige nu er tilfældet. Der mangler ikke flere lejeboliger! De mange tomme udl…

Nye boliger i Lisbjerg

Der er IKKE behov for flere lejeboliger i Lisbjerg. Det der mangler er parcelhuse/grunde til parcelhuse. Og ikke mere byggeri tæt rundt om skolen.

Anke mod bebyggelse på området

Der er ikke behov for flere boliger i dét område og slet ikke udlejning. Det vil desuden være rigtig ærgerligt at pakke skolens område mere ind i boliger da børnene bruger de grønn…

Boliger i Lisbjerg

Senior/pensionist boliger . Indkøbsmuligheder i kort afstand til boligområderne.

Ejer- eller lejerboliger

Som beboer i Lisbjerg-området lyder mit simple budskab: Lisbjerg mangler ikke flere lejeboliger! Medmindre man ønsker at øge flowet af beboere og gøre Lisbjerg til en gennemfart…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lisbjerg
Hørings-id

H830

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00