Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

beskyttelse af drikkevand

Høringssvar / Boliger for alle

Til Aarhus Byråd

Nyt byområde hen over de mest sårbare indvindingsområder i Malling Vest vil være ødelæggende for grundvandet

Byrådet opfordres til at genoverveje den præcise udlægning af boligområder i Malling Vest. Store dele af det aktuelle område er det mest udsatte for forurening af grundvandet med bl.a. pesticider. Området er af staten klassificeret som Nitrat Følsomt Indvindingsområde (NFI), dvs., at der under de pågældende marker ikke er et beskyttende lerlag, så nedsivende stoffer går lige i grundvandet. Al historie og erfaring fra Danmark viser, at udlægning af by hen over sårbart grundvand medfører forurening og efterfølgende lukning af boringer. Hvis Byrådet beslutter byområde hen over de sårbare indvindingsområder siger alle hidtidige erfaringer, at disse ressourcer om en kort årrække vil være tabt for altid. Læs det lige igen: disse ressourcer om en kort årrække vil være tabt for altid.

Tidligere har Byrådet anerkendt disse sammenhænge og har med et simpelt forebyggelseshensyn handlet i overensstemmelse hermed. Blandt andet i den aktuelle Vandforsyningsplan og i indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er der fokus på beskyttelse af ressourcerne netop i de sårbare indvindingsområder. Kun hvis vi passer på vores ressourcer har vi i Aarhus vand nok til de kommende generationer og til befolkningsudviklingen. Dette fremgår af Vandforsyningsplanen. Udlæg af boligområder i NFI vil være at spille hasard med vores ressource. Byrådet har ikke alle værktøjer til at hindre forurening af grundvandet under boligområderne. Byrådet risikerer at rive gulvtæppet væk under sit eget store arbejde med at stoppe for pesticider i Beder indsatsområde. Med den ene hånd er Byrådet aktuelt i gang med påbud til landmænd om at stoppe udbringning af pesticider på nitratfølsomme indvindingsområder - og med den anden hånd vil man nu åbne mulighed for, at der i 45 ha i de selvsamme nitratfølsomme indvindingsområder kan udbringes pesticider. Det hænger overhovedet ikke sammen. Kommunen kan lovgivningsmæssigt ikke stille krav om pesticidstop i boligområder. Dette blev undersøgt for ca. 7 år siden og dengang var svaret, at det pga. EU's frie handel ikke er muligt.

Vi stiller også dybt undrende over vurderingen i dette afsnit i den tilhørende miljørapport:
Det fremgår desuden af Vejledningen om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, at ændringer af regler om privates pesticidanvendelse betyder, at regelret anvendelse af pesticider i villahaver generelt ikke vurderes at udgøre en væsentlig fare for grundvandet. På den baggrund er det vurderet at arealanvendelse til boliger ikke udløser krav til kommunerne om grundvandsredegørelse og derfor ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Det vurderes samlet at udlæg af nye områder til fritliggende boliger ikke udgør en øget risiko for forurening af grundvand.

Det kan godt være at enkelte fagfolk kan argumentere for, at ovenstående gælder generelt - og dermed skaber et alibi for at negligere problemstillingen. Men mange andre fagfolk og praktikere råber vagt i gevær. Her må Byrådet komme ind til benet og følge op på sin egen vedtagne politik. Det er ingen nyhed for Byrådet, at netop regelret anvendelse af pesticider i landbruget præcis i den sydlige del af kommunen efterfølgende har vist sig ikke kun at være problematisk men direkte ødelæggende for ressourcen. Regelret anvendelse har vist sig at være lidt lige som vinden blæser: nogle stoffer godkendes nationalt for så år senere at vise sig at være dybt problematiske efter at de er sivet ned i grundvandet. Der er også faglige spørgsmålstegn ved, om regelret anvendelse giver ret megen mening netop i NFI. Hele beskyttelsen er bygget op på, at man ikke laver disse tiltag i de nitratfølsomme indvindingsområder. Dette har netop også været Byrådets argumentation i forhold til påbud om stop for pesticider i Beder Indsatsområde. Endelig er det værd at bemærke, at det hverken økonomisk, klimamæssigt og bæredygtigt er en brugbar løsning at tro, at Aarhus' vandforsyning fremover kan bygge på indpumpet grundvand fra nabokommuner eller fra Vestjylland. Dette er også for få år siden afklaret af Byrådet og Aarhus Vand.

Der ses i det fremlagte høringsmateriale ingen argumenter eller nye oplysninger, der tilsiger, at Byrådet skal tilsidesætte Vandforsyningsplan og sin egen argumentation i indsatsplanerne til beskyttelse af drikkevand ved at udlægge boligområder indenfor NFI vest for Malling. Tværtimod vil en politisk vedtagelse af indholdet af høringsmaterialet for så vidt angår området vest for Malling medføre, at fremtidens aarhusianere må se bort fra denne vigtige ressource. En vedtagelse vil få alvorlige konsekvenser i forhold til det igangværende arbejde med beskyttelse af drikkevandet blandt andet med indsatsplaner. Desuden vil det være belastende for de pågældende politikeres troværdighed i forhold til ofte mange pæne ord og hensigter om at sikre godt og rent vand til aarhusianerne nu og i fremtiden.

Ole Mouritsen
Landskabsarkitekt og landmand
Tjørnegaard, Beder

”Rent drikkevand i Beder-Malling”
Vi er en gruppe engagerede borgere – bl.a. fagfolk og lodsejere - som er bekymrede over de trusler, der er mod vores fælles grundvand og naturens mangfoldighed. Byrådet i Aarhus har vedtaget en indsatsplan for at beskytte det nuværende og fremtidige drikkevand mod bl.a. pesticider. Beder-Malling har stor betydning som drikkevandsområde i kommunen. Gruppen har gennem de seneste år bidraget til den offentlige debat om vigtigheden af rent drikkevand og kommet med forslag til tværgående løsninger i by og land.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Mouritsen

Indsendt

30/08/2021 14:07

Sagsnummer

HS9362648

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.