Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Høringssvar indsendt af SF Aarhus' emmegruppe for Grøn omstilling

Temaplan: Arealer til alle boligtyper
Aarhus Kommune

SFs emnegruppe for Grøn omstilling konstaterer at den fremlagte temaplan skrotter Kommuneplan 2017´s ambitioner om bæredygtig byudvikling i oplandsbyerne!

Temaplanen ændrer radikalt på det vedtagne sigte fra Kommuneplan 2017 – hvori det understreges at fokus er på mere tætte boligformer, hvorfor der i Kommuneplan 2017 ikke blev udlagt nye byområder til parcelhuse. Desværre gjorde man i 2017 kommuneplanen ikke en indsats for at få udviklet gode alternativer til parcelhuset.

Den fremlagte temaplan: kaldet ”Arealer til alle boligtyper” er primært et forslag om udlæg af arealer til fritliggende parcelhuse i 13 oplandsbyer omkring Aarhus. Temaplanen redegør for et samlet behov for udlæg af arealer til i alt 3610 fritliggende boliger. Heraf et behov for 2750
fritliggende boliger indenfor 10 år. Der regnes med ca. 70% som fritliggende parcelhuse.

Mange unge børnefamilier drømmer om at forlade etageboligen på 3.-8. etage for at bo med direkte adgang til uderum – plads til børneleg og hyggeligt terrasseliv. Mange ser i denne drøm kun det fritliggende parcelhus med have på alle 4 sider. Der er samtidig mange af disse unge familier som ikke ønsker en have med dyrkning af diverse afgrøder – mange børnefamilier har ikke tid til den indsats som en have kræver.
Ved rundtur i nyere parcelhuskvarterer i Aarhus og oplandsbyerne kan man se, at en væsentlig del af parcelhusejerne prioriterer terrasse med store befæstede arealer, hvorimod der ikke udvikles haver med megen beplantning: ofte kun en slået græsplæne og enkelte buske- let at passe, men det er arealer med meget lav biodiversitet.

SFs emnegruppe for Grøn omstilling foreslår, at vi i højere grad inddrager både borgerne, forskere som ved noget om hvordan vi bruger vores boliger, – og kreative og innovative arkitekter til at hjælpe med at omsætte boligdrømme til konkrete stedsspecifikke forslag, - før der udarbejdes temaplan for oplandsbyerne omkring Aarhus.

Verdensmålene er vores fælles guideline for en bæredygtig udvikling/omstilling af vores måde at bruge jordklodens ressourcer, vores måde at få det gode liv på. Verdensmålene forpligter os.

Verdensmål nr. 11:”Bæredygtige byer og lokalsamfund” forventer at vi udvikler bæredygtige bysamfund med mindst mulig CO2 udledning, ressourceforbrug og hensyntagen til bevarelse af naturværdier. Mål 11 stiller også krav om at der skal sikres nem adgang til kollektiv transport fra
alle boligområder.

Verdensmål nr. 12 ”Forsvarligt forbrug og produktion” forventer at vi inden 2030 har en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne.

Verdensmål nr. 17: ”Partnerskaber for handling” kræver både offentlige partnerskaber, offentlige- private og civilsamfunds partnerskaber med det mål at udnytte erfaringer og ressourcestrategier fra alle dele af samfundet.

Der er stadig ubebyggede parcelhusgrunde i og omkring oplandsbyerne og i Aarhus – det vil være i strid med Aarhus Kommunes strategi om bæredygtig udvikling, CO2 reduktion og naturbevarelse,
udlæg af mere vild natur og ønske om større biodiversitet og grundvandsbeskyttelse, at tillade yderligere arealudlæg til parcelhuse. Hvilket ikke bremser muligheden for udlæg af arealer til klyngehuse, kædehuse, byggefællesskaber, bogrupper, dobbelthuse, kollektivbebyggelser og
selvbyggere. Her blot med mindre grundarealforbrug pr. bolig.
Der er både i Aarhus og i oplandsbyerne en stadig udskiftning og opgradering/om- og tilbygning til eksisterende parcelhuse som viser at den nødvendige cirkulation i boligforbruget mellem generationer fungerer.
SFs emnegruppe for Grøn omstilling foreslår at man fastholder beslutningen om ikke at udlægge yderligere areal til parcelhuse.

Der er oplagte muligheder for i et tværfagligt samarbejde som inddrager lokale borgere, fællesråd mv, at arbejde meget mere innovativt og kreativt, både med analyse af de forskellige oplandsbyers specifikke identiteter, naturressourcer og infrastruktur og, med udvikling af nytænkte boligformer som både sikrer en markant højere tæthed end parcelhusudlæg, bedre social sammenhæng, bedre adgang til kollektiv trafik og dermed også mindre vejudlæg og kortere infrastruktur til forsyninger og afledninger. En strategi som, udover at skabe lokalt tilpassede, bedre og mere
varierede lokale udviklinger, reducerer CO2 udledning og friholder mere plads til natur, også vil være økonomisk fordelagtigt for vores fælles pengekasse til byggemodning, anlæg af veje, forsyninger og afledninger.

SFs emnegruppe for Grøn omstilling foreslår at Kommuneplan 2021 formulerer en strategi for udvikling af oplandsbyerne i overensstemmelse med ovenstående principper – herunder at der
som eksempel og til inspiration, før endelig udarbejdelse af temaplanen, senest 2022 udskrives én eller flere tværfaglige idekonkurrencer til belysning af udviklingsmulighederne i udvalgte
lokalsamfund.

På vegne af
SF Aarhus' emnegruppe for Grøn omstilling
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Annbritt Jørgensen

Indsendt

29/08/2021 19:38

Sagsnummer

HS3783433

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.