Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1125 - Område mellem Agerbæksvej, Vestre Strandallé og Tretommervej i Risskov

Lokalplanen giver mulighed for helårsbeboelse i form af etageboliger og tæt-lav bebyggelse samt offentlige formål i form af daginstitution, skole, undervisningsformål, multihal og lignende.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017.

Se lokalplanforslaget her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Visualiseringerne er desværre ikke blevet klar til den 15. april 2021, som tidligere skrevet. Det skyldes, at det er et kæmpe arbejde at lave visualiseringerne og bl.a. har vejrforholdene de sidste 14 dage gjort det svært at få taget dronebillederne til visualiseringerne. Visualiseringerne vil derfor først være klar på denne side fra den 22. april 2021.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 24-​03-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder virtuelt informationsmøde:

Torsdag den 29. april 2021 kl. 17:00 - 18:30 via Microsoft Teams.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Mindretalsudtalelse

Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe og Dorthe Borgkvist samt Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelserne er vedlagt sammen med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke er omfattet af lovens bilag 1 eller 2. Det er desuden vurderet, at planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er samtidigt vurderet, at planen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Habitatområder, og at der ikke er behov for en konsekvensvurdering efter Habitatdirektivets artikel 6.3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Byplanvedtægt nr. 5 og Tillæg til Byplanvedtægt nr. 5 (Plan-ID 1115342) ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.

 

Høringssvar (9)

Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Område mellem Agerbæksvej, Vestre Strandallé og Tretommervej i Risskov", Aarhus kommune

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren/myndigheden/organisationen

Indsigelse

Nu er det ikke bare nok. Nu er det alt for meget. For tæt, for højt, for grimt og for kedeligt.

Lokalplan 1125

Den nye lokalplan synes, at mangle visualisering og indbliks angivelse fra den høje bebyggelse på Agerbækvej og ned mod Tretommervej hvor der er et forholdsvis lavere villa kvarter (og...

Stop nu alt det byggeri

Stop nu. Vi vil også ha grønne områder og ikke kun kæmpe klodser

I mod Lokalplan 1125

Jeg tilkendegiver, at jeg er imod at øge byggehøjden i vores veletablerede parcelhuskvarter. Sagens kerne er, at jeg er imod at kommunen erstatter den udmærkede Lokalplan fra 1966 (der...

Kommentarer til Lokalplanforslag nr. 1125

Høringssvar til lokalplanforslag nr. 1125 vedlagt som PDF fil.

Stille krav om 25% almene boliger, så Risskov ikke kun bliver for de velhavede

Udnytte muligheden i planloven fuldt ud, og stille krav om 25 procent almene boliger i lokalplanområdet. Risskov er et meget attraktivt område i Aarhus og dermed meget dyrt. Det er umul...

Indsigelse

Højde på byggeriet og fortætning af området er stadig uacceptabelt, som beskrevet i tidligere indgivet indsigelse : Risskov d. 28-10-18 Høringssvar/bemærkning til ” Område til boliger o...

Lokalplan nr. 1125

Det er ikke en acceptable plan. Højden bør ikke overstige 3 etager= Villa højde på tretommervej=højde på efterskolen samt højde herpå/afstand fra bebyggelse til vej.
19/04/2021 - 10:35

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00