Gå til hovedindhold

Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-2026, udlægning af kloakopland v. Lokesvej

Udlægning af kloakopland i forbindelse med realisering af dele af lokalplan 725.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist. Har du spørgsmål til høringen se kontaktoplysninger under afsnittet Kontakt.

I forbindelse med realisering af dele af lokalplan 725 v. Lokesvej og Brandstien i Åby, skal der udlægges nye kloakoplande. Udvidelsen sker på baggrund af et ønske om at etablere en kommunal daginstitution og erhverv.

Det nye kloakopland udlægges som separatkloakeret, hvor regnvand ledes til Aarhus Å og spildevand til Åby Renseanlæg.

Tillægget fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra dags dato og frem til den 19. januar 2023.

Miljøvurdering:

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) er der pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Aarhus Kommune vurderer, at tillæg nr. 3 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2021-2026 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen kan påklages fire uger efter offentliggørelsen (frist den 22. december 2022).

Find screeningsafgørelsen her.

Den videre proces

Lige nu er planen i 8 ugers offentlig høring. Hvis du har bemærkninger eller forslag til tillægget, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar ved at klikke på knappen ’Tilføj høringssvar’ på denne side. Høringen løber fra dato den 24. november 2022 til den 19. januar 2023. Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i Rådmandens beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (2)

Høringssvar (0)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Åby
Hørings-id

H535

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00
Mail: klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2021-2026: Spildevandsplan 2021-2026