Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Hjortshøj. NEJ til flere boliger på Gammel Kirkevej

Grundejerforeningen Bogruppe 8
Gammel Kirkevej 144-166
8530 Hjortshøj

Grundejerforeningen Bogruppe 8 er en selvstændig uafhængig grundejerforening bestående af 11 private grundejere med ejerboliger på Gammel Kirkevej - boliger med i alt 35 borgere.

Grundejerforeningen protesterer mod temaplanforslagets arealudlæg på Gammel Kirkevej i Hjortshøj, da det vil få meget negativ indflydelse på en lang række forhold der er vigtige og unikke for fællesskabet i landsbyen Hjortshøj, for Andelssamfundet og for det sociale arbejde i byens foreninger, institutioner, fællesskaber og botilbud. Grundejerforeningen Bogruppe 8 henstiller af alle disse grunde derfor til, at de anviste arealer til fremtidig boligbebyggelse i Hjortshøj udtages af Temaplanen.

Vi skal i dette høringssvar imidlertid alene fokusere på det område hvor vi som beboere på Gammel Kirkevej har en særskilt og praktisk orienteret indsigt og indsigelse - nemlig på de trafikale forhold på Gammel Kirkevej.

Gammel Kirkevej er i dag en meget smal vej på ca. 3,5 meter i bredden. Den er i dårlig forfatning, og der er flere områder med stående vand ved nedbør. Den er uden vejbelysning på hoveddelen af strækningen. Den er uden fortov og cykelsti. Der er bløde og dybe rabatter. Passage af 2 person biler er besværlig – en lastbil og en personbil kan ikke passere hinanden. Der opstår dagligt risiko-fyldte situationer i sammenblandingen af bløde trafikanter og tung trafik.

Allerede med etableringen af Bogruppe 7 og 8’s 23 boliger steg trafikbelastningen på Gammel Kirkevej betydeligt. Med de seneste års bebyggelse af boliger på Gammel Kirkevejs nordlige side er trafikken blevet yderligt forværret. Der færdes mange mindre børn på cykel på vejen – især skolebørn – og der er mange gående fra hele byen, da det er et yndet udflugtsmål. Men samtidig er det en befærdet vej der forsyner mange boliger og 2 erhvervs-landbrug, så der opstår dagligt farlige situationer når bløde trafikanter skal dele vejen med mange privat-biler, erhvervskøretøjer og tunge landbrugsmaskiner. Ved en yderlig bebyggelse af Gammel Kirkevej vil den uholdbare trafikale situation forværres yderligt. Det er vi meget bekymret for.

Vi er bekendt med at der i øjeblikket pågår overvejelser om en bebyggelse på det der i daglig tale kaldes ”Hjørnegrunden”. Så vidt vi er orienteret er der blandt initiativtagerne indledende planer om op til ca. 65 boliger på arealet. Allerede ved en sådan forøgelse vil man omtrent fordoble antallet af boliger der skal trafikbetjenes via Gammel Kirkevej - det kan vejen ikke bære i sin nuværende form. Grundejerforeningen Bogruppe 8 har derfor tidligere indsendt et høringssvar i den igangværende Helhedsplans-proces for Helhedsplan Hjortshøj, hvor vi anmoder om at vejen opgraderes i tilfælde af at der endelig vedtages mulighed for bebyggelse på Hjørnegrunden.

Men på grund af de fysiske forhold vil selv en opgraderet Gammel Kirkevej ikke tillade markant mere bredde på vejen - og derfor vil trafikbelastningen fortsat være massiv og trafikafviklingen problematisk - ikke mindst for de bløde trafikanter. Det giver sig selv at denne situation forringes yderligt hvis temaplanens nuværende udlæg til arealer på Gammel Kirkevej realiseres.
Lidt afhængig af hvilke grundstørrelser man ender med at udlægge i lokalplanlægningen, så har vi beregnet, at der med det aktuelle arealudlæg kan placeres ca. 350 boliger på de to grundstykker der støder op til Gammel Kirkevej (380140BO og 380141BO). Det siger sig selv at sådan en løsning er helt uacceptabel for beboerne på Gammel Kirkevej - trafikbelastningen vil blive alt for voldsom.

Nu har grundejeren af det areal hvor Temaplanens Areal 380140BO er udlagt jo, klart og entydigt tilkendegivet, at han ikke vil sælge sin jord. Men selv om man forudsætter at kommunen alligevel kunne erhverve jorden - OG fx trafikbetjene arealet nordfra - så er der stadig arealet 380141BO der vil skulle betjenes fra Gammel Kirkevej - og det vil isoleret set medføre biltrafik til ca. 150 boliger. Det vil medføre en helt urimelig trafiksituation for alle involverede på Gammel Kirkevej.

Vi har i dette høringssvar fokuseret på de trafikale forhold på Gammel Kirkevej - isoleret set - men vi vil anmode om, at politikerne i byrådet også iagttager den massive trafikbelastning en yderlig boligbebyggelse i den nordlige ende af Hjortshøj vil medføre for hele landsbyen Hjortshøj - trafik til daginstitutioner, skole, arbejdspladser, indkøb, fritidstilbud og til tilkørselsvejene til motorvej og Århus. Især vejene Hjortshøj Møllevej, Virupvej og Stationsvejen vil få en massivt øget trafik på et vejnet der allerede i dag er hårdt belastet og udfordrende for de bløde trafikanter.

Grundejerforeningen Bogruppe 8 skal derfor anbefale og indtrængende anmode om at arealudlæg til nye boligområder i tilknytning til Gammel Kirkevej udtages af Temaplanen.


På foreningens vegne
Lone Pløger Thoft
Formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lone Pløger Thoft

Indsendt

30/08/2021 22:25

Sagsnummer

HS1491088

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.