Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til at omfatte partikelfilterkrav på dieseldrevne personbiler i miljøzonen i Aarhus Kommune og nedlæggelse af den nuværende transitrute

Aarhus Kommunes byrådet har den 25. maj 2022 besluttet at sætte de følgende forslag i høring:
1. at lade dieseldrevne personbiler være omfattet af kravene i miljøzonen i Aarhus Kommune med henblik på ikrafttrædelse 1. oktober 2023
2. at Nørrebrogade/Randersvej og Bernhard Jensens Boulevard inkluderes i miljøzonen med henblik på ikrafttrædelse 1. marts 2024

Høringsperiode for begge forslag er den 1. juli – 31. august 2022.

Forslaget til at omfatte partikelfilterkrav på dieseldrevne personbiler

Ændringen af miljøbeskyttelsesloven giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner mulighed for at træffe bestemmelse om, at dieseldrevne personbiler skal være omfattet af de miljøzoner, som kommunerne allerede har etableret.

I Aarhus findes en eksisterende miljøzone som omfatter området inden for Ringgaden, dog med en transitrute gennem miljøzonen ved Nørrebrogade/Randersvej og en del af Bernhard Jensens Boulevard til færgehavnen, hvor trafikken er undtaget af miljøzonereglerne. I miljøzonen er der krav til dieseldrevne tunge køretøjers og varebilers udledning af partikler. Det overordnede mål med miljøzonen er at sikre renere luft til borgerne. Der er tilsvarende zoner i Frederiksberg, Odense, Aalborg og Københavns kommuner.

Den nuværende miljøzone i Aarhus med mærkeret transitrute kan ses på vedlagte billede 1.

 

Krav til partikelfiltre på dieseldrevne personbiler:

De tekniske krav til køretøjerne i en miljøzone er fastsat i miljøbeskyttelseslovens § 15 b og omfatter med forslaget nu også krav til dieseldrevne personbiler (15 b stk. 3). Skærpelsen vil betyde, at der vil være forbud mod at køre med dieseldrevne personbiler uden partikelfilter i miljøzonen.

Partikelfiltre til dieseldrevne personbiler kom på markedet i 2006 og blev obligatoriske den 1. januar 2011 ved indførelse af EURO-norm 5. Personbilerne indregistreret efter denne dato har alle et fabriksmonteret partikelfilter. Loven giver mulighed for at kunne eftermontere partikelfiltre som alternativ til udskiftning af køretøjer.

Udenlandske køretøjer skal lade sig registrere på www.miljoezone.dk senest samme dag ved kørsel i en dansk miljøzone.

I Finansloven for 2022 er der afsat midler til en tilskudspulje, som kan søges af bilejere i lavindkomstgrupper. Et åbent partikelfilter koster minimum 6.000 kr. inklusiv montering. Tilskuddet er på ca. 2.000 kr. til eftermontering af et partikelfilter. Udmøntningen af tilskudsordningen skal administreres af Miljøstyrelsen og beskrives nærmere i en bekendtgørelse, der offentliggøres ultimo 2022.

Ved at eftermontere et partikelfilter sparer bilejeren endvidere 1.000 kr. i partikeludledningsafgift om året.

 

Forslagets retsvirkninger for borgere og virksomheder

Overtrædelse af miljøzonereglerne består i, at køretøjet ikke opfylder de materielle miljøzonekrav om 1. registreringstidspunkt eller eftermonteret partikelfilter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 3. Eller at ejeren/brugeren af køretøjet ikke har ansøgt om gyldig dispensation eller har undtagelse fra gældende regler.

Prisen på et administrativt bødeforlæg afhænger af typen af køretøj. For lastbiler og busser er prisen 12.500 kr. Bøden for personbiler forventes ligesom for varebiler at være 1.500 kr.

Kontrol:

Sund & Bælt varetager i praksis opgaven med håndhævelsen i miljøzonen på statens vegne. Der er opsat kameraer i miljøzonerne, der afkoder køretøjernes nummerplade, hvorefter nummerpladen kontrolleres for at undersøge, om køretøjet overholder kravene til første registreringsdato, eftermonteret partikelfilter eller, om køretøjet har dispensation eller undtagelse. Viser det sig, at køretøjet ikke overholder reglerne, sendes billede af nummerplade og information om køretøjet til Miljøstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed i forhold til udstedelse af et administrativt bødeforelæg.

 

Dispensationsmuligheder og undtagelser:

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

  • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel.
  • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed.

Dispensationer: Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation i følgende 3 situationer:

  1. Køretøjer som anvendes til erhvervsmæssig brug og hvor der ikke kan eftermonteres et partikelfilter eller hvor der er andre særlige forhold ved køretøjet., der betinger en dispensation m.v.
  2. Køretøjer som anvendes til privat brug og hvor der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet og hvor en offentlig aktivitet af samfundsmæssig karakter ikke ville kunne gennemføres, og køretøjet ikke kan skiftes ud med et andet køretøj m.v. eller hvor der er andre særlige forhold ved køretøjet., Miljøstyrelsen kan endvidere meddele tidsbegrænset dispensation hvis det vurderes, at der er ekstraordinære lang leveringstid på partikelfiltre eller nye køretøjer.
  3. Der kan meddeles dispensation, såfremt kravene rammer ansøgerne på en sådan måde, at opfyldelse af kravene vil indebære ekspropriation.

Dispensation kan søges her: www.miljoezoner.dk

Undtagelser: Der gælder særlige undtagelser for lovens regler for køretøjer som anvendes til privat brug i følgende situationer:

  • køretøjer som anvendes i forbindelse med hospital – eller speciallægebesøg.  
  • handicapkøretøjer
  • natarbejde i miljøzonen
  • tidsbegrænsede undtagelser, hvor ejeren eller brugeren har bopæl inden for miljøzonen før den dato, hvor køretøjet blev omfattet af de skærpede miljøzoneregler

Der er generelt en forudsætning for at kunne omfatte af bestemmelserne om undtagelse, at der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfiler på køretøjet. Ejeren eller brugeren af køretøjet skal lade sig registrere digitalt og blandt andet udfylde tro og love-erklæring.

Undtagelser kan registreres her https://miljoezoner.dk/undtagelser-og-dispensationer/undtagelser-for-varebiler-privat-brug/.

Det er Miljøstyrelsen der behandler ansøgninger om dispensationer og fører kontrol med registrering af køretøjer, der kan opnå undtagelse fra reglerne.

 

Forslaget til nedlæggelse af transitrute

Derudover har Aarhus Kommune også forslaget at nedlægge transitruten i den nuværende miljøzone. Da Molslinjen er flyttet fra Bernhard Jensens Boulevard, Pier 3, til en ny lokalitet på Østhavnen er der ikke behov for den nuværende transitrute via Randersvej/Nørrebrogade og Bernhard Jensens Boulevard. Det vil betyde at strækningen vil startende den 1. marts 2024 også være omfattet i miljøzonen, som vist på vedhæftede billede 2.

 

Frist for indgivelse af bemærkninger

Der er frist for indgivelse af bemærkninger 31. august 2022. Bemærkninger kan indgives på link på høringsportalen eller via mobilitet@mtm.aarhus.dk 

 

Yderligere oplysninger om forslaget til dieseldrevne personbiler:

Yderligere information kan findes på:

Den fælles kommunale hjemmeside om miljøzoner: www.miljoezoner.dk

Miljøstyrelsens hjemmeside: Miljøzoner (mst.dk)

Lovgivning:

Miljøbeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100

Tillæg til miljøbeskyttelsesloven omhandlende ”Mulighed for kommunal beslutning om, at dieseldrevne personbiler skal være omfattet af eksisterende miljøzoner”: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/373

Den tekniske miljøzonebekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/396

Aarhus Kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk

 

Klageadgang

Byrådets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. Miljøbeskyttelsesloven §15 a, stk. 6. Et civilretslig spørgsmål skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er annonceret, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Midtbyen
Hørings-id

H466

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Mobilitet
Blixens
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
89 40 44 00