Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Nyt boligområde i Stavtrup - med fokus på naturoplevelser og reduktion af støj fra motorvejen

Den almene boligorganisation ALBOA giver hermed sin opbakning til en tidligere indsendt ansøgning i forbindelse med planstrategidebatten i 2019. Ansøgningen blev indsendt af grundejerne Lars og Mogens Lyngby Pedersen og vedrører arealet i Stavtrup Syd, afgrænset af Aarhus Syd Motorvejen, Nordskovvej, Ormslevvej, Salamanderparken og Vestermarken.
Siden 2019 er ALBOA gået i samarbejde med grundejerne om at opføre almene boliger som en del af bebyggelsen på det aktuelle område. Dermed kan dette høringssvar til temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” anses som en fælles ansøgning fra Lars og Mogens Lyngby Pedersen og ALBOA om at inddrage det nævnte areal som udviklingsområde i temaplanen.
Tidligere indsendte ansøgning med beskrivelse af projektet samt kortbilag vedlægges dette høringssvar, og ALBOA kan til fulde tilslutte sig projektets principper og tanker.
ALBOA’s afdeling Salamanderparken ligger lige nord for det ansøgte område, og er i dag, som så mange andre i Stavtrup, plaget af støj fra motorvejen. Det vil derfor være til stor glæde for beboerne i Stavtrup Syd, hvis projektet gennemføres i sin helhed, da der er indarbejdet en støjvold mod motorvejen, der visse steder er hele 16 meter høj.
Støjvolden vil dels medføre højere livskvalitet for områdets beboere, da støj som bekendt er en langsom dræber, men den vil også byde må natur- og aktivitetsoplevelser for hele byen og for besøgende ude fra. Støjvolden vil, sammen med den skovrejsning der vil blive etableret i forbindelse med projektet, byde på natur- og aktivitetsoplevelser uden sidestykke i et privat/alment byudviklingsprojekt: Der vil blive etableret mountainbike-ruter, gå- og løbestier, shelters, frugtplantage, legeområder, kælkebakke og en stor sø til opsamling af regnvand og udforskning af vandmiljøbiologi for skolebørn og andre interesserede (Det bør bemærkes, at de mange tiltag i projektet nyder stor opbakning i Fællesrådet i Stavtrup). På grund af områdets store udbud af oplevelser, vil der blive etableret vejadgang og parkering for offentligheden.
Et af Temaplanens store opmærksomhedspunkter er, at Aarhus Kommune savner arealer til udstykning af parcelhusgrunde, for at hindre den store udflytning fra kommunen, da muligheden for opførelse af egen bolig savnes inden for kommunegrænsen. Arealet i Stavtrup Syd giver rig mulighed for dette, idet vedlagte idéoplæg giver mulighed for udstykning af 35 individuelle parcelhusgrunde. Antallet kan naturligvis tilpasses de behov kommunen anser for reelle.
ALBOA har for nylig, i samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg samt Tilsynet for Almene Boliger, udarbejdet retningslinjer for oprettelse og drift af almene seniorbofællesskaber. Disse retningslinjer ønskes afprøvet på et seniorbofællesskab i området i dette høringssvar. Seniorboligerne skal dels danne rammerne for et fællesskab for ensomme ældre og dels sætte gang i en flyttekæde i Stavtrup, så seniorer, der ikke længere har hjemmeboende børn, og ønsker at blive i lokalområdet, kan flytte til et bofællesskab, hvor aktiviteter og et godt socialt sammenhold kan sikre livskvaliteten i den fjerde alder. På den måde frigøres eksisterende parcelhuse til nye børnefamilier.
Hele idéen med projektet, som ses i vedlagte bilag, er, at sikre en blandet beboersammensætning i området, boliger til alle generationer og muligheden for at bo i et naturskønt område, der tilbyder aktiviteter for folk i alle aldre. Som projektforslaget viser, gives der mulighed for alle typer af boformer – og i alle prislejer (private parcelhuse, private villaer på kompaktgrunde, lejede og/eller ejede rækkehuse, private tiny-houses, private og/eller almene andelsboliger, almindelige almene boliger og/eller almene seniorbofællesskaber).
Projektet vil varetage drikkevandsinteresserne i området, og der vil derfor forekomme et minimum af befæstede arealer, lige som grundejerforeningsvedtægterne for området vil sikre en bæredygtig ensartet drift for alle grønne områder. Disse vil blive passet sprøjtefrit og efter økologiske forskrifter. Derfor vil der også blive værnet om den fredede salamander, der lever i Salamandersøen i områdets østlige ende.
ALBOA og grundejerne er af den opfattelse, at dette nye område, med den blandede beboersammensætning, vil være med til at fremtidssikre foreningslivet i Stavtrup – og give et øget grundlag for frivillig arbejdskraft til drift at den nye multihal.
Grundejerne og ALBOA har naturligvis et ønske om at indgå i dialog om projektet og dets omfang, og håber at høre fra Kommuneplanafdelingen i den anledning.

Med venlig hilsen

Grundejerne
Lars og Mogens Lyngby Pedersen

ALBOA
Niels Eilersgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

30/08/2021 15:58

Sagsnummer

HS4360645

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.