Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn

Mindet 6, Aarhus Havn

Hermed vedlægges høringssvar fra Foreningen for Bykultur i Aarhus vedrørende højhus på Mindet 6, Aarhus Havn
Der er tale om et pdf - dokument.
Hermed vedlægges høringssvar fra Foreningen for Bykultur i Aarhus vedrørende højhus på Mindet 6, Aarhus Havn Der er tale om et pdf - dokument.

Fra pdf:
Til: Aarhus Kommune Plan, Byggeri og Miljø Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand Aarhus, den 13. april 2021 Høringssvar: Lokalplan nr. 1147 Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn Vi har i Foreningen for Bykultur i Aarhus for nyligt udtalt os meget kritisk om den bymæssige udvikling i Aarhus. Senest i relation til nedrivningen af bevaringsværdige huse i Mindegade og opførelsen af en mastodont af et højhus, som er ødelæggende for det historiske og fine gadeforløb ind mod den gamle middelalder bykerne. Endvidere har vi udtrykt vore synspunkter i et åbent brev til borgmester Jacob Bundsgaard, som har givet stor respons og opbakning fra mange mennesker i Aarhus, men også fra flere organisationer og foreninger i andre dele af landet. Fælles for ovenstående henvendelser er, at det drejer sig om byggesager, som bryder med den eksisterende planlægning i byen, og at der ikke er foretaget ny helhedsplanlægning i forbindelse med nybyggeriet. Vi er i vores forening helt enige i at byen skal udvikle sig – men vi skal virkelig tænke os godt om. Faktisk mener vi ikke, at de seneste eksempler på planlagte højhuse er udtryk for en udvikling – tværtimod er der tale om markante nedslag i byens udtryk og karakter, med risiko for at ødelægge bylivet i områderne. Det samme gør sig gældende for højhusprojektet på Mindet 6. Lokalplanen omfatter kun nybyggeriet og forholder sig dermed i begrænset grad til byen. I særdeleshed fordi byggeriet modstrider store og væsentlige dele af den eksisterende planlægning. I dette tilfælde er der tale om et særdeles markant og dominerende byggeri, som vil få stor indflydelse på byens udseende fra mange steder. Det strider imod planlovens formål, at ændre al eksisterende planlægning for at gennemføre et privat byggeri uden at planlægge hvordan byen og det omkringliggende område skal forholde sig til det. De foreslåede ændringer favoriserer i høj grad et projekt frem for en forening af de samfundsmæssige interesser. I det følgende gennemgås de forhold, vi anser som problematiske i forhold til den eksisterende planlægning og konkret i det forelagte lokalplanforslag. KOMMUNEPLAN Aarhus Kommune har udarbejdet en kommuneplan, som er vedtaget af byrådet, for at styre byens udvikling. Der er i kommuneplanen udlagt tålegrænser for, hvad der kan bygges uden midtbyens eksisterende kvaliteter ødelægges. Det forekommer derfor nærmest som et paradoks, at kommuneplanen endnu engang skal ændres for et enkeltstående byggeri. Dette byggeri kan i så fald ikke være i overensstemmelse med det generelle ønske for byens udvikling og samfundets forventning om kvalitet i byen. Byens politikere har fremført det argument, at byen vokser med 4-5.000 borgere årligt, som der skal etableres boliger til. Men det konkrete byggeri omfatter ingen boliger. Fra Foreningen for Bykulturs side må vi på det kraftigste anbefale, at der ikke udføres ændringer til kommuneplanen i forbindelse med enkeltbyggerier. Helheden i byens udvikling mistes og medfører uoprettelige skader på byens sammenhæng. Dette gælder i særdeleshed i dette tilfælde, hvor nybygningen bliver så markant. HØJHUSPOLITIK Aarhus Kommune har udarbejdet en højhuspolitik, som er vedtaget af byrådet, for at placere højt byggeri mest muligt hensigtsmæssigt i flere relationer. Det foreslåede byggeri følger ikke denne højhuspolitik. I forhold til de by- og landskabsanalyser, som ligger til grund for højhuspolitikken, forekommer det direkte modstridende at opføre et hus i dette format på Mindet. Vi må på det kraftigste anbefale, at kommunen genovervejer højden på bygningen. I forhold til kommunens egne, tidligere analyser, er det et forkert sted at lægge en så høj bygning. Særligt vil indflydelsen på oplevelsen af midtbyen være markant. DE BYNÆRE HAVNEAREALER Ved udarbejdelse af helhedsplanen for de bynære havnearealer blev der fra kommunens side arbejdet meget konkret med forholdet mellem den historiske havnefront og nyt byggeri. Herunder placering af store solitære bygninger ved havnefronten og den nye bebyggelse på Aarhus Ø. I den forbindelse blev der arbejdet specifikt på at udpege et optimalt sted for placering af et landmark. En dominerende bygning, som på harmonisk måde kunne fungere som markør for Aarhus uden at konflikte med byens profil. Resultatet af dette arbejde er Lighthouse, som nu er under opførelse. Det foreslåede byggeri vil være endnu højere end Lighthouse, men placeret tilfældigt ved åens udløb. I forhold til det fine hovedgreb, der ligger i helhedsplanen, forekommer det at være vandalisme at placere så høj en bygning på Mindet. Også i forhold til denne plan, som ligeledes er vedtaget af byrådet, må foreningen på det kraftigste anbefale at projektet revideres betydeligt. SYDHAVNEN Et byggeri af det foreslåede omfang må nødvendigvis forholde sig til nærområdet. Byggeriet bliver så dominerende, at det er væsentligt, at det fungerer med den omkringliggende bebyggelse. Ellers vil byrummene ikke fungere og henligge øde. Vi må derfor på det kraftigste anbefale, at der udarbejdes en samlet lokalplan for det område, som er omfattet af lokalplanforslaget og Sydhavnen. F.eks. mangler der en samlet plan for hvordan parkering og trafik håndteres bedst muligt i området. Det forekommer umiddelbart meget uhensigtsmæssigt at placere et parkeringshus på en så prominent plads mod kajen. Der er en betydelig risiko for, at det vil være ødelæggende for et godt uderum. Der er i lokalplanforslaget medtaget en del beplantning. Dette forekommer særdeles tilfældigt i forhold til det eksisterende hårde miljø uden beplantning. For at byrummet kan fungere optimalt, er det bydende nødvendigt, at der udarbejdes en samlet plan for beplantning og uderum i området.VISUALISERING Lokalplanforslaget mangler visualiseringer af bygningen set fra vigtige byrum, f.eks. - Bispetorv, hvor højhuset vil rejse sig bag ved byens smukke teater. - Storetorv, hvor bygningen sandsynligvis vil kunne ses ved siden af Domkirkens tårn og dermed spolere dette byrums disponering. - Klostertorv - Banegårdspladsen Da det foreslåede højhus er så dominant i både højde og også bredde, må det være en nødvendig forudsætning, at indkig fra alle disse og eventuelt andre byrum med høj kvalitet er undersøgt tilbundsgående og visualiseret. Fra foreningens side kan vi ikke anbefale et byggeri af den karakter uden ovenstående. LOKALPLANFORSLAGET Det er vores opfattelse, at højhuset er ude af proportion for området og byen - og især også når man ser det i relation til nærheden til den gamle bykerne med domkirken og teater. Det vil forstyrre udsynet mange steder og give mange skyggeproblemer - især når solen står lavt. Dimensionerne på højhuset bør reduceres betragteligt, så man ikke får et enligt stående tårn helt uden sammenhæng med resten af byen. Tillige er den valgte arkitektur meget bombastisk, og den fremtræder fra flere sider som værende bredest for oven. Dette er et bevidst arkitektonisk valg, men gør bygningen uelegant, idet den optisk vælter. Kombinationen af højden, bredden og arkitekturen gør dermed bygningen meget dominerende og anmassende. Især når der i lokalplanforslaget sammenlignes med de meget smallere skorstene og siloer. Lokalplanforslagets manglende stillingtagen til byen er nævnt i de ovenstående afsnit. Men vi ser det som bydende nødvendigt, at et byggeri af denne størrelse planlægges som del af større og sammenhængende bymiljøer. Det er byrådets pligt at udlægge de fysiske rammer, så alle samfundets interesser tilgodeses i byplanlægning. Det er ikke tilfældet i det nuværende projekt, hvor et i øvrigt anerkendelsesværdigt privat initiativ, favoriseres med særdeles mangelfuld hensyntagen til nærmiljø eller byens helhed. Vores by består ikke af huse, men af sammenhængen mellem dem. Forening for Bykultur i Aarhus Einar Rud Pedersen og Bruno Viuf Larsen E-mail: formand@bykultur.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Einar Rud Pedersen og Bruno Viuf Larsen

Indsendt

14/04/2021 11:56

Sagsnummer

HS3679975

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00