Gå til hovedindhold

Høringssvar

MiljøvVurdering af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

I forbindelse med at ovennævnte miljøvurdering er fremlagt til offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019, skal vi hermed på given foranledning komme med vores bemærkninger til vurderingen.

Vi vil indledningsvist glæde os over, at Viborgvej nu langt om længe bliver udvidet i 4 spor. Vores virksomhed og flere virksomheder, vi repræsenterer, bor jo tæt på Viborgvej, dvs. fra Eldalen op til Bredskiftevej krydset.

Men hermed vores bemærkninger til vurderingen:

Det fremgår af vurderingen, at det overvejes at udføre 2 stk. tunneller under Viborgvej, således at de grønne områder bliver forbundet, henholdsvis nord og syd for Viborgvej. Det drejer sig dels om området, hvor Holmstruphøjvej støder til Viborgvej ved Eldalen, samt hvor området krydser Viborgvej ved det grønne område ved Runevej.

Vi finder forslaget om etablering af disse tunneller særdeles god, og vi synes, at det ville være af stor kvalitet for hele området, at natur områderne bliver forbundet i forbindelse med udvidelsen af Viborgvej. Specielt vil vi påpege området ved bunden af Eldalen, hvor Holmstruphøjvej pt. løber ud.

Her er der allerede på begge sider af Viborgvej etableret flotte forsinkelsesbassiner, der indgår i regnvandsstyringen, og som nu har udviklet sig til flotte naturområder. Der er også, med de anlagte stier omkring søerne, store muligheder for rekreation i disse områder.

Såfremt der anlægges en sådan stitunnel under området ved bunden af Eldalen, vil der være mulighed for at forbinde det sti system, der allerede er omkring søerne ved Bredskiftevej, med stierne på den sydlige side, og der vil herefter være fuld naturforbindelse hele vejen op til Skejby og helt ned til Brabrand Sø.

Vi har tidligere som virksomhed i forbindelse med vores byggerier ved Bredskiftevej og Bredskifte Allé stået for og bekostet udførelserne af flere af forsinkelsesbassinerne, og vi kan konstatere at de har stor rekreativ værdi, dels udenfor normal arbejdstid, men også i arbejdstiden, hvor mange af de ansatte i virksomhederne benytter disse rekreative områder til gåture i pauserne.

Det kunne i den anledning også være flot, hvis der blev anlagt et sidste forsinkelsesbassin ud mod Viborgvej på den nordlige side, der hvor stitunnellen formodentlig skal løbe under Viborgvej.

Et sådan anlæg på dette sted vil også give mulighed for at udvide kapaciteten i regnvandsbassinerne, da det jo forudses under forudsætning af, at Viborgvej dels bliver udbygget, men også under iagttagelse af, at der jo påtænkes en stor udvidelse af områderne nord for Viborgvej over mod Skejby. Dette vil jo i sig selv medføre væsentlige øgede regnmængder, der skal håndteres.

Det er vores opfattelse, at Aarhus Vand kunne se et sådan ekstra bassin som en kærkommen hjælp til regnvandshåndteringen.

Vi vil derfor opfordre til, at dette regnvandsbassin kommer til at indgå i den samlede løsning.

Mere bredt i relation til VVM høringen ser vi gerne, at det er den løsning, der er foreslået med 3 meter midterrabat, der bliver gennemført. En sådan løsning vil jo give muligheder for også i fremtiden at lave højre såvel som venstresvingsbaner, der måtte være nødvendige mm.

Det er ligeledes vores opfattelse, at udvidelsen, som det også angives i planen, kan være med til at styrke intentionen om at lave smukke indfaldsveje i Aarhus, herunder smuk indfaldsvej ved Viborgvej. Et projekt som har haft vores fulde støtte igennem alle årene, og som vi ved, vores byggerier ved Bredskiftevej mod Eldalen har forsøgt at leve op til med beplantninger, græsrabatter mv.

Med disse bemærkninger ser vi frem til at projektet bliver gennemført.Med venlig hilsen
DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S

Poul Erik Rind
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S

Indsendt

25/11/2019 11:11

Sagsnummer

HS5644853

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128