Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-​2026, Fastsættelse af serviceniveau for vandoplandet til Vesterbro Torv

Aarhus Kommune ønsker at fastsætte et højere serviceniveau end det traditionelle for vandoplandet til Vesterbro Torv, som grundlag for at lade Aarhus Vand A/S klimatilpasse området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist. Har du spørgsmål til høringen se kontaktoplysninger under afsnittet Kontakt.

Med det nye regelsæt for spildevandsselskabers klimatilpasning har Aarhus Kommune mulighed for at fastsætte et højere serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand indenfor et afgrænset geografisk område (kaldet vandopland). I praksis betyder det, at Aarhus Vand A/S forpligtiges til at håndtere større regnhændelser end det traditionelle fastsatte serviceniveau på 5 eller 10 år.

Det nye serviceniveau skal beregnes og fastsættes i spildevandsplanen på baggrund af en statslig angivet metode, som sikrer at det valgte serviceniveau fastlægges på et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau.

Serviceniveauet for vandoplandet til Vesterbro Torv fastsættes med dette tillæg til spildevandsplanen til en 20-års hændelse.

Tillægget fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 12. oktober og frem til den 7. december 2022.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) er der pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet

Aarhus Kommune vurderer at tillæg nr. 2 til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2021-​2026 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen kan ses under afsnittet Materialer og kan påklages 4 uger efter offentliggørelsen (frist d. 9. november 2022). Klagevejledningen findes i afgørelsen.

Den videre proces

Spildevandsplantillægget er i offentlig høring fra den 12. oktober 2022 til den 7. december 2022. Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar ved at klikke på knappen Tilføj høringssvar på denne side. Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i beslutningsgrundlaget om den endelige vedtagelse af spildevandsplantillægget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelige. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (3)

Høringssvar (0)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H506

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00
Mail: klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus: Spildevandsplan 2021-​2026