Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Lokalplan nr. 1116 - TRÆLASTEN, Blandet bolig og erhverv, Daugbjergve

Lokalplanområdet er udlagt til blandet byområde i form af hhv. cityformål samt bolig- og erhvervsformål.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1116. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017.

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik ker

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 1116.

Mandag den 11. januar 2021, kl. 17-18.30 via Microsoft Teams.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/borgermoeder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, Aarhus Property Denmark P/S.

Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

  • Ombygning af Daugbjergvej på strækningen fra Vestre Ringgade til umiddelbart øst for Åparkens tilslutning til Daugbergvej til en bygade, der understøtter den planlagte anvendelse af Trælasten.
  • Fremtidig etablering af sikret krydsningspunkt/krydsningshelle for lette trafikanter på Silkeborgvej.
  • Fremtidig etablering af ny stibro over Aarhus Å
  • Etablering af rekreativt stræde for lette trafikanter gennem Trælasten fra Silkeborgvej til Brabrandstien med træer, pladsdannelse og udeophold
  • Etablering af stiforbindelser til Brabrandstien og bevarelse af beplantning.

Mindretalsudtalelse

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i høringsperioden. Mindretalsudtalelse kan ses i lokalplanen.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af lokalplanerne 510 PlanID 1186350 og 737 PlanID 1212968 vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 18-​11-​2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

 

Høringssvar (10)

Indsigelse mod forslag til lokalplan 1116

Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 1116, Aarhus Kommune – Trælasten. I jeres byggeplan har I fokuseret på det nye byggeri og hvad der passer til det nyopførte område ved Ceres bye...

HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 1116

Vi har brug for åndehuller i byen - at bygge mange og høje boligkomplekser ved området ved Trælasten er at fratage netop det! Undersøgelser viser, at natur og åndehuller har stor betydn...

I stjæler min udsigt / Vi mangler et grønt område

Når jeg ser tilbage til på "for-høringen" og de daværende indlæg, så kan jeg desværre ikke se, at man i stående forslag, har taget hensyn til disse .... Generelt, så forslås det i freml...

Høringssvar til lokalplan 1116

1.1 Bebyggelsesprocenten Naboområderne omkring åen har gennemgået en markant bebyggelsesfortætning. For at sikre at området forbliver attraktivt i fremtiden skal fortætningen ikke højne...

Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 1116

Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 1116, Aarhus Kommune – Trælasten. Indsigelsen er indsendt på vegne af beboerne i Andelsboligforeningen Solgården, Silkeborgvej 56-68, Regenburgs...

Indvendinger mod mere byggeri

Jeg er betænkelig over for forslag om byggeri ved den gamle Silvan, nuværende Stark bygning. Det vil forringe værdien af de eksisterende boliger i området, hvis der laves endnu et størr...

Trælasten

Høringssvar til lokalplanforslag 1116 - Trælasten - udarbejdet af Fællesrådet Aarhus K

Høringssvar til lokalplan 1116

Vedrørende: Forslag til lokalplan for Stark- og Silvangrunden, Daugbjergvej, 8000 Århus C. Efter at have deltaget i orientering den 11.01.21 om udnyttelsen af Stark- og Silvangrunden vi...

Høringssvar til "TRÆLASTEN, Blandet bolig og erhverv, Daugbjergvej"

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af myndigheden.

Vedr. lokalplan 1116 med tilh. kommuneplantillæg 65, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1116 med tilhørende kommuneplantillæg 65 for "Trælasten, Blandet bol...
04/02/2021 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H242

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00