Gå til hovedindhold

Høringssvar

DAMPMØLLEVEJ OG MALLING FODERSTOF I MALLING

Høringssvar – Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling
Dette høringssvar er afgivet med særligt fokus på erhvervsgrundene med matrikelnumrene 2al og 12ae, Malling By, Malling beliggende Holmskovtoften 9 og Holmskovtoften 5. Disse matrikler grænser op til vores matrikel 2ac, Malling By, Malling beliggende Gammel Østergårdsvej 38.

Vi deltog i det virtuelle borgermøde den 17. maj 2021, men vi oplevede, at flere forhold var uklare efter dette møde, og der kom ikke konkrete svar på relevante spørgsmål stillet af vores naboer. Det blev ved vores deltagelse til mødet ikke klart for os, hvad planerne er med erhvervsgrundene langs Gammel Østergårdsvej i retning mod Holmskovtoften fra skråt over for krydset ved Smedegårds Allé. Mødet omhandlede primært områderne tættere på letbanen ved Ansgar Trævarefakbrik, Damhuset og Malling Korn- og Foderstof.

Nedenfor vil vores indsigelser og tilknyttede bemærkninger fremgå i ikke prioriteret rækkefølge.

Støjgener
Der er i den nuværende lokalplan nr. 546 væsentlige begrænsninger for, hvilke typer erhverv, der kan etableres på matriklerne, der grænser op til parcelhusgrundene på Gammel Østergårdsvej. Dette er blandt andet begrundet i støjgener, der kan være forbundet hermed.

Vi anmoder om, at der i forslag til ny lokalplan tages stilling til, hvorledes man har tænkt sig at tage højde for at overholde støjtærskler, når der i fremtiden vil komme mere trafik end tilladt i området på nuværende tidspunkt. Det er i denne forbindelse meget relevant, at det overvejes, hvilke støjafskærmninger, der skal etableres.

Trafikale udfordringer
Gammel Østergårdsvej er en befærdet vej, særligt om morgenen og om eftermiddagen i forbindel-se med transport til og fra arbejdspladser samt i forbindelse med skoletransport. Hastigheden er desuden ofte høj. Gammel Østergårdsvej er desuden ikke sikker, da der er flere sving, T-kryds og bakker på vejen, hvilket giver dårligt udsyn.

Vi opfordrer i denne forbindelse til, at der i forslag til ny lokalplan tages højde for de trafikale ud-fordringer og farer og indtænker fartdæmpende foranstaltninger og eventuelt adskillelse af billister og cyklister.

Vi opfordrer desuden til, at man etablerer enten en rundkørsel, som ved Krekær eller trafiklys, i krydset, hvor Holmskovvej støder op til Oddervej idet der vil komme massivt øget trafik. Der er allerede store udfordringer ved dette farlige vejkryds.

Bebyggelsesprocenten holdes nede
Bebyggelsesprocenten er i henhold til den nuværende lokalplan nr. 546 fastsat til maksimalt 60.

Der er i debatoplægget lagt op til en ændring af bebyggelsesprocenten på op til 80. Denne høje bebyggelsesprocent er efter vores overbevisning ikke forenelig med den nuværende, faktiske bebyggelsesprocent på parcelhusgrundene langs Gammel Østergårdsvej.
Denne uforenelighed kan undgås, hvis man i forslag til ny lokalplan differentierer i bebyggelses-procenten på de forskellige arealer, således at bebyggelsesprocenten i området, der grænser op til de eksisterende parcelhusgrunde på Gammel Østergårdsvej ikke overstiger den nuværende bebyggelsesprocent i lokalplanen på 60.

Vi anmoder desuden om, at der i forslag til ny lokalplan stilles krav om størrelsen af de enkelte udstykninger til parcelhusgrunde, således at de nye grundes størrelse vil svare til de enkelte eksisterende parcelhusgrunde, de grænser op til.

Færre etager
I henhold til den nuværende lokalplan nr. 546 må der maksimalt bygges i to etager.

Der er i debatoplægget lagt op til en ændring, således at der kan bygges etagebyggeri på mere en to etager. Det stod dog ikke på borgermødet den 17. maj 2021 klart, hvorvidt der er planlagt noget konkret for erhvervsgrundene langs Gammel Østergårdsvej i retning mod Holmskovstoften fra skråt over for krydset ved Smedegårds Allé.

Vi anser det ikke foreneligt med den eksisterende bebyggelse på parcelhusgrundene på Gammel Østergårdsvej, at der etableres bebyggelse på mere end to etager. Allerede ved bebyggelse på mere en en etage vil de eksisterende parcelhuse risikere store udsigtsgener.

Ejerne af de eksisterende parcelhuse vil desuden risikere store indsigtsgener og skyggegener i haver og/eller huse, da mange af husene er placeret højt på grundene set fra Gammel Østergårds-vej.

Vi anmoder derfor om, at der i forslag til ny lokalplan differentieres i antallet af etager mellem de forskellige arealer alt efter, om der er tale om byggeri mere centralt mod bymidten eller mod de eksisterende parcelhusgrunde på Gammel Østergårdsvej.

Vi anmoder desuden om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til placering af bebyggelse på de enkelte grunde med hensyntagen til de eksisterende parcelhuse, eventuelt således at der stilles krav om placering længst væk fra de eksisterende bebyggelser og således, at der stilles krav om placering i forhold til skyggegener og indsigts- og udsigtsgener.

Afstand til skel
Virksomheder i klasse 2 og klasse 3 må i henhold til lokalplan nr. 546 ikke placere bebyggelse in-den for en afstand af henholdsvis mindst 20 meter og 50 meter fra skellet til det tilstødende boligområde ved Gammel Østergårdsvej.

Uanset at kravet om afstand til skel i den nuværende lokalplan er af miljømæssige hensyn, vil det være væsentligt for beboere på Gammel Østergårdsvej at dette krav opretholdes, idet den eksisterende erhvervsgrund med matrikelnummer 2al, beliggende Holmskovtoften 9 er meget smal på grund af gennemgående asfalt på matriklen. Bebyggelse på samme side af asfalten mod parcellerne med adresse på Gammel Østergårdsvej vil blive skæmmende for de omkringliggende eksisterende parcelhuse og dertilhørende haver.

Af denne grund anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til placering af bebyggelse på de enkelte grunde med hensyntagen til de eksisterende parcelhuse, eventuelt således at der stilles krav om placering længst væk fra de eksisterende bebyggelser.

Terrænforskelle, beplantning og jordvold
Det er i lokalplan nr. 546 bestemt, at der langs skellet mod boligområdet ved Gammel Østergårdsvej skal etableres et beplantningsbælte bestående af tjørn, navr, bøg, vilde roser, mirabelle og røn, og ellers kan beplantningsbæltet anvendes til en jordvold af overskudsjord.

Under borgermødet den 17. maj 2021 stillede vores nabo i forbindelse med drøftelserne om støjgener spørgsmål til den jordvold, som på nuværende tidspunkt fungerer både som en støjvold og en udsigtsafskærmning i forhold til den eksisterende erhvervsmæssige bebyggelse. Vores forstå-else er, at jordvolden er etableret af hensyn til støjgener fra den entreprenør, der tidligere har været en nabotvist med. Det var vores oplevelse, at der ikke var nogen, som hidtil har forholdt sig hertil eller har overvejet, om den eksisterende terrænforskel, der nogle steder er mellem nogle af parcelhusgrundene og erhvervsgrundene.

Vi anmoder på denne baggrund om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives et krav til etablering af et beplantningsbælte med specifikation af hvilken hurtigtvoksende beplantning, der skal indgå samt stillingtagen til håndteringen af den eksisterende jordvold og af terrænforskelle med hensyntagen til de eksisterende parcelhusgrunde.

Grønne arealer
Vi vil opfordre til, at de omhandlede erhvervsområder anvendes som grønne områder. Der mangler i Malling generelt udfordrende legepladser til alle aldre, udflugtsmål til børnefamilien og et samlingsted. Der findes efter vores opfattelse heller ikke nok oplagte områder til luftning af hund eller en hundeskov, samt skov eller park generelt i Malling.

Opholdsareal
Under debatoplægget var der omtale af, at en del af de omhandlede områder, skal bruges til opholdsarealer, herunder parkeringspladser.

Såfremt sådanne parkeringspladser kan placeres op til eksisterende parcelhusgrunde langs Gammel Østergårdsvej, anmoder vi om, at der i forslag til ny lokalplan indskrives krav til udsigtsafskærmning eventuelt ved etablering af et beplantningsbælte med specifikation af hvilken hurtigtvoksende beplantning, som skal indgå samt stillingtagen til håndteringen af den eksisterende jordvold og af terrænforskelle, samt endelig etablering af støjafskærmning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Isaksen

Indsendt

26/05/2021 20:01

Sagsnummer

HS2791443

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00