Gå til hovedindhold

Høringssvar

Manglende fokus på grundene langs Gammel Østergårdsvej i retning mod Holmskovtoften fra skråt over for krydset ved Smede

Indledningsvist bemærkes det, at dette høringssvar er afgivet særligt med fokus på erhvervsgrundene beliggende med adressen Holmskovtoften 9 og Holmskovtoften 5, matrikel 2al og 12aæ, begge Malling By, Malling, som grænser op til vores matrikel 2d, Malling By, Malling, med adressen Gammel Østergårdsvej 36.

Høringssvaret er afgivet efter deltagelse i det virtuelle borgermøde den 17. maj 2021, hvor vi ikke havde en oplevelse af at få svar på konkrete stillede spørgsmål, som var stillet forud for mødet og også blev stillet under mødet. Generelt forstår vi det sådan, at de ideer og planer, som der pt. er på tale, primært centrerer sig om områderne tættere på letbanen ved Ansgar Trævarefakbrik, Damhuset og Malling Korn- og Foderstof, men ikke om erhvervsgrundene langs Gammel Østergårdsvej i retning mod Holmskovtoften fra skråt over for krydset ved Smedegårds Allé. Ligesom der heller ikke er gjort nærmere overvejelser om, hvad der særligt gør sig gældende for disse arealer.

Det bemærkes, at da vi købte Gammel Østergårdsvej 36 i år 2012 med overtagelse i 2013, var det også den nuværende lokalplan 546, som var gældende.

Vores indsigelser og tilknyttede bemærkninger vil fremgå nedenfor. Rækkefølgen skal ikke tages til udtryk for en prioriteret rækkefølge.

Indsigelser og tilknyttede bemærkninger
Lavere bebyggelsesprocent
I henhold til den nuværende lokalplan 546 er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimalt 60.
I henhold til debatoplægget er der tale om ændring til en bebyggelsesprocent på op til 80.
En højere bebyggelsesprocent anser vi ikke forenelig med den nuværende, faktiske, bebyggelsesprocent på parcelhusgrundene langs Gammel Østergårdsvej.
På den baggrund anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan differentieres i bebyggelsesprocenten mellem de forskellige arealer, alt afhængig af, om der er tale om byggeri mere centralt mod bymidten eller op mod eksisterende parcelhusgrunde på Gammel Østergårdsvej.
Yderligere anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan stilles krav om størrelsen af de enkelte udstykninger til parcelhusgrunde, så grundenes størrelse vil være tilsvarende de enkelte eksisterende parcelhusgrunde, som de nye grunde grænser op til. Herved vil der tillades mulighed for en afstand mellem bebyggelserne, som afspejler de eksisterende på Gammel Østergårdsvej, hvor husene efter vores opfattelse ikke ligger så tæt, som er i tilfældet i meget nybyggeri.

Færre etager
I henhold til den nuværende lokalplan 546 må der maksimalt bygges i 2 etager. Dog er vi bekendt med, at vi som naboer ville kunne modsætte os bebyggelse i 2 etager, som der også blev givet mulighed for ved bebyggelsen af erhvervsgrunden på matrikel 2ai, hvor naboerne imidlertid tillod bebyggelse i højden.
I henhold til debatoplægget er der tale om ændring til etagebyggeri på mere end 2 etager uden, at vi under borgermødet den 17. maj 2021 fik en oplevelse af, at noget var konkretiseret for erhvervsgrundene langs Gammel Østergårdsvej i retning mod Holmskovtoften fra skråt over for krydset ved Smedegårds Allé.
Bebyggelse med mere end 2 etager anser vi ikke forenelig med den eksisterende bebyggelse på parcelhusgrundene langs Gammel Østergårdsvej.
Ved bebyggelse, allerede i mere end 1 etage, vil de eksisterende parcelhuse risikere en stor udsigtsgene, som vil være skæmmende, herunder idet de eksisterende parcelhuse pt. kun har udsyn til andre direkte nabobeboelsesejendomme på højest 2 af siderne af deres ejendomme.
Ligeledes vil de eksisterende parcelhuse risikere både indsigtsgener og skyggegener i deres haver og/eller huse, da mange af de eksisterende parcelhuse er placeret langt oppe/inde på grunden ifht. Gammel Østergårdsvej.
På den baggrund anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan differentieres i antallet af etager mellem de forskellige arealer, alt afhængig af, om der er tale om byggeri mere centralt mod bymidten eller op mod eksisterende parcelhusgrunde på Gammel Østergårdsvej.
Yderligere anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til placering af bebyggelse på de enkelte grunde med hensyntagen til de eksisterende parcelhuse, evt. således der stilles krav om placering ifht. skyggegener og indsigts- og udsigtsgener.

Afstand til skel
I henhold til den nuværende lokalplan 546 må virksomheder i klasse 2 og virksomheder i klasse 3 ikke placere bebyggelse, ganske vist af miljøhensyn, inden for en afstand af hhv. mindst 20 og 50 meter fra skellet til det tilstødende boligområde ved Gammel Østergårdsvej.
Den eksisterende erhvervsgrund på adressen Holmskovtoften 9, matrikel 2al, er grundet den gennemgående asfalt på matriklen, nogle steder meget smal, hvorfor en placering af bebyggelse på samme side af asfalten, som Gammel Østergårdsvej er, hurtigt vil blive skæmmende for de omkringliggende eksisterende parcelhuse og haver.
På den baggrund anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til placering af bebyggelse på de enkelte grunde med hensyntagen til de eksisterende parcelhuse, evt. således der stilles krav om placering længst væk fra de eksisterende bebyggelser.

Krav til udformning af bebyggelse udover størrelse og højde
Mange huse på Gammel Østergårdsvej er over 100 år gamle – vores eget er eksempelvis fra år 1904. Dette bør der tages højde for i det nybyggeri, som vil opstå som følge af en ændring af lokalplanen.
Efter vores opfattelse er meget nybyggeri i dag udformet i en noget anden byggestil end den eksisterende på Gammel Østergårdsvej. Udover at nybyggeri vil kunne være skæmmende for de nuværende parcelhuse, så mener vi, at der i forslag til ny lokalplan bør tages højde for at bevare den charme og fornemmelse af byens historie, som der gives med de ældre huse på Gammel Østergårdsvej, særligt idet der er så få ældre huse tilbage i byen, som viser, at Malling har historie og ikke blot er ren nybyggeri.
På den baggrund anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til, at bebyggelse skal udfores i samme stil og med samme materialevalg, eksempelvis ifht. tagkonstruktion med saddeltag, som eksisterende bebyggelse, således der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.

Terrænforskelle, beplantning og jordvold
I henhold til den nuværende lokalplan 546 skal der langs skellet mod boligområdet ved Gammel Østergårdsvej etableres et beplantningsbælte bestående af tjørn, navr, bøg, vilde roser, mirabelle og røn, og ellers kan beplantningsbæltet anvendes til en jordvold af overskudsjord.
Under borgermødet den 17. maj 2021 stillede vi i forbindelse med drøftelserne om støjgener spørgsmål til den jordvold, som på nuværende tidspunkt fungerer både som en støjvold og en udsigtsafskærmning ifht. den eksisterende erhvervsmæssige bebyggelse. Vores forståelse er, at jordvolden er etableret af hensyn til støjgener fra entreprenør, som der tidligere har været en nabotvist omkring, hvor kommunen også blev indblandet. Det var vores oplevelse, at der ikke var nogen, som hidtil har forholdt sig hertil, samt til hvad der påtænkes om den eksisterende terrænforskel, som der nogle steder er mellem nogle af parcelhusgrundene og erhvervsgrundene.
På den baggrund anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til etablering af et beplantningsbælte med specifikation af hvilken hurtigtvoksende beplatning, som skal indgå, samt stillingtagen til håndteringen af den eksisterende jordvold og af terrænforskelle med hensyntagen til de eksisterende parcelhusgrunde.

Grønne arealer
Det bemærkes, at vi har forstået, at debatoplægget lægger op til en indtænkning af grønne arealer, herunder idet der med så mange nye boliger i området vil komme yderligere mangel herpå i Malling. Efter vores opfattelse er der ikke mange grønne arealer i nærområdet til Gammel Østergårdsvej eller de områder, som er omtalt i debatoplægget.
Vi vil derfor opfordre til, at de omhandlede erhvervsområder indtænkes som grønne områder. Der mangler i Malling generelt udfordrende legepladser til alle aldre, måske endda en naturlegeplads, udflugtsmål til børnefamilien fx i weekenderne og som samlingssted. Der findes efter vores opfattelse heller ikke nok oplagte områder til luftning af hund eller en hundeskov, samt skov eller park generelt i Malling.

Opholdsareal
Under debatoplægget var der omtale af, at en del af de omhandlede områder, skal bruges til opholdsarealer, herunder parkeringspladser.
Såfremt sådanne parkeringspladser kan placeres op til eksisterende parcelhusgrunde langs Gammel Østergårdsvej, anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til udsigtsafskærmning evt. ved etablering af et beplantningsbælte med specifikation af hvilken hurtigtvoksende beplatning, som skal indgå, samt stillingtagen til håndteringen af den eksisterende jordvold og af terrænforskelle, samt endelig etablering af støjafskærmning.

Trafikale udfordringer
Under debatoplægget var der diskussion af, hvorvidt Gammel Østergårdsvej fremstår som en trafikeret og sikker vej, herunder som skolevej.
Efter vores opfattelse er Gammel Østergårdsvej i forvejen befærdet, særligt morgen og eftermiddag i forbindelse med skoletransport og transport til/fra arbejdspladser, som i høj grad ikke er beliggende i Malling, da Malling fungerer som en satellitby til særligt Aarhus.
Yderligere er Gammel Østergårdsvej efter vores opfattelse på nuværende tidspunkt heller ikke en sikker vej på grund af det manglende udsyn, da der er flere sving, flere T-kryds og bakker på vejen. Hertil kommer, at der ikke er nogen fartdæmpende foranstaltninger eller adskillelse af bilister og cyklister.
Under debatoplægget fik vi opfattelsen, at der på nuværende tidspunkt ikke er gjort nærmere overvejelser om adgangsforholdene fra det omhandlede område til Oddervej, hhv. Odder og Aarhus, til (Malling) skole, indkøbsmuligheder uden, at det indbefatter forøget trafik ad Gammel Østergårdsvej og Nyvej, herunder for at få adgang til rundkørslen ved Krekær.
Vi vil derfor opfordre til, at der i forslag til ny lokalplan så vidt muligt tages højde for de trafikale udfordringer og farer, som en ændring af lokalplanen vil medføre til.

Støjgener
I henhold til den nuværende lokalplan 546 er der væsentlige begrænsninger for hvilke typer erhverv/virksomhed, som kan etableres på matriklerne grænsende op til parcelhusgrundene på Gammel Østergårdsvej, herunder begrundet i støjgenerne forbundet hermed.
Vi vil derfor opfordre til, at der i forslag til ny lokalplan indskrives, hvordan man vil tage højde for at overholde støjtærskelværdier, når der vil komme markant mere trafik end hidtil tilladt i området, herunder hvilke støjafskærmninger, der kan etableres.


Med venlig hilsen
Poul og Solveig Dalgaard Johansen
Ejerne af Gammel Østergårdsvej 36, 8340 Malling
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul og Solveig Dalgaard Johansen

Indsendt

26/05/2021 00:06

Sagsnummer

HS9479615

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00