Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs

Til
Aarhus Kommune – Teknik og Miljø​​​​8.11.2019
Hack Kampmands Plads 2
8000 Aarhus C
Vedr. Høring om Temaplan for VE-anlæg - Vindmøller på Vosnæs


1. Baggrund
Aarhus Kommune foreslår, som led i den politiske målsætning om at opnå CO2 neutralitet i 2030, en række placeringer til VE-anlæg herunder; 13 lokaliteter for solcelleanlæg og 3 for landvindmøller.
VE-anlæggene skal samlet kunne generere energi til at dække 60% af kommunens elektricitetsbehov. Solcelleanlæggene forventes at kunne dække 55% af energibehovet, vindmøllerne de resterende 5%.
Ifølge kommunens indstilling er området ved Vosnæs fortrinsvis valgt på grund af ringe befolkningstæthed i Aarhus Kommune.

2. Høringssvar fra naboer i Havhuse
Angående:​Placering af 3 stk. 150 meter høje landvindmøller ved Vosnæs.
Fra: ​Naboer i Havhuse ved Gl Løgten Strand, Syddjurs Kommune.
Havhuse omfatter et sommerhusområde med 72 huse, hvoraf ca. halvdelen i dag anvendes til helårsbeboelse samt 8 beboelser langs Kaløvej og Strandvejen. Andelen af helårsbeboelse forventes at stige i takt med at flere grundejere pensioneres og vælger at bosætte sig i deres sommerhus.

3. Høringssvar
3.1 Afstand til beboelse
Den valgte placering er meget tæt på beboelse i Havhuse.
Det fremgår ikke klart af kommunens miljøvurdering, hvor tæt møllerne egentlig er på nabobeboelse. Det hedder blot at der er 25 beboelsesejendomme indenfor 1 kilometers afstand.
45 sommerhuse ligger indenfor den afstand på 900 meter, som er grænsen for at søge erstatning og som derfor må formodes at få direkte gener.
Ved opmåling fra ydergrænsen af den foreslåede placering af de tre vindmøller på Vosnæs kan det konstateres at der er ca. 730 meter til beboelse i Havhuse (Havhusevej 60, 8543 Hornslet).
Det skal ses i sammenhæng med at, §2, stk. 2 i bekendtgørelsen 2019-09-06 nr. 923 om planlægning for tilladelse til opstilling af vindmøller (”vindmøllebekendtgørelsen”), fastslår at der skal være en afstand på mindst fire gange møllens højde til nabobebyggelse. For møller på 150 m er det 600 m. Afstanden fra placeringen på Vosnæs til Havhuse er således ganske tæt på den tilladte afstand til nabobebyggelse.

3.2 Miljø forhold
Den foreslåede placering af vindmøllerne ligger i kote 11,50 m SV for Havhuse. Det vil sige i den direkte linje for den fremherskende vind i sommerhalvåret og solvinkel i forårs- og efterårsmånederne.
Af hensyn til miljøgener for naboer til vindmøllerne bør kommunen genoverveje placeringen af de 3 store vindmøller så tæt på beboelse og i en uhensigtsmæssig retning.
Endvidere bør kommunen overveje om støjkravene som fremgår af §4 i bekendtgørelse 2019-03-07 fra vindmøllerne (”støjbekendtgørelsen”) kan overholdes ved naboejendomme med den påtænkte placering og under de faktiske vindforhold.

3.3 Rekreative forhold
Gl Løgten Strand med sin beliggenhed ved Kalø Vig og Vosnæs skovene og med udsigt til Kalø slotsruin og Mols Bjerge danner rammen om mange menneskers rekreative aktiviteter. Det drejer sig ikke blot om sommerhus turisme men også om endagsturister på vandretur, cykeltur, fuglekik, lystfiskeri, kajaksejlads. Besøgende kommer fra det nære bagland, fra storbyen Aarhus og fra vores nabolande.
Havhuse ligger i Syddjurs Kommune, men udgør med sin placering på grænsen til Aarhus Kommune og sin nærhed til Aarhus et vigtigt rekreativt område for indbyggerne i Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune bør, af hensyn til de rekreative kvaliteter, overveje helt at opgive store landvindmøller og i stedet satse på havvindmøller.

3.4 Naturbevaring
Den mark på Vosnæs, hvor de 3 store vindmøller tænkes placeret anvendes i dag som rasteplads af store flokke af gæs på træk og af svaner når søer og bugt fryser til. Temaplanen nævner kun konsekvenserne for flagermusene.
Det anbefales at Aarhus kommune konsulterer de relevante ornitologiske foreninger for afklaring af fugletræk i det område, hvor vindmøllerne tænkes opstillet.

3.5 Energiprocent og konsekvenser
De planlagte vindmøller på Vosnæs, Kasted og Aarhus havn udgør efter kommunens beregning alene 5% af den planlagte nytilkomne energi på 60%.
Heraf vil de 3 planlagte møller på Vosnæs bidrage med blot 2,14%.
Kommunen bør overveje, om det er hensigtsmæssigt, at forårsage så store menneskelige og naturmæssige gener, som etablering af 3 stk. 150 meter høje vindmøller vil medføre for at opnå blot 2,14% vedvarende energi.

Med venlig hilsen

Høringsberettiget i Havhusene
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Viuf Larsen

Indsendt

23/11/2019 16:08

Sagsnummer

HS2126310

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.