Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Nej til ændring af kommuneplan for matr.15M. Vi ønsker at bevare matr.15M som et RE område.

Herunder følger besvarelse af de 5 punkter kommunen ønsker belyst i forbindelse med nærværende forundersøgelse. (Dog er det paradoksalt og kritisk, at alle spørgsmål forudsætter, at man godtager præmissen om, at der skal bygges en hal på matr.nr.15M. hvilket jo ikke kan være besluttet endnu, da dette netop er en forundersøgelse til anvendelse af matr.15M.)

1) At der skabes mulighed for opførsel af en multihal på op til 6.000 m2 på matr. nr. 15m Stavtrup By, Kolt?

Et klart nej til mulighed for opførsel af multihal på op til 6000m2 på matr. nr. 15m!
En bygning af den størrelsesorden vil være alt for stor og vil ændre det omkringliggende områdets karakter, der i kommuneplanen 2017 beskrives som bevaringsværdig.

2) Hvor høj må multihallen være, og hvordan skal resten af matriklen disponeres?

Et eventuelt byggeri på matr. 15M bør følge de omkringliggende områders retningslinjer, så det harmonerer med omgivelserne og ikke kompromitterer de gældende kommune- og lokalplaner, men understøtter en bevaring af områdets særlige karakter. (fj lokalplan 534)

3)Hvilke ønsker har du for anvendelse af en kommende multihal?

En kommende hal skal anvendes til Idræt. Der er, på nuværende tidpunkt, ingen dokumenteret behov for andet end ekstra halkapacitet i Stavtrup. Derimod er der mange små nicher i Stavtrup for både kunst og kultur. Man kan i øvrigt forestille sig, at de snart tomme klublokaler, og dele af Bispegårdens bygninger kunne komme til at danne ramme om endnu mere musik, kunst og kultur.
Den påtænkte ide om kultur tænker vi, primært har haft strategisk funktion (fondsøgning). På samme måde som ideen om, at en multihal kun vil kunne samle Stavtrup, hvis den er placeret i stationsbyen ganske enkelt også kun kan kategoriseres som strategi. Det er trods alt den tredje placering, der er på tegnebrættet.

4)Hvordan skabes bedst mulig sammenhæng mellem den nye multihal og de omkringliggende områder?

Det gøres bedst ved at placere den der, hvor den oprindeligt var tænkt, i sammenhæng med fodboldanlægget på Søholmvej 4. Der findes flere alternative løsninger på placering, både på baneområdet, og andre steder i byen. Vi mangler en åben proces om placering. Derfor har man ikke fundet den bedste løsning for både hal og befolkning. Hermed en opfordring til en demokratisk og borgerinddragende proces om placering, så vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

5)Hvordan området kan indrettes så det tager hensyn til det i kommuneplanen udpegende område som ”God landskabskarakter”?

Vi ønsker at bevare stationsbyens landsbykarakter og mener, at matr.15M skal bevare sin status som RE område og indrettes med rekreative aktiviteter, uorganiseret idræt og bypark jf. forslag fra ”Den grønne kile - Stavtrup”.

Alternative løsninger
Til borgermødet gav kommunen klart udtryk for, at I ønskede, at vi i vores høringssvar kom med ideer og forslag til alternative placeringer og løsninger på nogle af de udfordringer, der følger i kølvandet på halprojektet. Herunder er to af mange mulige.

Alternativ løsning 1:
Nedskallering af projekt. Fasthold oprindeligt projekt fra Sleth arkitekter (alternativt CF. Møllers), der er placeret på fodboldanlægget, har et omfang på 2700m2 og dermed hverken kompromitterer banekapacitet eller kunstgræsbane. (https://www.sleth.dk/portfolio/stavtrup-multihal/) Der vil være mulighed for at vende opvisningsbanen, så man kan bevare de eksisterende parkeringspladser og så i øvrigt anlægge ekstra parkering på marken ved siden af Friskolen. Matr.15M anlægges til rekreativ bypark med uorganiseret sport, gadeidræt, legeplads m.m. Jeg mener, udendørs padletennis kunne anlægges på området ved tennisanlægget, hvor der også vil være mulighed for fx at anlægge 5mandsbaner.

Alternativ løsning 2:
Opdeling af sportsfaciliteter og kulturfaciliteter. Med sportsfaciliteter centreret på det eksisterende boldanlæg, og muligvis kulturlokaler i forbindelse med de kommende ledige klublokaler og ledige lokaler på Bispegården. En nedskallering ville i øvrigt lette økonomien i projektet. Matr.15M anlægges til rekreativ bypark med uorganiseret sport, gadeidræt, legeplads m.m. Jeg mener, udendørs padletennis kunne anlægges på området ved tennisanlægget, hvor der også vil være mulighed for fx at anlægge 5mandsbaner.

Afsluttende kommentar
Vi bakker som familie op om en hal i Stavtrup, og vi er enige om, er der er mange gode takter i det foreslåede projekt. Vi er begge opvokset i Stavtrup og har været faste og aktive medlemmer i Stavtrups forskellige foreninger, både som brugere og som frivillige. Vi anerkender det store frivillige arbejde der er lagt i udviklingen af det foreslåede projekt. Men vi ærgrer os over, at man ikke har været åben for alternative løsninger og været lydhør over for de bekymringer projektet har rejst fra mange beboere i Stavtrup.
Af den grund har vi arbejdet for en åben og borgerinddragende proces, der også tager hensyn til det mindretal i byen, der kommer til at betale prisen, tåle støjen, lyset, skyggen og den øgede trafik, der uden tvivl vil komme, hvis man placerer en multihal på matr.15.M.
Vi bor i Stationsbyen, men er ikke direkte nabo til Bispemarken, alligevel er det ikke svært for os, at sætte os i deres sted. Multihallen vil, for de nærmeste naboer blive et brutalt indgreb i deres livsramme, deres hjem, og det mener vi ikke, at vi som ”Danmarks bedste lokalsamfund” kan være bekendt.

Mvh Karl Skov-Hansen og Nanna Kreutzfeldt
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nanna Kreutzfeldt

Indsendt

10/02/2021 22:07

Sagsnummer

HS3230385

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00