Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Indsigelse med høringssvar H320

Vi er blevet bekendtgjort med høringssvar vedrørende Børupvej 440, 8310 Tranbjerg. Forslaget vedrører opføring af 168 boliger af diverse størrelser til 300 mennesker. Det er vigtigt at pointere, at naboerne overfor på ingen måde kan acceptere igangsætning af denne ide.

Først og fremmest henledes der til Aarhus Kommunes afgørelse per d. 1. februar 2021 vedrørende opførelse af bygning på Børupvej 440, dokumenteret i journalnummer 202100081. Her afviser Aarhus Kommune opførelse af beboelse på adressen, med begrundelse i at opførelser af beboelse ikke er i overensstemmelse med Kommuneplanen 2017, hvor Aarhus Komme pointerer at området ikke ønskes anvendt til boligbegyggelse.

Derudover henvises der til i samme afgørelse til, at ejendommen, hvilket indbefatter det område hvortil der ønskes opført boliger, er udpeget som værende et § 3 område - dermed er det et beskyttet naturområde, beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

Nedenstående afgørelse er kopieret direkte fra ”AFSLAG - Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus” – journalnummer 202100081, offentlig tilgængeligt via minejendom.aarhus.dk

Følgende er kopieret fra afgørelsen:
"Ligeledes har vi lagt vægt på, at det ansøgte, ikke er i overensstemmelse med de planmæssige interesser, som fremgår af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune, idet området er udlagt som bynært landskab. Området er i kommuneplanen et område, som ikke ønskes anvendt til boligbebyggelse. Ligeledes er flere dele af ejendommen udpeget som § 3 område. "

"Aarhus Kommune vurderer, at byggearbejdet vil have væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der vil kunne forekomme forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller rasteområder for særligt beskyttede arter jf. habitatbekendtgørelsen. "

Direkte link til afgørelsen: https://minejendom.aarhus.dk/Byggesag/Vis/449252

Med andre ord – så har Aarhus Kommune vurderet, at opførelsen af ét hus vil have store konsekvenser for området og har væsentlig indvirkning på dyrelivet. Høringssvaret vedrører 168 boliger, der hermed vil have ekstrem indvirkning på dyrelivet.

Aarhus Kommune har vedtaget en Naturkvalitetsplan for 2013-2030, som skal sikre kvaliteten af naturen. Igen her skal det pointeres, at det fremførte høringssvar vil medvirke til en ekstrem forringelse af området, herunder eksempelvis omgivelserne til de fredede spidssnudet frøer og løvfrøerne, der lever i området.

Naturkvalitetsplanen
Målet med planen er at forbedre naturkvaliteten i de beskyttede naturområder som fx moser, enge, overdrev, strandenge og heder samt at fordoble naturarealet. Flere naturarealer skal være med til at udbygge naturnetværket og sikre spredningsvejene for dyr og planter i landskabet og øge de rekreative muligheder for aarhusianerne.

Det er ligeledes relevant at skovens sammenhæng med moserne bibeholdes for at sikre dyrelivet. Der henvises her til, hvilket Aarhus Kommune ligeledes har pointeret, at habitatbekendtgørelsen er gældende, hvis formål er at beskytte den biologiske mangfoldighed i Danmark, samt at bebyggelse på området vil fjerne spredningsveje/naturkorridorer nord om Tranbjerg, der forbinder Tranbjergskov med moserne ved det gamle teglværksområde i Slet, samt videre mod Holmebjerge og de store skove ved Vilhelmsborg og Marselisborgskovene.

Spredningsveje / naturkorridorer er skitseret i vedhæftet indsigelse.

Fastholdes bebyggelsen vil Aarhus Kommune gå på kompromis med formålet omkring både naturkvalitetsplanen og habitatbekendtgørelsen.

Foruden ovenstående, som I sig selv er tilstrækkelig til at høringssvaret afvises, skal nedenstående ligeledes tages i betragtning:

1. Med 168 nye boliger til 300 mennesker må man forvente op mod 300 ekstra bilister, hvilket medfører forhøjet trafik et sted, hvor der det i forvejen er uhensigtsmæssigt med meget trafik, både i forhold til det skarpe sving og vejens tilstand.

2. Infrastrukturen er på ingen måde tilstrækkelig – her pointeres det, at høringssvaret medfører tæt på 100% forøgelse af beboere på Børupvej ud fra området. Den nye Bering-Bedervej, der nævnes i materialet er langt væk og kræver en tur igennem Tranbjerg by.

3. Trafikafvikling ved børnehaven (Regnbuen) og Netto er i forvejen usikker og hektisk i spidsbelastning. Dette vil øges og skabe usikkerhed for børnene

4. I forslaget er lavet en støjvold ved det nye byggeri uden at se på de nuværende beboelser. De nuværende ligger meget tættere på Børupvej og vil derfor få langt flere støjgener end de boliger der er i forslaget,

Vi vil gerne allerede pointere, at der naturligvis kræves partshøring vedrørende dette byggeri jf. forvaltningsloves § 19, på baggrund af at naboer vil blive udsat for konkrete og væsentlige gener.

Med venlig hilsen
Børupvej 145, 147, 149, 151A-B-C, 153, 155, 157
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jacob Wulff

Indsendt

30/08/2021 20:33

Sagsnummer

HS3626211

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.