Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Boliger ved Jelshøjvej

Aarhus Kommune
Att Henrik Petersen

Høringssvar til Forslag til ”Temaplan Arealer til alle boligtyper”

På vegne af ejerne af Jelshøjvej 31, 8270 Højbjerg (vore samarbejdspartnere), fremsendes hermed høringssvar til Forslag til Temaplan Arealer til alle boligtyper.

Ejerne har i idéfasen bidraget med et forslag om inddragelse af et areal til boligformål ved Jelshøjvej 31. Arealet er ikke medtaget i forslaget til temaplanen, og med nærværende høringssvar ønsker ejerne yderligere at uddybe, hvorfor det forekommer hensigtsmæssigt at medtage dette areal til byggegrunde i Skåde samt at kommentere på administrationens begrundelser for ikke at medtage arealet i temaplanen i første omgang.

Den generelle tendens er lige nu, at småbørnsfamilier og de over 30-årige Aarhusianere fraflytter Aarhus Kommune til omegnskommunerne (særligt Skanderborg), som har fokus på at tiltrække netop disse familier ved bl.a. at sørge for et tilstrækkeligt antal byggegrunde til parcelhuse og rækkehuse.

I Boligpolitisk Redegørelse dateret august 2021 for Aarhus Kommune påpeges behovet for flere boliger som ejerboliger. I nærværende projekt ses det tydeligt, at dette forslag vil kunne bidrage til at imødekomme Aarhus Kommunens ønsker om flere ejerboliger, herunder seniorboliger og rækkehuse. Ligeledes vil projektet kunne bidrage til en ønskelig dynamik i lokalområdet, hvor til eksempel flere ældre par bliver boende i deres huse, da der ikke findes mindre boliger eller rækkehuse i lokalområdet.

HusCompagniet indgår gerne i dialog omkring boligformer og har i mange år udviklet og udbudt ejerboliger som parcelhuse og rækkehuse, men samtidig vil vi også kunne tilbyde andre boformer sammen med vores samarbejdspartnere. Det er helt entydigt, at vedlagte disponeringsforslag på arealet netop lægger op til rækkehuse og parcelhuse – som fx ejerboliger.

Tendensen med faldende børnetal fremstår også tydelig i Skåde. Nedenfor ses en opgørelse fra maj 2021 over klasse- og elevfordelingen på Skåde skole. Det ses af skemaet, at der er et faldende antal klasser og elever i de små klasser. I tillæg hertil er det oplyst ejerne, at flere af eleverne bor uden for Skåde, og køres til skolen for at fylde klasserne.


Klasser på Skåde skole samt fordeling af elever
Årgang Antal klasser Antal elever
0 2 48
1 2 51
2 3 68
3 3 59
4 3 64
5 3 65
6 3 69
7 2 53
8 3 64
9 3 54
Total 27 595

Det forekommer derfor relevant at påpege, at boligudbuddet i Skåde måske ikke matcher børnefamiliernes behov, således at der fortsat kan opretholdes et grundlag for en 3-sporet skole - en skole, der netop har gennemgået en milliondyr renovering.

Arealet Jelshøjvej 31 er jf. Århus Kommunes besvarelse til høringsbidraget udpeget som/omfattet af følgende overordnede planlægning:

• Bevaringsværdigt landskab
• Særlig geologisk interesse
• Særligt sårbart overfor forurening
• Stor grundvandsdannelse
• Beliggende inden for kystnærhedszonen
• Udlagt til bynært landskab

Med henvisning til Aarhus Kommunes besvarelse til høringsbidraget, er det opfattelsen herfra, at de nævnte emner er argumenter for ikke at anbefale at medtage arealet i temaplanen som boligområde.

Generelt ønsker Aarhus Kommune at planlægge ’indefra og ud’ og som følge deraf udtage området fra de i kommuneplanen udpegede landskabsinteresser. Nærværende areal ligger lige for gennemførelse i tråd med denne strategi.

Grundvandsinteresserne burde ikke være et afgørende parameter, idet boligformål ikke i planmæssig henseende betragtes som en grundvandstruende aktivitet. Ligeledes burde kystnærhedszonen ikke være et planlægningsmæssigt problem, idet bebyggelsen ikke vil være en høj bebyggelse, og idet området mellem kysten og det aktuelle område er bebygget med bymæssig bebyggelse (begrundelse for planlægning inden for kystnærhedszonen vil ske i en lokalplans redegørelse).

I samme ombæring henvises til, at flere af de imødekomne forslag er omfattet af samme overordnede planlægning, og det er umiddelbart ikke tydeligt hvilke argumenter, der har været for at medtage disse arealer.

I flæng nævnes at
- et areal ved Skæring ligger delvist i bevaringsværdigt landskab og i kystnærhedszonen,
- arealer ved Trige ligger delvist i sårbart område og bynært landskab,
- arealer ved Mårslet og Jegstrup ligger i bynært landskab,
- areal ved Malling ligger i sårbart område og kystnærhedszone
- osv.
- Derudover ligger en så stor del af Aarhus Kommune i områder med særlige drikkevandsinteresser, at byudvikling stort set kun kan ske i bymidten, langs kysten (i kystnærhedszonen) og syd for Malling såfremt drikkevand skal være argument for ikke at ønske byudvikling.

Planlægning af et område sker naturligvis som en grundig afvejning og prioritering, og vi ønsker således som en væsentlig planlægningsmæssig begrundelse at gøre opmærksom på problematikken omkring det faldende elevtal på Skåde Skole, således at denne oplysning også kan indgå i vurderingen af arealet på Jelshøjvej 31 til boligformål samt det oplagte behov for både seniorboliger og rækkehuse i Skåde-området.

Skulle arealet komme med i temaplanen, ser vi naturligvis frem til en dialog omkring hvilke planlægningsmæssige værktøjer, der kan bruges til at afbøde påvirkningen af landskab, grundvand mv., bl.a. begrænsning af terrænregulering, udlæg af grønne områder i bebyggelsen, bebyggelsens farvevalg, materialer og omfang, etablering af beplantning, håndtering af overfladevand, tinglysning af forbud mod pesticider mv. – samt sidst men ikke mindst er vi åbne over for dialog omring boligformer.

Med tanke på skolens faldende elevtal og behovet for åben/lav og tæt/lav bebyggelse i Skåde er
det hermed ønsket, at Aarhus Kommune genovervejer at medtage arealet som nyt boligområde i temaplanen, idet både HusCompaniet og ejerne er overbeviste om, at kunne levere et boligområde i høj kvalitet, der lever op til Aarhus Kommunes intentioner om et velfungerende lokalsamfund og som vil medvirke til at udfylde et eksisterende boligbehov.

Vedlagt dispositionsforslag på arealet, som tilgodeser de landskabelige kvaliteter området har.


Med venlig hilsen


Anders H. Hansen
HusCompagniet as
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders H Hansen

Indsendt

24/08/2021 08:49

Sagsnummer

HS3661541

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.