Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Udlæg af område belastet af lugt inden for konsekvensområdet omkring produktionsvirksomheder på Aarhus Havn

Formålet med kommuneplantillægget er at udpege et område til planlægning for boliger inden for dette konsekvensområdet.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Efter en ændring af planloven i 2020 er det blevet muligt at søge om tilladelse ved Erhvervsministeren til at planlægge for boliger i områder med lugtgener fra virksomheder. For at kunne gøre brug af muligheden, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udpeger et område til formålet.

Der er en række betingelser: Grænseværdierne for luftforurening må ikke overskrides, området skal ligge inden for et allerede udpeget konsekvensområde for produktionserhverv, og muligheden kan kun anvendes for høje bygninger, da arealerne på terræn, herunder indgang, skal være fri for lugtgener.

Aarhus Havn er med kommuneplantillæg nr. 42 udlagt til produktionsvirksomheder og der er udlagt en konsekvenszone, hvor der er lugtpåvirkning. Formålet med kommuneplantillæg nr. 101 er at udpege et område til planlægning for boliger inden for dette konsekvensområde.

Kommuneplantillægget kan ses på denne side, under "Materialer"

Dine muligheder

Hvis du mener at forslag til kommuneplantillæg nr. 101 bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet tillægget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3 ændres til § 10. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til kommuneplantillæg.

Materialer (1)

Høringssvar (7)

Høringsbidrag til FORSLAG TILLÆG NR. 101 TIL KOMMUNEPLAN 2017

DI skal venligst bidrage til høringen med nedenstående bemærkninger. Det udpegede areal: Aarhus kommune vælger med dette forslag at benytte hjemlen i planlovens 11a, pkt. 28 til at udlæ...

Høringssvar tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2017

Vi mener, at området matriklerne Europaplads 16 og Toldbodgade 5 som minimum bør indgå i afgrænsningen for område omkring Aarhus Havn, der er udsat for lugt og hvor der ved Erhvervsmini...

Forslag til udvidelse af det i tillægget viste område.

Vi vil gerne indgive forslag til udvidelse af området, hvor der kan søges om tilladelse for planlægning af boliger i højder med lugtpåvirkning. Se vedhæftede bilag med beskrivelse og ko...

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer

Jf. vedhæftede høringssvar.

Høring

Havne har en lugt. Sådan er det bare. Produktionsvirksomhederne er en vigtig del af bybilledet og min holdning er, at det har sin charme. Byg nu de nye smarte boliger andet steds og sto...

Svar vedrørende område belastet af lugt inden for konsekvensområdet omkring produktionsvirksomheder på Aarhus Havn

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren/myndigheden/organisationen

Tillæg nr. 101 til KP 2017

Forslaget risikerer at ødelægge sammenhængen mellem byen og vandet
18/05/2021 - 16:15

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H273

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00