Gå til hovedindhold

Høringssvar

DGI Østjyllands høringssvar til ” Oplandsudvalgets anbefalinger”

DGI Østjylland har med stor interesse læst Oplandsudvalgets anbefalinger.

Som idrætsorganisation, der repræsenter 309 aarhusianske idrætsforeninger med i alt 113.423 medlemmer, hvoraf en hel del af de toneangivende og velfungerende ligger i oplandet, har vi naturligvis en særlig interesse i at sikre de bedste muligheder for fysisk aktivitet og forenings-idrættens muligheder.

Idræt, motion, sundhed og fællesskaber betyder mere og mere for danskerne. Ikke kun børn, men i høj grad også voksne og ældre er blevet meget bevidste om, at motion og fællesskaber en vigtig faktor hvis man skal holde sig sund og rask livet igennem. Dette skal helst foregå i nærområdet, hvor man bor, og hvor det er nemt. For børn er det især de traditionelle for-eningsidrætter som fodbold, håndbold, svømning, badminton og gymnastik, der er de store ak-tiviteter, mens voksne også dyrker de mere fleksible aktiviteter som løb, cykling, fitness og lignende. For alle gælder, at fællesskabet omkring aktiviteten er af stor betydning.

Oplandsudvalgets anbefalinger og deraf afledte indsatser er derfor afgørende for en balanceret udvikling af Aarhus. Derfor mener vi også, at rammer og muligheder for et lokalt baseret, en-gagerende og aktivt fritids- og foreningsliv kunne stå endnu mere frem i anbefalingerne. Hvilket afspejler sig i vores kommentarer til de for os mest relevante anbefalinger:

• 3. Øget helhedssyn, når der udvikles i og prioriteres midler til oplandet
Vi er ganske enige i, at der ligger store potentialer i at arbejde mere helhedsorienteret i det enkelte lokalsamfund. Vi må også konstatere, at udfordringerne ligger i de mange forskellige perspektiver og fagligheder, der interagerer i det enkelte lokalsamfund. Her er det særligt oplevelsen af, at Aarhus Kommune i begrænset omfang bidrager til hel-hedssynet, men egentlig mere bidrager til et søjleperspektiv. Der kunne med fordel ar-bejdes med fælles budgetter på tværs af magistraterne for det enkelte lokalsamfund. Gerne suppleret med en generøsitet i forhold til at stille ressourcer og lokaler til rådig-hed. Det er jo samfundets økonomi og bygninger.

• 4. Bedre infrastruktur i oplandet
Vi er i DGI særligt optaget af at fremme de bæredygtige transportformer som gang og cykling. Lokale stier og naturlig kobling til cykelstinettet på cyklisternes præmisser er al-lerede undervejs, men det kan sagtens tåle endnu mere opmærksomhed og økonomiske prioritering.

• 5. Der skal være flere steder, hvor vi kan mødes
Vi er meget enige i indholdet i denne anbefaling og ser gerne en økonomisk prioritering af området. Det skal dog også påpeges, at der er en del lavt hængende frugter if. til at udnytte eksisterende lokaler og faciliteter med udgangspunkt i lokalsamfundets behov. Fx har åbningen af lokalcentrenes fitnessfaciliteter mange steder understøttet nye for-eningsbaserede fitnessfællesskaber, men det kræver dog respekt for den lokale situation og dialog med de lokale foreninger om det er den rigtige løsning. Det kan jo være der er et lokalt fitnesscenter, der med fordel kan bruge lokalerne og udvide deres fællesska-ber.

• 6. Der skal være flere steder, hvor unge kan mødes på egne præmisser
Det bliver en gentagelse, men vi er meget enige i indholdet i denne anbefaling og ser gerne en økonomisk prioritering af området. Det skal dog også påpeges, at der er en del lavt hængende frugter if. til at udnytte eksisterende lokaler og faciliteter med udgangs-punkt i lokalsamfundets behov. DGI oplever til tider også en lokal kamp mellem de fri-tidspædagogiske indsatser og foreningslivet/civilsamfundet. En kamp, der ofte er ulig, hvis der kigges på økonomi og forrang til faciliteter. Vi vil – til trods for de fritidspæda-gogiske indsatsers betydning – mene, at den generelle menneskelige dannelse af særligt unge sker bedre i civilsamfundets organisationer end i en kommunal kontekst med an-satte.

DGI Østjylland står som altid til rådighed for uddybning af ovenstående samt konkret samar-bejde om indsatser i oplandet til glæde for idræt, motion, fællesskab, sundhed og trivsel i Aar-hus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Poulsen

Indsendt

01/06/2021 09:41

Sagsnummer

HS8440687

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup-Elsted-Nye Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H307

Kontakt

Marianne Bjerg Hansen

AC-fuldmægtig

E: hbjma@aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Oplandsudvalgets hjemmeside