Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar – behov for ændringer af det nuværende projekt

Indledningsvist en stor tak til alle dem, som har været involveret i Mulithal-projektet. Det er rigtig dejligt og inspirerende, at så mange personer i lokalsamfundet vil involvere sig i at skabe et fælles sted for byens beboere. Vi har selv to små børn og ser mange fordele ved nye sports- og fritidsmuligheder.
Desuagtet ovenstående er der en del af det foreliggende projekt, som efter vor opfattelse ikke er hensigtsmæssigt. Først og fremmest forekommer det ikke hensigtsmæssigt at acceptere en bebyggelsesprocent på ca. 25% på marken ved Bispevej (matrikel 15m). Med de aktiviteter der må forventes i en multihal af denne størrelse, må det antages, at der vil blive skabt massive trafikale udfordringer, og det kan næppe forventes, at alle brugere vil benytte sig af muligheden for at gå eller cykle. Parkering bør i alle tilfælde håndteres ved etablering af en parkeringskælder, uagtet at dette naturligvis vil fordyre projektet. En stor parkeringsplads passer dårligt ind i omgivelserne og er dårligt i tråd med de principper, som kommer til udtryk i den tilstødende lokalplan for Stavtrup Stationsby (lokalplan nr. 534).
Grundlæggende er vi tilhængere af yderligere sports- og fritidsaktiviteter, men vi mener ikke, at løsningen er at placere en meget stor multihal på matrikel 15m. Ikke derved sagt, at matrikel 15m fuldstændigt bør friholdes for bebyggelse og dermed ikke kan udgøre et centralt samlingssted for byens borger. Matrikel 15m kan således sagtens indgå i en samlet løsning, hvor også andre arealer udlægges til idræts- og kulturfaciliteter.
Vi bor selv i Stationsbyen og købte vores hus i 2018. Baggrunden for, at vi havde et stort ønske om at bo netop der var (og er), at der er en helt speciel stemning omkring Brabrandstien og helt op til Jarlsmindevej via Mondrupsvej. Dette er blandt andet sikret ved lokalplan 534, og selvom matr.nr. 15m ikke er omfattet af lokalplanen bør der stadig tages hensyn til de rammer og principper, som kommer til udtryk i planen. Egentlig er en stor del af disse hensyn forsøgt varetaget i det foreliggende ”oplæg” til den nye multihal, men vi mener dog, at selve størrelsen på den planlagte bebyggelse umuliggør, at der skabes et samlet projekt, som ikke er problematisk i forhold til den bevaringsværdige stationsby. Når man vælger at have en lokalplan, som sikrer, at der ikke er høje hegn imod Brabrandstien, og at ejendomsejere skal søge om dispensation for at skifte tagbelægningen, da må bebyggelse i umiddelbar nærhed også ske med skyldig hensyntagen til særlige forhold i området, uanset om pågældende område formelt er omfattet af den vedtagne lokalplan.
Sammenfattende håber vi derfor, at det vil være muligt at nedskalere projektet på matrikel 15m og kombinere det med etablering af nye faciliteter andre steder i byen. For at projektet stadig kan få karakter af ”samligssted” må der selvfølge være en vis bebyggelse, men det er altså efter vores opfattelse vigtigt, at samtlige forhold, herunder parkering, bygningsareal, arkitektur mv. gives grundige overvejelser.
Vor holdning til det konkrete spørgsmål i debatoplægget er derfor følgende:
1. Spørgsmål: At der skabes mulighed for opføresel af en multihal på op til 6.000 m2 på matr. nr. 15m Stavtrup By, Kolt?
a. Svar: Bebyggelsen bør være væsentlig mindre end 6000 m2. Nok nærmere i størrelsesorden 3000 m2
2. Spørgsmål: Hvor høj må multihallen være, og hvordan skal resten af matriklen disponeres?
Svar: Bebyggelsen bør ikke være højere end den omkringliggende bebyggelse ved Mondrupsvej (dvs. omkring 5 meter). Det kan selvfølgelig være nødvendigt, at enkelte dele af bygningen bliver højere af hensyn til afviklingen af relevante sportsaktiviteter.
3. Spørgsmål: Hvilke ønsker har du for anvendelse af en kommende multihal?
Svar 1: Sport (håndbold, badminton, indendørs fodbold og lignende).
Svar 2: Mulighed for afholdelse af arrangementer for byen (sociale arrangementer).
Svar 3: Indendørs legeplads til mindre børn.
Svar 4: Vigtigt at der er noget for børn, unge, ældre, småbørnsforældre mv., da dette vil kunne gøre stedet til et ”samlingssted” for alle
Etc.
4. Spørgsmål: Hvordan skabes bedst mulig sammenhæng mellem den nye multihal og de omkringliggende områder?
Svar: Ved at undgå en for stor bebyggelse og ved at nedskalere den planlagte bebyggelse.
5. Spørgsmål: Hvordan området kan indrettes så det tager hensyn til det i kommuneplanen udpegende område som ”God landskabskarakter”?
Svar: Nedskalering af bebyggelsen og stramme krav til arkitekturen (ingen flade tage og store vinduespartier).
Afslutningsvist vil vi gerne gentage vores tak til alle dem, som har arbejdet for at skabe nye idræts- og kulturfaciliteter i vores by.
Med venlig hilsen
Christian Skadborg og Kamilla Gregersen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Skadborg og Kamilla Gregersen

Indsendt

08/02/2021 20:37

Sagsnummer

HS4076057

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00