Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Bevaring af Lokalplan 534, indsigelse imod ændring af kommuneplan

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod ændring af kommuneplan samt placering af Multihal på Matrikel 15m.

Jeg henleder opmærksomhed på, lokalplan 534 - “Bevarende lokalplan for Stavtrup Stationsby” - som grænser op til matrikel 15m.

Placering af multihal på matrikel 15m er af en sådan størrelse, at den vil have negativ påvirkning på det omkringliggende område, som er underlagt Lokalplan 534, der i sin indledning beskriver baggrunden for lokalplanen:

“Byrådet har bestemt, at der skal udarbejdes lokalplaner for en række af kommunens landsbyer og for byområder, der i kommuneplanen er karakteriseret som bevaringsværdige.
Stavtrup Stationsby og kvarteret omkring Mondrupsvej hører til sidstnævnte kategori og det er hensigten med lokalplanen, at bevare den eksisterende stationsby- og landsbykarakter.”

Hvorledes vil Aarhus kommune sikre at bestemmelserne i lokalplan 534 ikke påvirkes negativt og kan efterleves ved opførsel af multihal på matrikel 15m?

Hvorledes vil Aarhus kommune sikre at Stavtrup stationsby og området omkring Mondrupsvej bevarer sin landsbykarakter ved samtidig opførsel af multihal på matrikel 15m?

Under “Anvendelse” i lokalplan 534 står:

“Magistratens 2. Afdeling kan tillade ,at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder, f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klub- og foreningsvirksomhed. En forudsætning er dog ,at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene.”

Lokalplanens opmærksomhed på øget parkering og trafik, er ikke forenelig med placering af en multihal på matrikel 15m. Med de stævner og arrangementer, der er lagt op til - ifølge de præsenterede planer for den nye multihal - vil multihallen medføre et kæmpe trafikpres på hele det omkringliggende område, som vil påvirke områdets landsbykarakter i negativ retning og være til gene for beboere.

Hvordan vil kommunen sikre at opførsel af multihal på matrikel 15m ikke giver øget trafik i området, som bliver til gene for beboere?

Hvordan vil Aarhus kommune sikre at trafik og parkering, som affødes af opførsel af multihal på matrikel 15m, ikke bevæger sig ind i området, der er underlagt bestemmelserne i lokalplan 534?


Lokalplan 534 skriver om støj at:

“Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse belastet af vejtrafikstøj fra Jarlsmindevej. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet 10 m fra vejmidte beregnet til ca. 63 dB(A) på døgnbasis.

Ifølge kommuneplanen skal det sikres, at ny boligbebyggelse og opholdsarealer ikke påføres et støjniveau fra vejtrafik, som overstiger55 dB(A) på døgnbasis.

For at kommuneplanens støjbestemmelser kan overholdes, skal boliger og opholdsarealer således placeres i en afstand af mindst 30 m fra midten af Jarlsmindevej.”

Kommuneplanens støjbestemmelser synes ikke forenelige med placering af en multihal på matrikel 15m. Hvordan vil Aarhus kommune sikre, at multihallen ikke giver en øget støjbelastning i området?

Matrikel 15 m ikke er omfattet af lokalplan 534.
Århus Byråd har dog ved vedtagelse af lokalplan 534 selv defineret at området omkring stationsbyen i Stavtrup er bevaringsværdigt. Byudviklingen i nærområdet vil vi derfor forvente skulle falde i tråd med lokalplan 534.

Matrikel 15 m grænser helt op til lokalplansområdet, og en ændring af kommuneplanen samt opførsel af multihal vil gøre, at lokalplan 534 i princippet vil blive betydningsløs. Den ikke længere vil have praktisk betydning for området og dets beboere, da en Multihal på matrikel 15 m vil gøre at lokalplan 534 ikke kan efterleves.

Byudviklingen i Stavtrup foregår ikke i stationsbyen. Byudviklingen foregår ved udstykning af markerne langs Ormslevvej. Lad Multihallen være en naturlig del af den pågående byudvikling ved Ormslevvej, eller læg den på den af haludvalget oprindeligt foreslåede placering, ved fodboldklubben. Læg den ikke midt i stationsbyen.

Mine bekymringer og ønsker ligger i tråd med ”Den Grønne Kile” og Mondrupsvej vejlaug.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karin Westman

Indsendt

09/02/2021 00:00

Sagsnummer

HS7424180

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00