Gå til hovedindhold

Høringssvar

https://deltag.aarhus.dk/node/299/ticket/add

Høringssvar vedr. Dampmøllevej og Malling Foderstof
Vi finder det positivt, at Aarhus Kommune har påbegyndt en åben og transparent proces for byudvikling på hhv. Dampmøllevej og Malling Foderstof. Vi er spændte på at se, hvordan vores forslag og idéer tages med i den videre proces.

FOKUS PÅ AT STYRKE BYENS EKSISTERENDE SÆRKENDE OG POTENTIALE
Malling er en lille by, tæt beliggende ved skov og strand, hvilket er det der får mange folk til at vælge Malling, når de skal bosætte sig. Mange vælger at bosætte dig væk fra storbyen og nyder at landskabet åbner sig op når man fjerner sig fra byen. Det er vores overbevisning, at byens nuværende skala har været stærkt medvirkende til, at gøre Malling til en attraktiv bosætningsby, der adskiller sig fra flere af de øvrige forstæder. I Aarhus Kommuneplan er det netop et hensyn, der fremhæves:
”Udviklingen af Aarhus skal give plads til forskellighed og udvikling af egen identitet i de forskellige byområder ved at tage afsæt i områdernes kvaliteter, særpræg og historie, så Aarhus tilbyder alsidige muligheder for hverdagsliv.”
Vi bør i højere grad tænke på, at skabe rum og ny bebyggelse som støtter op omkring en hyggelig forstad tæt på naturen. Det er positivt, at Aarhus Kommune vil arbejde for udvikling af Malling, men det må ikke være på bekostning af de eksisterende kvaliteter.
Hvis der arbejdes videre med muligheden for etageboliger vil vi anbefale, at de etableres i respekt for den nuværende kontekst. Der kan arbejdes med en glidende optrapning i højden fra eksisterende bebyggelser i området, så kontrasten i overgangen ikke bliver for markant. Ved at skabe en glidende overgang undgås ligeledes potentielle indkigs- og skyggegener på hhv. Øvlevej og Gl. Østergårdsvej, hvilket vi mener er særdeles væsentligt at sikre. Man kunne også overveje maximalt at bygge i 3 etager. Vi kan være bekymrede for at 5 etager dels vil være til gene med indkig i private haver samt at det giver dårlig sammenhæng med Malling som lille hyggelig by i naturlige omgivelser.

NYE TILTAG SKAL SAMLE BYEN
Malling er på mange måder en fragmenteret by og vi mangler noget som binder byen sammen.
Vi ser positivt på, at rykke naturen og kulturen ind i disse centrale dele af Malling. Det kunne være gennem anlæggelse af en park. En park, hvor folk kan mødes, hvor der kan være fokus på rekreation, hvor vi kan skabe et grønt rum med fokus på biodiversitet og det sociale fællesskab for både børn, unge og ældre. Samtidig mangler vi i høj grad et cafeliv, og vi byder derfor ideen omkring etablering af mindre erhverv til cafe/bager etc. velkommen. Såfremt det skal lykkes at skabe en hyggelig og attraktiv bymidte, kan der med fordel tages udgangspunkt i en lavere bebyggelse, der understøtter byens nuværende skala og identitet
Et kulturhus kunne yderligere være en mulighed som kunne bibringe rigtig meget godt til byen som helhed, dette kunne kombineres med tilbud til de unge i byen, så de får et sted at mødes fremfor at holde til på byens legepladser med hvad dertil hører af ødelæggelse og affald. Et sådant sted kunne godt placeres mod stykket på jernbanen, hvilket uanset hvordan man vender og drejer det aldrig vil blive rigtig attraktivt som boligområde. Det bliver aldrig ønskværdigt med et støjende tog uden for sit vindue.

LØS DE TRAFIKALE UDFORDRINGER FREM FOR AT SKABE NYE
De trafikale forhold er yderligere en begrænsning i det forslag der er stillet. Højt byggeri medføre mange mennesker, som skal benytte Holmskovvej til at komme ind og ud af Malling. Her er i forvejen stærkt trafikeret, og der kan være meget lang kø for at komme ud af Malling. Det er på ingen måder ønskværdigt at dette problem øges.
Vi ser det således samlet set ikke som en god løsning at der ændres i de formelle rammer vedr. højde på bygningerne.

Med venlig hilsen
Rasmus og Pernille Østergård
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus og Pernille Østergård

Indsendt

25/05/2021 08:34

Sagsnummer

HS2962930

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00