Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1125 - Område mellem Agerbæksvej, Vestre Strandallé og Tretommervej i Risskov

Lokalplanen giver mulighed for helårsbeboelse i form af etageboliger og tæt-lav bebyggelse samt offentlige formål i form af daginstitution, skole, undervisningsformål, multihal og lignende.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Visualiseringer af projektet kan ses på denne side, under "Materialer"

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 24-​03-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder virtuelt informationsmøde:

Torsdag den 29. april 2021 kl. 17:00 - 18:30 via Microsoft Teams.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Mindretalsudtalelse

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Dorthe Borgkvist samt Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelserne er vedlagt sammen med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke er omfattet af lovens bilag 1 eller 2. Det er desuden vurderet, at planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er samtidigt vurderet, at planen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Habitatområder, og at der ikke er behov for en konsekvensvurdering efter Habitatdirektivets artikel 6.3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Byplanvedtægt nr. 5 og Tillæg til Byplanvedtægt nr. 5 (Plan-ID 1115342) ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.

 

Materialer (1)

Høringssvar (152)

lokalplan 1125, planlægning af Agerbæksvej .

Århus kommunes planlægning af nye bebyggelser langs Agerbæksvej - 3 lokalplaner som præsenteres med kort mellemrum er et uprofessionelt byplanarbejde. Når der planlægges en så k…

Hævet dæk lige op til villaområde - nej tak

Som nævnt tidligere i processen, er højden af byggeriet alt for høj. Antallet af etager bør reduceres betragteligt, og det er der flere gode grunde til. Området der skal bygges…

Forslag til lokalplan nr. 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar.

HØRINGSSVAR LOKALPLAN 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-​Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

Figur 8 på side 8 og på figur 13 på side 13 i jeres materiale fremgår det tydeligt at vores matr nr. 7GØ er direkte genbo til den kommende bygningen på Nordre Strandvej bygning E3/…

HØRINGSSVAR LOKALPLAN 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

INDSIGELSE TIL LOKALPLAN 1125

For det første vil jeg godt pointere, at jeg ikke er imod omdannelsen af de meget triste og lidet kønne arealer på Agerbæksvej til nye fine nye bolig- og erhvervsområder. Men de…

Nyt naboskab med stor ulighed!

Endnu et projekt i vores nærområder der skal udvikle, forskønne og ikke mindst fortætte vores by! Jeg har nu, som nærmeste nabo til dette projekt, siddet med ved div. møder i følg…

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig indsigelserne fra vejlby-risskov grundejerforening og mejlvej/mageltornvej grundejerforening

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig indsigelserne fra vejlby-risskov grundejerforening og mejlvej/mageltornvej grundejerforening

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforening og Mejlvej/Mageltornvej grundejerforening

Jeg kunne ikke være mere enig, når jeg læser mange af protesterne. Jeg tilslutter mig alle protesterne. Højden, mængden af nye boliger og bebyggelsesgraden er helt ude af pro…

Lokalplan 1125

Endnu et højt byggeri i et område med villaer , nej tak . Op til 700 boliger , daginstitution ,Erhverv, meget øget trafik på en lille vej , Agerbæksvej , det kan området slet ikk…

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings indsigelser

Indsigelse mod lokalplan 1125

Jeg støtter op om indsigelserne både fra Vejlby Risskov Grundejerforening og fra Ejerforeningen Mejlvej/Mageltornvej.

Lokalplan 1125 Der bygges for højt, for tæt og uden hensyn til naboer, genboer og trafik

Angående lokalplan 1125. Jeg bor på hjørnet af Tretommervej og Vestre Strandalle og det er måske den husstand, der mest påvirkes af den foreslåede bebyggelse. Jeg tilslutter mig …

Karaktermord på et villakvarter!

På vegne af Vejforeningen Mejlvej-Mageltornvej vil jeg udtrykke dyb frustration over det faktum, at vi som borgere i Aarhus og som naboer til endnu et planlagt højt og kompakt bygg…

Underskriftindsamling mod byggeri af høje bygninger i Høje Risskov - opdateret 20.05.2021

Vejlby-Risskov Grundejerforening har i 2018 taget initiativ til en underskriftindsamling mod det påtænkte byggeri af høje bygninger i området Tretommervej, Agerbæksvej, Grenåvej. …

Opponent af lokal plan 1125

Der burde Iaves en helhedsplan for området baseret på den eksisterende lokalplan fra 2017. Det vi lokale borgere præsenteres for i 3 forskellige planer om arealer, som fysisk er i …

Harmonisér med det eksisterende område

Som ved de øvrige planlagte byggerier i området (Agerbæksvej-Grenåvej) er der tale om udtalt forøgelse af byggeprocent og højde til stor gene for naboer. Som nævnt i adskillige hør…

Høringssvar vedr. LP 1125 Agersbækvej, Vestre Strandalle og Tretommervej i Risskov

Lokalt Kulturmiljøråd påpeger at lokalplan 1125 omfatter væsentlige bevaringsværdier, der står til at forsvinde med udviklingen af den pågældende lokalplan. En udvikling af området…

Et overgreb på lokalområdet og på demokratiet i Århus Kommune!

Høringssvar vedhæftet.

KVARTERET BLIVER ØDELAGT

KVARTERET BLIVER ØDELAGT! Udsigten til 20 meter høje byggerier i dette hyggelige kvarter er utrolig trist. Det er et dejligt, roligt og trygt område med familier med boliger der m…

Omvendt bevisførelse for borgerne?

Hvorfor skal vi som borgere – eller som en stor gruppe af borgere – bevise, at vi får reelle negative konsekvenser af de vilde byggeplaner i form af trafikalt kaos, skygge- og indk…

Høringssvar lokalplan 1125

se vedhæftede pdf-dokument

Indsigelse mod lokalplan 1125 samt relaterede planer for samme område

Jeg vil gerne til fulde tilslutte mig høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening, Eva Kläning og adskillige andre høringssvar der påpeger de mange sandsynlige negative konsek…

Lokalplan 1125

21.5.2021 Høringssvar vedrørende lokalplan 1125 Hermed vil jeg gerne gøre indsigelse imod ovennævnte lokalplansændring. Helt overordnet vil jeg gerne støtte indvendingerne…

Modstand mod lokalplan 1125.

Det er som beboer i berørte område, meget nødvendigt at gøre kraftig indsigelse mod ovenstående skitserede plan. Vi er meget bekymret for den skitserede udviklingen og vi har m…

Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar

Lokalplan

Jeg er direkte genbo til projektet, ved Vestre Strand Alle vi bor på matr. 7gø, som lægger direkte i kontrast til det nye byggeri Der ønskes uddybet hvordan forholder kommunen …

Indsigelse mod lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar

Reducér højde og byggeprocent markant, så kan det blive et fint projekt

Følgende er et udpluk. Et længere høringssvar er vedhæftet, hvor at begrundelserne for forslagene er uddybet. I debatmaterialet fremgår det, at området søges fortættet i henhol…

Møde med Bricks Ejendomme og Arkitektfirmaet CF Møller om Lokalplan 1125

Som aftalt på digitalt informationsmøde om Lokalplan 1125 den 29. april 2021, blev der afholdt møde mellem Bricks Ejendomme og Arkitektfirmaet CF Møller og Vejlby-Risskov Grundejer…

Indsigelse. Lokalplan 1125 strider mod Risskovs kvaliteter og er et overgreb på naboerne

Fem etagers byggeri og legeplads og opholdsarealer i 4 meters højde strider mod Risskovs kvaliteter og er et overgreb på beboerne i villakvarteret ved siden af. Lokalplan 1125 k…

Lokalplan nr 1125

Jeg bakker op om høringssvaret fra vores grundejerforening Mejlvej/Mageltornvej og fra Vejlby Risskov Grundejerforening.

LP1125: for højt og for tæt

Indsigelse: lokalplanforslag 1125: Byggeriet er alt for højt og alt for tæt. Lokalplanen er overgreb på beboerne i villakvarteret ved siden af og i strid med Risskovs kvaliteter…

Indsigelse mod lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig fuldt ud Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar og indsigelse mod lokalplan 1125.

lokalplan nr. 1125

Jeg tilslutter mig fuldstændig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar mod det alt for høje og fortættede byggeri

Lokalplan 1125

Indsigelse imod Lokalplan 1125 Den nuværende udbygning og ekstreme fortætning af vores byer skal der gøres indsigelser imod. Planerne er udelukkende udviklet med et for øje, nemli…

lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig fuldt ud Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar og indsigelse mod lokalplan 1125.

Indsigelse mod lokalplan 1125

Vi undre os som beboere over en række ting ved lokalplan 1125 For det første må man spørge hvorfor der ikke laves en helhedsplan for området, hidtidige byggeregler for området b…

Indsigelse mod Lokalplan 1125

Vi tilslutter os Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod Lokalplan 1125. For vores vedkommende drejer det sig især om skyggegener, da vi som nabogrund og grundet terræn…

Indsigelser: Fejlbehæftet plangrundlag og mulig interessekonflikt

Se mit fulde høringssvar i det vedhæftede dokument. Her en opsummering af indsigelser mod lokalplansforslag 1125 samt forslag til kommuneplanstillæg 69: • Århus Kommune afholder t…

Indsigelse: lokalplanforslag 1125 skal revideres så den respekterer den kun godt 3 år gamle kommuneplan fra dec 2017.

Indsigelse: lokalplanforslag 1125 skal revideres så den respekterer den kun godt 3 år gamle kommuneplan fra dec 2017. Bygningshøjder og bebyggelsesgrad i forslaget skal således…

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar

Alt for højt og tæt byggeri IGEN

Jeg vil gerne protestere mod byggeplanerne i lokalplan 1125! Byggeriet er alt for højt og alt for tæt i forhold til det område der bygges i. Det er fint med nye boligbyggerier, men…

lokalplan i Risskov 1125

jeg tilslutter mig Vejlby Risskov beboerforenings høringssvar og især undrer det mig , at man kan blive ved med at ødelægge området med den høje og tætte beboelse, der allerede er …

Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Bebyggelse på Vestre strandallé

Jeg ønsker IKKE at området bliver bebygget med høje boligkomplekser!

Lokalplan 1125 | Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125 | Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar. Jeg er forarget over endnu et forslag om alt for højt og fortættet byggeri i Risskov. Har det ingen ende? Der savn…

Lokalplan nr 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR

Insigelse mod forslag til lokalplan 1125

Mit højeste ønske er at Århus Kommune udarbejder en helhedsplan for hvordan den fremtidige byudvikling skal ske og efter hvilke retningslinjer denne målrettede byudvikling skal ske…

FODBOLD OG KOMMUNEPLAN 2017 i AARHUS KOMMUNE…

Høringssvar og kommentar til lokalplan 1125: Man siger om fodbold, at det er et spil hvor 22 spillere løber rundt efter en bold i 90 minutter og til sidst vinder tyskerne… Nå…

Ikke mere tungt beton byggeri i Risskov

Denne dejlige og førhen stille bydel fyldes nu med mennesker. Stranden bliver overfyldt. Skoven bliver slidt. Kriminaliteten stiger. Støjen stiger. Nu må det standse.

Lokal plan 1125

Jeg tilslutter mig Risskov Grundejerforenings høringssvar

Nej tak til mere byggeri i Risskov. Vi har brug for grønne områder

1125: Vi har brug for at bevare grønne områder og undgå endnu flere store betonklodser. Der er rigeligt gang i byggeriet mange steder.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejby-Risskovs grundejerforenings hørings svar

Jeg er imod lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejby-Risskov Grundejerforenings Høringssvar, og mener iøvrigt det viste projekt er alt for tæt ift. beliggenheden. Der mangler fælles udenomsarealer til gavn fo…

Høring lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar

Lokal plan 1125

Jeg tilslutter mig Risskov grundejerforenings svar

Lokalplan 1125 og lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grunderejerforenings høringssvar.

lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings høringssvar. L. Pedersen

Høringssvar

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

Protest mod ændring af lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar

Lokalplan nr. 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

Forslag til lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan nr. 1130

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR

Høringssvar lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings flot gennemarbejdede høringssvar. De to lokalplanforslag, der lige nu ligger for området på begge sider af Agerbæksvej, er en …

Høringssvar for Forslag til Lokalplan nr. 1125 - Område mellem Agerbæksvej, Vestre Strandallé og Tretommervej i Risskov

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-​​​Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-​​Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Ændring af lokalplan

Jeg tilslutter mig Vejlby-​Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Vejlby Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar.

vedrørende lokalplan 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings høringssvar.

Jeg tilslutter mig Vejlby grundejerforenings høringssvar

Samt tilføjer at jeg ønsker en evaluering af elbilers oplade muligheder i de nye lokalplaner.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar.

Planer for Agerbæksvej/Vestre Strandallé

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskoven høringssvar

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig VRG’s høringssvar.

Høringssvar lokal 1125 Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar for lokalplan 1125

Opbakning til høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar. Særligt mener jeg at behovet for ekstra parkeringspladser ikke imødekommes tilstrækkeligt. Parkering under jorden …

Forslag til lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Vejlby-Risskov grundejerforeningen.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar for lokalplan 1125

Lokalplan

Jeg tilslutter mig grundejerforeningens indsigelse vedr. byggehøjde m.m. på Agerbæksvej.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Vejlby-Risskov grundejerforening.

Overhold lokalplanen

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar og mener at gældende lokalplan bør overholdes.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar

lokalplan 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

Lokalplan 1125 nej tak

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar

Høringssvar Lokalplan 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGENS HØRINGSSVAR.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Nej tak til mere bebyggelse!

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskovs Grundejerforenings høringssvar!

Lokalplan nr. 1125

Jeg tilsluttet mig Vejlby- Risskovs høringssvar

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1125-omraade-mellem-agerbaeksvej-vestre-strandalle-og-tretommervej

Jeg tilslutter mig VEJjlBY-RISSKOV GRUNDEREJERFORENNGS høringssvar

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar

Lokalplan 1125

Jeg tlisluttet mig Vejlby-Risskov Grunrjerforenings høringssvar

Overhold lokalplanen

Jeg tilslutter mig Vejby Risskov grundejerforenings høringsvar og mener at gældende lokalplan bør overholdes

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Vejlby Risskov Grundejerforening.

ang. lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig VEjlby Risskov Grundejerforening høringssvar

Lokalplan 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR.

Ovennævnte forslag til lokalplan

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig høringssvaret fra Grundejerforeningen Risskov.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar!

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar.

lokalplan

Vil gerne beholde lidt af det oprindelige Risskov, det bliver helt forandret, hvis der bygges høje huse overalt.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

JEG TILSLUTTER MIG VEJLBY-RISSKOV GRUNDEJERFORENINGS HØRINGSSVAR

Agerbæksvej/Vestre Strandalle, Risskov

Alt for mange boliger i vort område, alt for mange mennesker, alt for mange biler - mere knald på alt, øv. Mon bygherrerne ønsker boligblokke i deres kvarter!?

Hørringssvar.

Jeg tilsluttet mig lokalplanen’s hørringssvar.

Forslag til lokalplan nr. 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar

Byggeri Agerbæksvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Vejlby Risskov Grundejerforening.

Lokalplansændrong

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskovs grundejerforeninges høringssvar

Høringssvar lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Vejlby-Risskovs grundejerforening.

Høringssvar lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov Grundejerforenings høringssvar

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings høringssvar.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov Grundejerforenings høringssvar

Forslag til lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov Grundejerforenings høringssvar

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grunejers høringssvar

Høringssvar

Jeg er imod et højt og tæt byggeri, grundet den øgede fortætning af området, trafikale problemer og en radikal ændring af en allerede gældende lokalplan – en ændring som ikke tager…

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov Grundejerforenings høringssvar

Høringssvar lokalplansforslag 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov grundejerforenings svar.

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov grundejerforenings svar.

Lokalplan 1125

Helhedsplanen tager overhovedet ikke højde for trafiksituationen som må forventes at blive kaotisk og umulig også sat i relation til det byggeri, der er i fuld gang på Bindesbøl-gr…

Lokalplan 1125

Dette virker som endnu et uigennemtænkt byggeprojekt, som Århus efterhånden har en del af, og ud fra forslaget, som det fremstår i øjeblikket, er der ikke taget højde for den øgede…

Høringssvar til Lokalplan 1125

Det både høje og fortættede byggeri, der endvidere ikke nedtrappes tilstrækkeligt mod nabobebyggelser, medfører betragtelige skygge- indbliksgener for både eksisterende og kommende…

Lokalplan 1125

Desværre er de faktorer, som gør Risskov til en attraktiv bydel eller område ved at forsvinde. Der er i fortløbende grad mindre og mindre plads til lys og luft, og mindre plads til…

LOKALPLAN NR. 1125

Alt for lidt hensyn til børn og unge, både ift skole, fritidstilbud og trafik. Ønsker, som så mange andre, at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for Kommuneplan 2017.

Lokalplan 1125

Hvad gør forstaden Risskov attraktiv? Udover nærhed til strand, skov og by er det også det hyggelige, og grønne miljø med varierede lave boliger. Derfor bør man ikke ændre på de ek…

lokalplan 1125 AgerbækvejTretommervej

Stakkels mennesker der allerede bor i området. Uhørt med den tætte og alt for høje bebyggelse. Inde Århus tales meget om byrum, grønne områder mv. Her i Risskov bliver eksisterend…

Lokalplan

Helt uantageligt, at man ikke har større forståelse for miljø og trivsel for ikke at tale om æstetik. Engang var Risskov et smukt og fredeligt område med lys og luft og meget lidt …

Lokalplan 1125

Området i Risskov bebygges hårdt i disse år, og vil belaste infrastrukturen og rekreative områder som skov og strand voldsomt. Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings …

Højde på bygning og trafik bekymringer

Kære, Jeg vil hermed sende vores husstands bekymringer for lokalplan 1125. Specielt højden, men også fortættelsen i denne kaliber passer ikke ind i den Risskov vi kender og …

Jeg tilslutter mig Vejlby-​Risskov Grundejerforenings høringssvar.

I tråd med Grundejerforeningens bekymringer og anbefalinger, så er det svært at se gevinsterne ved at gennemføre tre uafhængige lokalplanprocesser... Én samlet helhedsvurdering af …

Lokalplan 1125

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1125

Kære Aarhus Kommune. Vi bor på Agerbæksvej 8A, hvor vi for under 2 år siden købte huset i den tro at vi skulle blive gamle sammen på adressen. Aktuelt er stemningen imidlertid en…

NEJ TAK til mere byggeri i Risskov

Nu må det være nok! Nej tak til mere byggeri i Risskov. Det er uanstændigt at rykke på byggeprocenten for at gør plads til mere, højt og grimt byggeri i et i forvejen alt for mast …

Respekter byggeprocenten

Risskov er i gang med at blive forvandlet til en støj og trængsel-​by. Vi har brug for at stoppe overbefolkningen af forstaden, og bevare netop forstaden. Stop også alle de forøgel…

Høringssvar til Lokalplan 1125 fra Vejlby-Risskov Grundejerforening

Nærværende Høringssvar erstatter tidligere indsendte

Lokalplan 1125

Bebyggelsesgraden er alt for høj. De nye bebyggelser er for tætte og for høje. Der vil opstå skygge- og indkigsgener for de eksisterende nabobebyggelser. Der er ikke taget st…

Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Område mellem Agerbæksvej, Vestre Strandallé og Tretommervej i Risskov", Aarhus kommune

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Der gøres opmærksom på, at der kan være krav til afstande fra indsatsveje til bygning…

Indsigelse

Nu er det ikke bare nok. Nu er det alt for meget. For tæt, for højt, for grimt og for kedeligt.

Lokalplan 1125

Den nye lokalplan synes, at mangle visualisering og indbliks angivelse fra den høje bebyggelse på Agerbækvej og ned mod Tretommervej hvor der er et forholdsvis lavere villa kvarter…

Stop nu alt det byggeri

Stop nu. Vi vil også ha grønne områder og ikke kun kæmpe klodser

I mod Lokalplan 1125

Jeg tilkendegiver, at jeg er imod at øge byggehøjden i vores veletablerede parcelhuskvarter. Sagens kerne er, at jeg er imod at kommunen erstatter den udmærkede Lokalplan fra 1966…

Kommentarer til Lokalplanforslag nr. 1125

Høringssvar til lokalplanforslag nr. 1125 vedlagt som PDF fil.

Stille krav om 25% almene boliger, så Risskov ikke kun bliver for de velhavede

Placering af Almene boliger. Bland de almene boliger med private. Udnytte muligheden i planloven fuldt ud, og stille krav om 25 procent almene boliger i lokalplanområdet. Rissk…

Indsigelse

Højde på byggeriet og fortætning af området er stadig uacceptabelt, som beskrevet i tidligere indgivet indsigelse : Risskov d. 28-10-18 Høringssvar/bemærkning til ” Område til …

Lokalplan nr. 1125

Det er ikke en acceptable plan. Højden bør ikke overstige 3 etager= Villa højde på tretommervej=højde på efterskolen samt højde herpå/afstand fra bebyggelse til vej.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00