Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse. Lokalplan 1125 strider mod Risskovs kvaliteter og er et overgreb på naboerne

Fem etagers byggeri og legeplads og opholdsarealer i 4 meters højde strider mod Risskovs kvaliteter og er et overgreb på beboerne i villakvarteret ved siden af.

Lokalplan 1125 kan ikke vurderes isoleret, men må nødvendigvis ses i sammenhæng med lokalplan 1130 og en 3. plan for den sidste del af området ned mod Asylvej, som også er undervejs.

Tilsammen næsten 800 nye boliger, 9.000 m2 erhverv og en daginstitution på Agerbæksvej i et område, der nu udelukkende består af lav bebyggelse i højst 2 etager – dét er et overgreb!

Ekstrem fortætning, skygge og indbliksgener:
Ny bebyggelse skal med hensyn til proportioner, arkitektur, karakter og placering på grunden, tilpasses eksisterende bebyggelse i det omkringliggende område, står der på side 8 i lokalplan 1125.

Men bygninger i 3-4 og 5 etager langs med Agerbæksvej, op til næsten 17 meter høje, er ekstremt og på ingen måder en tilpasning til området. De bagvedliggende rækkehuse på næsten 11 meter ligger lige op ad et villakvarter med lav bebyggelse.

Det høje byggeri tilsammen med påhængte altaner og terrasser vil give skygge- og indbliksgener for naboerne til lokalplansområdet – skyggegener særligt i aftentimerne, hvor man netop er hjemme og i dag kan nyde aftensolen.

Sammen med en husrække i 18 meters højde på den anden side af vejen vil det nærmest danne en tunnel på Agerbæksvej, som desuden vil henligge i skygge en stor del af dagen.
Højden på byggeriet og den voldsomme fortætning har alt for mange negative konsekvenser for hele området.

Trafik:
Den samlede forventede trafikforøgelse er ikke velbeskrevet, og man foruroliges over analyseniveauet, når kommunens trafikplanlægger udtrykker, at bilister fra Asylvej ikke burde dreje til venstre, for da er de på vej ind til byen og kunne i stedet cykle.

Der må forventes en voldsom stigning i trafikken, dels på alle veje i nærområdet – Agerbæksvej, Asylvej, Vestre Strandalle - men også længere ned i Risskov, når trafikken fra Agerbæksvej ledes ned ad Vestre Strandalle. I tillæg til den trafik, der følger med næsten 800 boliger på Agerbæksvej, 9.000 m2 erhverv og en daginstitution, kommer - i den umiddelbare nærhed - trafikken fra 1200 nye boliger på Psykiatrigrunden, som endnu ikke er realiseret, og fra 1800 nye boliger i Risskov Brynet.

Cykelsti:
Der er helt uforståeligt ikke planlagt cykelsti på Agerbæksvej som led i bebyggelsen af området. Skyldes det, at der ikke uden videre er plads til en cykelsti, fordi Agerbæksvej er meget smal?

Hvordan forestiller man sig, at de mange cyklister skal komme sikkert omkring på vejen?

Parkering:
Parkeringspladser til biler etableres i henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsareal i Aarhus Kommune, men der er grund til at frygte, at normen for parkeringspladser undervurderer behovet.

Hvad stiller vi som naboer op, hvis eller når de nye beboere benytter de omkringliggende små og smalle villaveje til parkering?

Legeplads og fælles opholdsareal i 4 m højde:
At daginstitutionens legeplads og det fælles opholdsareal mellem de 2 husrækker hæves op i næsten 4 meters højde over terræn vidner om, at kapaciteten for området er overskredet. Det er ufatteligt, at man planlægger det således direkte op til nabohaver og villaer, men konsekvenserne bliver i hvert fald både øget støjbelastning og indbliksgener.

Flade tage:
De flade tage på de 2 husrækker langs Agerbæksvej sikrer ”et samspil med boligbebyggelsen syd for lokalplanområdet og efterskolens elevboliger”, står der i lokalplanen. Men de flade tage på byggeriet er og bliver uskønne, og sammenligningen med de 2 etagers rækkehuse mod syd synes konstrueret. Flade tage på byggeri i 3-4-5 etager giver bare firkantede kasser, som vi har fået mere end nok af i bybilledet.

Hvorfor har man ikke i stedet prioriteret samspillet med de eksisterende villaer, hvoraf mange har tagrejsning?

Kan vi være sikker på, at der ikke kommer tagterrasser i andre byggefelter end B3?

Helhedsplan indenfor rammerne af Kommuneplan 2017:
Arkitekten på 1125 byggeriet har udtalt, at byggeriets stil og kontekst skal passe ind i et 100 års perspektiv, at Risskov forpligter og at forståelsen af stedet har været vigtig. Vi synes ikke, man lever op til den forpligtelse. Den fremlagte lokalplan viser, at det overordnede sigte har været snævert på at få så mange boliger som muligt klemt ind, og man har ikke haft øje for naboerne i de lave villaområder lige ved siden af eller for Risskovs egenart og kvaliteter.

Vi opfordrer indtrængende til, at kommunen udarbejder en helhedsplan for området, der respekterer Kommuneplan 2017’s rammer med byggeri i op til 3 etager, og dermed tilpasser sig stedet og tager hensyn til dets nuværende beboere.

Vi ved godt, at de 3 aktuelle planer ikke er kommet til samtidig, men man har i årevis kendt til både 1125 og 1130. Der er nu 3 planer, som tilsammen vedrører hele Agerbæksvej, og det skriger på, at der bliver lavet en samlet plan. I politikere er nødt til at forholde jer til den samlede boligmasse, den samlede øgning i indbyggertal, den samlede trafikale belastning, den samlede belastning af de rekreative områder, den samlede belastning af skoler, den samlede belastning af fritidsfaciliteter.

Den samlede belastning af de fremlagte planer overstiger langt, hvad området kan bære, og 1125 bør ligesom 1130 forkastes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Charlotte Modin

Indsendt

20/05/2021 15:10

Sagsnummer

HS5358749

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00