Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Protest imod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj

Jeg protesterer på det kraftigste imod temaplanforslagets arealudlæg i og omkring Hjortshøj.

Temaplanen i sin nuværende form er uden hjemmel i Hjortshøj-beboernes ønsker for omgivelser, sammenhold og udvikling af en velfungerende landsby. Når man læser referat og input fra hhv. ”åbent bykontor” samt fra Borgermødet om helhedsplanen er det vanskeligt at genfinde Århus kommunes vision om beboerdemokrati og inddragelse af borgerne i Hjortshøj.

Det går igen i øvrige høringssvar og ovenstående referater, at borgerne i Hjortshøj er bekymrede for infrastruktur, samt for udvidelse og udvanding af ”landsbyfølelsen”. Der foreslås på møderne til nøds udstykninger som tager hensyn til trafikbetjening mod Grenåvej og motorvejen syd for letbanen. Alternativt langs Kankbøllevej hvor der er tilkørselsvej ad Sortemosevej og med mulighed for god forsyning til institutioner og skole. Hvor i Temaplanen er borgerne i Hjortshøj blevet hørt?

Århus Kommune har tidligere argumenteret for at et velfungerende opland bør bygges på barmarks-byer som fx ”Nye” frem for ”løgrings-vækst” hvor eksisterende landsbyer kompromitteres ved vedvarende udstykninger uden grundlæggende infrastruktur på plads. Er den fremtidsvision lagt i skuffen?

Nuværende temaplanforslag for Hjortshøj tager dårligt hensyn til byen og borgerne:
Der fremgår tre områder til udstykning på hhv. AIH landbrugsjord både langs 1) Østergårdstoften 380142BO og 2)Området øst for AIH syd for Gl. Kirkevej 380141BO samt 3) Øst for og i forlængelse af Hjortshøjvangen nord for Gl. Kirkevej 380140BO.

1) Det er svært at overdrive AIH’s værdi for fællesskabet i Hjortshøj – ikke mindst det økologiske landbrug der er bygget op over de sidste 30 år som, udover tilgængeligt og flittigt besøgt landbrug med dyrehold, indeholder grøntsagsmark med mulighed for deltagelse af alle som måtte have lyst i byen. Aarhus Kommunes visioner om at styrke lokal biodiversitet og bæredygtighed klinger hult når et vækstcenter for netop dette som AIH begrænses og ikke understøttes.
2) Trafikbetjening ad Gl. Kirkevej til både parcelhuse, rækkehuse og AIH er besværlig ad en smal vej (gl.Kirkevej), som ikke umiddelbart kan udvides uden inddragelse af privat ejendom. Den er samtidig allerede nu tilgang til ”sikker skolevej” ad cykelstien på Hjortshøj Møllevej for langt over 100 boenheder. Bilisters tilgang til Gl.Kirkevej ad Hjortshøj Møllevej er dårlig, og krydset imellem Hjortshøj Møllevej og Gl. Kirkevej er med dårligt udsyn og hyppige farlige trafiksituationer for især bløde trafikanter. Der er arbejdet igennem lang tid med at nedbringe og fartreducere trafikken igennem Hjortshøj ad både Virupvej og Hjortshøj Møllevej. Med dette forslag ser det ud som mere end en fordobling af trafikken ad Gl. Kirkevej uden understøttende infrastruktur? Der findes hverken cykelsti eller fortov langs Gl.Kirkevej, og det er vanskeligt for modkørende biler at passere hinanden allerede. Såfremt Temaplanforslaget indeholder plan om at genetablere letbane-overgangen Gl.Kirkevej/Kankbøllevej bør det fremgå utvetydigt. I sin nuværende form fremstår det useriøst at foreslå arealudlæg til boliger langs Gl. Kirkevej udover de i forvejen planlagte udvidelser af AIH på ”Hjørnegrunden”.
3) Udvidelse øst for Hjortshøjvangen er både uønsket af beboerne her, og medfører øget belastning af en i forvejen dårlig tilkørsel ad Skødstrupvej/Mejlbyvej, alternativt Skødstrupvej/Virupvej. Skødstrupvej er for nyligt forsøgt udvidet for at tilgodese modkørende trafikanter, men er fortsat smal og usikker for cyklister. Færdsel ad Skødstrupvej via Smedebakken og Virupvej er præcist den trafik Hjortshøj har brug for at minimere.
En udvidelse øst for Hjortshøjvangen er uønsket af beboerne på Hjortshøjvangen og vil udover ringe tilkørselsforhold indeholde nære højspændingsledninger hvor nedgravning for længst er taget ud af regeringens energiplaner, samt inddragelse af privat jord hvor nuværende ejer ikke ønsker at sælge. Hjortshøjvangens grønne områder og fælles arealere med boldbaner og legefaciliteter ligger nord for tilkørselsvejen, og udvidelse af Hjortshøjvangen mod øst vil gøre tilgangen til disse fællesarealer mindre færdselssikkert for børn på Hjortshøjvanagen. Igen læser man temaplanforslaget som helt uden inddragelse af lokalsamfund og beboerdemokrati.
Såfremt man vil gennemtvinge en uønsket udvidelse af Hjortshøj bør man som minimum tage bedre hensyn til infrastruktur og især den sikre skolevej samt tilgang til skole/idrætsfaciliteter. Det kan eventuelt gøres ved at lave arealudlæg SYD for letbanen og ikke som foreslået på AIH’s landbrugsjord eller den private jord øst for Hjortshøjvangen.

Jeg protesterer derfor imod temaplanforslagets arealudlæg i Hjortshøj og henviser til enten en omplacering til syd for letbanen eller allerhelst udtagning af temaplanen.

Med håb om omtanke fra Aarhus Kommunes byråd
Lars Djernes
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Djernes

Indsendt

29/08/2021 23:53

Sagsnummer

HS6647727

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.