Gå til hovedindhold

Høringssvar

Viborgvejs udvidelse

Høringssvar til Aarhus kommune angående udvidelsen af Viborgvej

Grundejerforeningen Holmstrup-Bakker ønsker hermed at fremføre nedenstående høringssvar. Grundejerforeningen repræsenter 321 husstande i området.
Grundejerforeningen vil som udgangspunkt gerne fremføre, at vi ikke kun ser Viborgvej som en hovedvej, der skal øge fremkommeligheden til og fra Aarhus. Viborgvej er også en hovedtrafikåre i byen, startende ved Tilst Vestervej, og sluttende i Aarhus C. Heraf følger, at Viborgvej både kan og skal have tilslutninger fra og til de bebyggelsesområder, der støder op til vejen.
Den fremlagte VVM rapport omtaler konsekvent alene problematikker på Holmstruphøjvej. For god ordens skyld må grundejerforeningen præcisere, at - såfremt hovedløsningen vælges - vil områderne på såvel Holmstrupgårdvej som Jernaldervej i allerhøjeste grad ligeledes blive påvirket af effekten ved trafikomlægningen. Det samme er gældende for Skjoldhøjvej / Skjoldhøj Skole.
Vi har oprindeligt kun ønsket en løsning med signalregulering på samme måde som f.eks. Haslegårdsvej og Finnebyen er tilsluttet Hasle Ringvej (ring 2). Da Mobilitet har fravalgt denne løsning, har Grundejerforeningen tilsluttet sig, at der bliver arbejdet videre på den franske løsning kombineret med en sti-tunnel under Viborgvej ved Eldalen.
Grundejerforeningen er fortsat uforstående overfor, at udvidelsen af Viborgvej på strækningen Sommervej til Havkærvej ikke er projekteret mod nord. Der er mod nord væsentlig færre boliger, og vi mangler stadig et sagligt grundlag for denne beslutning - ud over at det vil være den letteste løsning under anlægsfasen.
Det er vores opfattelse, at en udvidelse mod nord vil kunne imødekomme alle de udfordringer, der måtte være omkring pladsmangel ved tilslutningen Holmstruphøjvej/Viborgvej.
Grundejerforeningen ser ikke en lukning af Holmstruphøjvej ved Viborgvej som en acceptabel løsning, da det bl.a. vil medføre følgende udfordringer:
• at lokalplanen for området skal ændres, hvilket i sig selv er dybt bekymrende, da beboerne i området har købt bolig ud fra de trafikale forhold, som lokalplanen oprindeligt har lagt op til
• at beboerne på Holmstruphøjvej igennem adskillige år gentagne gange er blevet lovet en forbedret udkørselsmulighed til Viborgvej – og ikke en forringelse!
• at et grønt rekreativt område vil blive spoleret af en tværgående vej
• at vejen kommer til at krydse to stier for ”bløde trafikanter”, hvoraf den ene vil få dårlig oversigt i forhold til krydsende biler
• at vejen kommer til at gå tæt forbi en dagsinstitution, hvor øget støj og forurening vil blive en konsekvens af den nye vej
• at Jernaldervej er stærkt trafikeret, og at beboerne på Jernaldervej 278-408 i forvejen har svært ved at komme ud på vejen i myldretiden
• at beredskabet for området væsentligt forringes, hvilket i værste fald kan medføre tab af menneskeliv som følge af forringede til- og frakørselsmuligheder.

Det er således Grundejerforeningens konklusion, at den optimale løsning for så vidt angår udkørslen fra Holmstruphøjvej til Viborgvej fortsat vil være et traditionelt reguleret lysanlæg. Et fransk kryds vil som løsning betragtet være lige så godt og opfylde de samme formål, blot vil prisen for anlæg være højere end for et traditionelt reguleret lysanlæg.
Som begrundelse herfor skal vi anføre:
• at alle ovenstående punkter på denne måde løses gnidningsfrit.
• at ”forsinkelsen” i fremkommeligheden på ca. 2 minutter næppe kan betegnes som væsentlig.
• at trafiklys kan reguleres med ”grøn bølge”, hvilket netop prioriterer fremkommeligheden, og samtidigt giver anledning til en betydeligt større trafiksikkerhed.
• at problematikken omkring Eldalen derved er løst.
• at der formentlig samlet set vil være tale om en tocifret millionbesparelse i hele projektet.
Det franske kryds løser også de foranstående punkter, og vil yderligere ikke påvirke fremkommeligheden på Viborgvej negativt i retningen mod Tilst. Samtidig vil fremkommeligheden i retningen ind mod Århus også blive bedre end med det traditionelle kryds.
Grundejerforeningen ser derfor det franske kryds som absolut eneste løsning, der tilnærmelsesvis tilgodeser beboernes, de bløde trafikanters og daginstitutionens tarv, samtidig med at det rekreative område bevares.
Grundejerforeningen var godt repræsenteret på kommunens høringsmøde den 23. oktober 2019, hvor hele projektet blev objektivt fremlagt af magistraten. Der kom på selve mødet mange gode bemærkninger fra salen, men det forekom dog beskæmmende, at de rigtige konstruktive forslag i flere tilfælde blev afvist med bemærkningen ” af dette indgår ikke i vores projekt” (!) . Som borger må man udtrykke skepsis overfor planlægning, som ikke indeholder nogen form for overvejelser om afledte konsekvenser og dermed øgede udgifter.
Dette styrker næppe et velfungerende borgerdemokrati.

Aarhus, den 12.11.2019

Med venlig hilsen
GRUNDEJERFORENINGEN
HOLMSTRUP BAKKER

Jan Ole Bredgaard
formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan O Bredgaard

Indsendt

12/11/2019 17:59

Sagsnummer

HS4277616

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128