Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Den Sociale Bæredygtighedsplan

LMU i Digitalisering, MSB afgiver hermed følgende høringssvar på den sociale bæredygtighedsplan.

1) LMU noterer sig med stor glæde, at digitalisering er indtænkt i en række af de foreslåede initiativer. I mange initiativer bygges der således på allerede eksisterende succeser. Derudover oplistes en række nye tiltag, hvor udviklingen af den faglige praksis skal gå hånd i hånd med teknologisk understøttelse.

LMU ser overordnet dette som overordentligt positivt. Den forholdsvis store vægtning af digitale tiltag giver dog samtidig anledning til enkelte spørgsmål:
- Ressourcesætning i Digitalisering. Såfremt de mange forslag skal kunne realiseres, fordrer det teknologiske kompetencer og en stærk ”projektmotor”. LMU opfordrer derfor til, at MSB som en del af den samlede investeringsplan under bæredygtighedsplanen sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer i Digitalisering til at indfri forventningerne og forebygge flaskehalse – der igen kan lede til, at gevinstforventninger ikke indfries.

2) I forlængelse af ovenstående opfordrer LMU til, at der er stærkt fokus på databeskyttelse og GDPR-forordninger i projektering og rea-lisering af de påtænkte initiativer. Enkelte af initiativerne søger at række ud til relevante målgrupper på de kommunikationsplatforme, hvor disse målgrupperne færdes hjemmevant. Det kan ikke præcis konstateres, hvilke kommunikationsplatforme, der sigtes til, men som en hovedregel efterlever meget få af de mest gængse kommunikationsplatforme GDPR-bestemmelser. Digitalisering opfordrer derfor til, at driftsområderne tager kontakt til GDPR-teamet, før disse platforme tages i brug.

3) LMU har herudover en række kommentarer til de konkrete initiativer:
a. Initiativ 1.2.2: ”Lyt til mig”: LMU vil her henlede opmærksomheden på MSBs egenudviklede MIRA-app, der måske kunne løfte behovet for en enkel dagbogsfunktionalitet, der kan tilgås af børn og pårørende.

b. Spor 2.4 (Digitalisering af unge-indsatser og digital kommunikation med unge): LMU peger på mulig genanvendelse af fremgangsmåder / produkter fra projekterne ”fra taxa til bus” og ”virtuel bostøtte”.

c. Initiativ 3.1.1: ”Videreudvikling af de forebyggende tilbud for voksne borgere med psykisk sårbarhed – herunder op-bygning af flere digitale løsninger”.

LMU opfordrer også her til, at man orienterer sig mod MI-RA-App’en i recoverysammenhæng samt undersøger potentialet i tryghedsskabende velfærdsteknologier.

d. Spor 5.1: ”Der hvor jeg bor”
LMU opfordrer til, at man ser på et evt samarbejde med MSO omkring selvvisitering til lette hjælpemidler. Det er desuden afgørende, at boliger er wifi-bestykkede, så de kan understøttes velfærdsteknologisk.
LMU opfordrer endvidere til, at man kompetenceudvikler medarbejderne, så de kan drage nytte af de nye teknologier og tage nye arbejdsmåder til sig.

e. Initiativ 5.1.3 ”Investering i tryghedsskabende teknologier”. LMU opfordrer til, at potentialet i sensorteknologier undersøges generelt, gerne med mulighed for datafangst mhp. direkte dokumentation i borgerens journal.

f. Initiativ 5.2.2. ”Fokus på færdigheder og borgerens handleplan”.
LMU opfordrer til, at man ser på teknologier, der inddrager borgeren og pårørende som medspiller på, at borgeren når sine målsætninger. Det foreslås, at værktøjet ”Min Video” anvendes i indsatsen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Ry Nielsen

Indsendt

27/02/2021 17:56

Sagsnummer

HS7512805

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/