Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Høringssvar til den sociale bæredygtighedsplan fra lokalt MED-udvalg i Center for Forsorg

Lokalt MED-udvalg i Center for Forsorg kvitterer meget positivt for Den Sociale Bæredygtighedsplan.

LMUs høringssvar knytter sig primært til tema 4, forandringsspor 1, 2 og 3. LMU bemærker følgende:

I forhold til de afsatte 2,5 mio. kroner til ACT til12 borgere, vil det være hensigtsmæssigt, at hvis der viser sig en økonomisk mulighed for det, at ACT-indsatsen bredes ud til borgere, der er i overgang fra en ordinær § 110 plads til egen bolig, også med henblik på forebyggelse af hjemløshed.
En konkret vurdering af kapacitetsmulighederne vil vise, i hvilket omfang dette kan lade sig gøre, men det påpeges, at muligheden kan være til stede. Indsatsen kan ligeledes med fordel understøttes af stabsfunktioner.
Ift. ACT som metode er det LMU’s opfordring, at der arbejdes loyalt med forståelsen af ACT.

LMU påpeger ligeledes, at uagtet at retorikken er Housing First, kan der være uhensigtsmæssigt lange ophold på boformer og natherberger uden den adequate indsats. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes med den holdningsmæssige forståelse af Housing First som begreb og konsekvens, så Housing First ikke alene bliver en positiv italesættelse, men så Housing First tilgangen de facto får betydning for de borgere, der risikerer at have lange ophold i tilbuddene.

Ift. etablering af indflyttergrupper peger LMU på, at der allerede nu er en lang række initiativer i samarbejde med frivillige organisationer, som fungerer fornuftigt og kan arbejdes videre på. Et eksempel på dette er ”Bindeledet” i et samarbejde med Forsorgstilbuddet Malmøgade for unge hjemløse. LMU peger altså på, at der dels kan udvikles nye initiativer, men at der også kan arbejdes videre med allerede eksisterende og velfungerende initiativer. LMU er opmærksom på, at civilsamfundet som civilsamfund også skal være klar til at arbejde med de udfordringer, det kan give at arbejde med nuværende og tidligere hjemløse borgere.

Ift. beskæftigelse og Job First peger LMU på, at der kan være flere udfordringer, der skal tages højde for i denne sammenhæng. En del brugere i hjemløshedsfeltet er præget af forskellige former for afhængighed, og erfaringen viser, at en del jobs kræver, at man ikke er påvirket. Samtidig peges på, at en del jobs nødvendigvis skal være jobs med lav kompleksitet, og hvor en lav grad af eventuel påvirkning ikke ekskluderer fra selve jobbet. LMU er opmærksom på, at dette er en delikat balance, men vil alligevel perspektivere på udfordringen heri.

Ift. jobs er det ligeledes erfaringen, at der kan være spærrende bureaukratiske elementer bl.a. lange ventetider (op til 10 måneder) på virksomhedspraktikpladser for hjemløse eller tidligere hjemløse, hvilket i sig selv kan være en udfordring for borgeren. Perspektivet i denne sammenhæng er at være opmærksom på, at der i sig selv ikke er bureaukratiske spærrende elementer for at komme i job af den ene eller anden slags. LMU anbefaler her, at Center for Forsorgs erfaringer ift. beskæftigelse af hjemløse bruges, og at der tilknyttes jobkonsulenter til beskæftigelsen i Center for Forsorg mhp. en kort og hurtig overgang til en anden form for beskæftigelse.

LMU er opmærksom på, at en udrulning af initiativerne i den sociale bæredygtighedsplan selvfølgelig vil betyde, at forsorgsfeltet skal forholde sig til måden, hvorpå forsorgshjem og forsorgspladser fungerer samt forholde sig til antallet. Det vil kun være ønskværdigt, hvis og når initiativerne viser, at antallet af forsorgshjemspladser kan reduceres både i Aarhus Kommune og på landsplan generelt. På den ene side er sagen, at der generelt kan reduceres på antallet af pladser, på den anden side skal vi være opmærksomme på, at vi har det nødvendige antal pladser ift. at optage den borgergruppe, der søger disse pladser på baggrund af hjemløshed, samt at vi løbende skal udvikle pladsernes kvalitet for at hænge så godt som muligt sammen med samfundet.

LMU gør opmærksom på, at det for en del hjemløse borgere kan være vanskeligt at tilgå velfærds- og IT-teknologier af forskellige slags, hvorfor det ikke kan tages for givet, at det rent faktisk sker, selvom disse i princippet burde afhjælpe problemstillingen. Borgerne kan have begrænsninger, der gør, at det ikke i sig selv er lettende med velfærds- og IT-teknologier, men tværtimod kan de øge kompleksiteten i borgerens liv. Det er her meget vigtigt at inddrage borgerperspektivet ift. velfærds- og IT-teknologi og evt. inddrage borgeren i arbejdet med udvikling og brug.

LMU i Center for Forsorg ser frem til udrulningen af bæredygtighedsplanen og i den konsekvens som tidligere nævnt, at Center for Forsorg forholder sig til sin opgaveportefølje, pladsantal m.v. med henblik på at understøtte opgaven så godt som muligt.

Jakob May, Centerchef og LMU formand
Lorenz Jabcke, TR og LMU næstformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob May

Indsendt

01/03/2021 11:39

Sagsnummer

HS5263202

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/