Gå til hovedindhold

Høringssvar

høringssvar vedr. udvidelse af Viborgvej til 4 spor

Jeg, Jørgen Max Jørgensen, Eldalen 2, 8210 Aarhus V, fremsender hermed mit høringssvar i relation til den fremlagte VVM vedr. udvidelse af Viborgvej fra 2 til 4 spor.
Udvidelse mod nord eller syd ?
Indledningsvis skal jeg bemærke, at en udvidelse af Viborgvej på nordsiden, set ud fra et snævert Eldalen-synspunkt, er at foretrække. Men samtidig må jeg som skatteborger erkende, at en ensidig udvidelse på nordsiden langs hele strækningen vil fordyre hele projektet. Hertil kommer, at de allerede foretagne ændringer af lyskryds jo indirekte har forudsat at en efterfølgende udbygning af vejen ville skulle ske på sydsiden, jf. s. 22, afsnit 3.3., hvor det, alene af den grund, forekommer noget op ad bakke at vinde større forståelse for et argument for at udvide på nordsiden – allerede foretagne dispositioner favoriserer en sydudvidelse.

3 meter eller 1 meter bred midterrabat ?
Det fremgår, f.eks. i afsnit 4.4. s. 44, at der er 2 muligheder, enten en 3 meter bred midterrabat ellen en 1 meter bred stenbefæstet rabat.
Det er min holdning, at den 1 meter brede midterrabat er klart at foretrække, først og fremmest fordi en sådan alt andet lige må betyde, at der skal erhverves mindre areal fra grundejerne langs Viborgvej. En 1 meter bred midterrabat, fremfor en 3 meter ditto, må anses for at være væsentligt mindre indgribende for samtlige husejere på Eldalen, idet det samlede projekt jo indebærer inddragelse af areal fra vore forhaver.
Derudover skal jeg bemærke, at jeg ikke helt forstår, hvorfor valget står imellem en 3 meter bred græsbeklædt midterrabat eller en 1 meter bred stenbefæstet midterrabat. Det kan være, at der er nogle vejbygningstekniske forhold, jeg ikke kender til, men umiddelbart er det svært at forstå, hvorfor en 1 meter bred midterrabat ikke kan udføres med græs.

Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej.
Velvidende, at der i det samlede boligområde er modsatrettede interesser, så støtter jeg lukning af udkørsel til Viborgvej fra Holmstruphøjvej. Det er klart, at grundejerforeningen Holmstrup Bakker har et andet synspunkt, bl.a. pga. den foreslåede omlægning til udkørsel på Jernaldervej.
Da der samtidig er tale om at udkørsel fra Dalbovej til Viborgvej også lukkes, og Dalbovej forbindes til Eldalen, vil jeg gøre opmærksom på 2 forhold:
1) På side 29 i VVM redegørelsen anføres en ubestemt fremtidig mulighed for, at Dalbovej/Eldalen vil kunne adgangsbetjenes via Runevej. Jeg er selvfølgelig klar over, at denne mulighed ikke er genstand for nærværende VVM redegørelse, men vil ikke desto mindre opfordre til, at en sådan løsning fremmes. Dels må det antages at en sådan ekstra mulighed for adgangsbetjening af det samlede område vil medvirke til at mindske trængsel på til- og frakørsel fra Jernaldervej, dels vil det øge tilgængeligheden for diverse beredskabskøretøjer i forskellige nødsituationer.

2) Eldalen er i dag en privatvej med stabilgrusbelægning, som vedligeholdes af beboerne efter behov. Med en tilslutning af Dalbovej til Eldalen, vil der alt andet lige ske en øget belastning og nedslidning af Eldalen. Det fremgår ikke af VVM redegørelsen, om Eldalen i fremtiden skal fortsætte med at være privatvej, eller om den skifter status til at være en kommunal vej der befæstes med asfalt. Sidstnævnte forekommer rimeligt, dels fordi trafikken fra Dalbovej fremtidig skal gå via Eldalen, dels og især hvis det i pkt. 1) ovenfor nævnte går hen og bliver en realitet.

Beplantet støjskærm langs Eldalen.
På side 12 i afsnit 2.2. samt side 71 i afsnit 8.3.2. anføres, at der projekteres med en beplantet støjskærm langs Eldalen. Jeg kan kun bifalde dette, da der allerede i dag en ikke ubetydelig støjbelastning, som flere husejere, bl.a. jeg selv, har søgt at modvirke ved at have 3-lags støjdæmpende glas i vinduerne. En øget trafikmængde på en udvidet Viborgvej vil kun øge støjbelastningen.
Det er samtidig indlysende, at en sådan støjskærm vil have væsentligt reduceret effekt, såfremt den bliver brudt af en fortsat mulighed for udkørsel til Viborgvej fra Holmstruphøjvej.

Stitunnel ved Holmstruphøjvej/Eldalen.
Eftersom en udvidelse af Viborgvej til 4 spor så indlysende vil udgøre en forøget barriere mellem nord- og sydsiden af vejen, kan jeg kun tilslutte mig at der etableres en stitunnel ved Holmstruphøjvej/Eldalen. En sådan vil også facilitere, at fodgængere vil kunne krydse vejen mere sikkert end tilfældet er i dag og det vil have desto større betydning med en udvidelse til 4
spor.

Jørgen Max Jørgensen Eldalen 2 8210 Århus V D. 01/12 2019
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Max Jørgensen

Indsendt

01/12/2019 15:31

Sagsnummer

HS1187792

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128