Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. overdækning m.m. af banegraven

Finansiering / økonomi

Som bærende argument for projektets gennemførelse er henvist til, at det er nødvendigt med minimum 110.000 kvm bebyggelse, for at kunne finansiere projektet. For at skabe transparens omkring denne tilsyneladende grundpræmis for projektet, bedes selve beregningen for, hvorledes man er kommet frem til 110.000 kvm, fremlagt. Der søges altså hermed agtindsigt i den omtalte beregning, således at det er muligt at komme med reel konstruktiv input til evt. alternative grundpræmisser for selve projektet. De folkevalgte politikkere/beslutningstagerne bedes udfordre, hvorvidt de i beregningen anvendte og fremkomne tal (f.eks. fortjeneste, dækningsgrad og økonomisk buffer) eventuelt kan ændres og gerne sætte et maksimum for fortjenesten, idet dette vil kunne gøre selve bebyggelsesprocenten (og dermed intensiteten af byggeriet) mindre. Der burde være flere forskellige muligheder i forhold til størrelsen af bebyggelsen i kvm, som stadigt vil gøre projektet rentabelt – i den nuværende økonomiske situation med lave renter, bør kravene for rentabilitet være lavere, når man ser det i lyset af andre alternative investeringsmuligheder.


Niveauer / højdeforskel i forhold til eksisterende gadeniveau

Det er ud fra det fremlagte høringsmateriale svært at se præcist, hvor parkeringsniveau, transferdæk/cykelparkering og ejendommenes stueplan/grundniveau placeres ift. det eksisterende gadeplan, da der er nogle forskelle mellem placering af niveauerne i forhold til hinanden i de forskellige illustrationer. Det bør sikres i en eventuel principgodkendelse, at alle nybyggeriets stueplan/grundniveau ikke beregningsmæssigt starter højere end det nuværende gadeplan. I modsat fald vil det være misvisende, når der tales antal etager på evt. nye bygninger i forhold til etagehøjden på eksisterende ejendomme, idet mange af de nye bygninger i projektet ellers i realiteten /visuelt vil være 1-2 etager højere fra nuværende gadeniveau pga. den forskudteplacering ovenpå det indskudte parkering- og transferdæk.


Mobilitetsplan / infrastruktur

Urealistisk flow
Ifølge mobilitetsplanen i VVM-ansøgningen, skal cykler, som kommer fra vest ad Hallssti ved Frederiks Allé køre ad Jægergårdsgade frem til M.P. Bruunsgade og Hallssti skal være for fodgængere (figur 18, s. 17). Det forekommer aldeles urealistisk, at gøre sig forhåbning om, at cyklisterne fra syd og vest skulle gøre noget andet end at tage den direkte vej videre ad Hallssti, når de skal krydse Frederiks Alle – også selvom Jægergårdsgade er lavet til cykelgade. Al studier og historik viser, at ”trafikken” (dyr/mennesker) finder den korteste vej mellem A og B – hvorfor det har al formodning for sig, at trafikken ad Hallssti vil fortsætte uændret med blandingen af fodgængere og cyklister. Det er derfor vigtigt, at Hallssti ikke gøres smallere end i dag, da det med seneste renovering er muligt at gå med f.eks. et barn i hånden uden at være i fare for at blive kørt ned at cykler. Beskrivelsen i høringsmaterialet af Hallssti som ”sivegade” forbeholdt forgængere (og stille krydsende ”trafik” fra det nye område) bør ændres.
Aarhus Kommune opfordres til at stille krav om, at der foretages en rigtig (elektronisk) trafiktælling på Hallssti over en længere periode, inden der kan tages stilling til eventuelle fremtidige ændrede betegnelser af Hallssti. Den af bygherre foretagne trafiktælling (én regnfuld formiddag og en eftermiddag, jf. høringsmaterialet et sted) giver ikke et reelt billede af den myldretidstrafik, som starter allerede kl. 6 om morgenen - og gentager sig sidst på eftermiddagen - når folk kører til/fra arbejde i midtbyen/banegården. Datoen for tællingen fremgår heller ikke af materialet – og tælling i 1. halvår 2020 vil næppe være retvisende pga. coronasituationen.

Cykelramper / Fredericiagade som cykelgade
Det fremgår nederst på side 17 i VVM-ansøgningen, at ”For at sikre den bedst mulige adgang til cykelhotellet, etableres en direkte adgang fra Jægergårdsgade via Fredericiagade.” (en cykelrampe) til det nye omåde. At der kun etableres 1 cykelrampe fra Hallssti til det nye område, virker uhensigtsmæssigt. Der bør kunne etableres direkte adgang til cykelparkeringen/transferdæk fra Frederiks Allé, således at trafikken på Hallssti / Jægergårdsgade ikke øges yderligere. Det vil være at udnytte det direkte flow fra A til B.
At gøre Fredericiagade til cykelgade er ligeledes uhensigtsmæssigt, da det er den mest trafikkerede gade (både biler, cyklister og fodgængere) af de 4 blinde gader ned mod Hallssti, da det ligger tættest på Banegården / Bruuns Galleri. Vendepladsen i Fredericiagade bruges jævnligt til at hente/bringe personer, som skal med toget eller ned at handle, ligesom det er den første gade, hvor bilister kører ned for at kigge efter p-pladser nær Bruuns Galleri – det har de nye parkeringsregler med betaling ikke ændret på. Ligeledes kører cyklister på fortovet for at kunne komme ned på Hallssti – og de mest driftige af dem holder sig ikke tilbage for at ringe ad de fodgængere, som måtte benytte fortorvet :-)
Yderligere fremgår det, at ”Det vil kræve en mindre ombygning af Fredericiagade, hvis komforten for cyklister skal være god på denne strækning.” - hvad består en sådan ombygning i ?


Hensyn til / bevarelse af eksisterende naturmiljø langs Hallssti

Langs Hallssti findes der i dag en større mængde høje træer, hvori der findes et rigt dyreliv – herunder bl.a en større mængde små (sang-)fugle (som ikke er duer og solsorte), som kan høres, hvis man går langs strækningen forår og sommer. Disse træer er den mest bynære / inderste del af den grønne kile, som for alvor folder sig ud fra Ringgadebroen. Hele denne grønne kile bør bevare eller genetableres i tilsvarende omfang på samme sted. Det er med til at gøre turen langs Hallssti til et lille åndehul/pusterum fra byens hektiske liv.

Der mangler i VVM-ansøgningen angivelse af, hvilket dyreliv, som påvirkes, såfremt træerne fældes. Der bør laves en registrering af, hvilket dyreliv, som findes i denne del af den grønne kile.

Af høringsmaterialets billedmateriale kan man se, at disse træer er væk. Hvis fældningen af disse træer fastholdes, mangler der oplysninger om, hvor de genetableres. Efter mit kendskab skal der plantes 2 træer i nærområdet, for hver træ der fældes. Så der bør tages stilling dette – skal Rådhusparken plantes til eller skal toppen af Bruuns Galleri beplantes?

Endelig mangler der en angivelse af størrelsen på det grønne/beplantede areal langs banearealet i dag og hvorledes det sikres, at et areal af tilsvarende størrelse bliver etableret på det nye område. Det vil være rigtigt trist, hvis det nye projekt kommer til at ligne Frederiks Plads.


”Fyrtårn” / lyse pejlemærker

I høringsmaterialet forsøger bygherre at skabe en fortælling om ”fyrtårne”/”lyse pejlemærker”, som et fast element i bybilledet, og som derfor også med rette kan etableres i det nye område. At sammenligne et højt, bredt ”kontor-/boligtårn” med et smalt kirketårn eller klokketårnet på rådhuset, er ærligtalt at stramme den. Grundarealet på dette ”lyse pejlemærke” svare til Comwell-tårnet og kan på ingen måde forventes at have den visuelle ”lethed”, som et kirketårn e.lign. har. Ligeledes er der også masser af luft omkring et kirketårn, hvorimod det ”lyse pejlemærke”, som fremgår høringsmaterialet nærmere er ”støttet godt op af”/ omringet af en række store firkantede klodser – lidt ligesom når man har bygget et højt Lego-tårn, som man prøver på at undgå skal vælte.
Det bærer tydeligt præg af, at tårnet med støttebygninger klemt ind, idet det er nødvendigt, for at kunne nå i mål med det ”nødvendige” bebyggelsesareal.

Kort sagt - ”fyrtårnet” skal væk. Det gør intet godt for indtrykket af det nye område.


Transferdæk

Det fremgår ikke nærmere, hvad der skal være på det angivne ”tranferdæk” - jeg formoder, at det er bl.a cykelparkeringen, men det er vel ikke i hele banegravsarealet? Hvad skal det ellers indeholde?


Solnedgangspladsen

Solnedgangspladsen er en rigtig god ide. Det bør sikres, at der er adgang med 4-hjul (barnevogne, kørestole mm.) direkte fra Frederiks Allé og sidegaderne, da det også vil være det punkt, som f.eks. småbørns-/bedsteforældre vil skulle benytte, når der skal ses på tog med børnene. Dette togkiggeri har i årtier foregået fra Bruuns Bro og Hallssti, men må fremadrettet forventeligt skulle foregå fra Solnedgangspladsen. Derfor bør det også sikres, at der er udkig i børnehøjde gennem det opsatte hegn :-)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Annemarie Østergaard

Indsendt

24/09/2020 19:20

Sagsnummer

HS5652272

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H191

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00