Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Indsigelse mod yderligere udvidelse af Mårslet nord.

Jeg finder ikke Simseks og Tranbjergsgårds forslag om 220 nye boliger og ikke mindst en nordlig ringvej, særligt visionært - og samtidig forringes levekvaliteten for det vestlige Mårslet.
Jeg og min familie flyttede til Frøkærparken/Mårslet i 1993 inspireret af venner, der fortalte om det rige foreningsliv, skole, den hyggelige landsby med omkringliggende natur, samt gode trafikmuligheder til Århus. Vores børn har gået i institutioner, skole og deltaget i en bred vifte af fritidsaktiviteter. Vi har bevæget os rundt i Mårslet og omegn på cykel, gået, løbet, kørt bil og offentlige transportmidler i alle retninger ud af Mårslet mod diverse arbejdspladser. Jeg har deltaget i frivilligt arbejde - senest i bestræbelserne på at få Multihallen realiseret. På denne baggrund mener jeg at kunne udtale mig alsidigt på tværs af aldersgrupper, transportmetoder og interesser.
Overordnet set er jeg ikke enig i præmissen om, at kommunen og dermed også Mårslet skal vokse for at holde på alle børnefamilier. Der er jo til stadighed stor tilflytning til Aarhus som uddannelsesby, men kommunen skal vel ikke nødvendigvis fastholde alle nyuddannede familier, og dermed dræne andre kommuner for unge med nyerhvervede kompetencer.
Dernæst synes jeg, at det økonomisk begrundede løgringe - vækstprincip absolut har nået sin begrænsning her i Mårslet. Man burde fra Aarhus kommune – ovenikøbet med en ny arkitektskole- turde planlægge mere visionært og bygge nye bæredygtige byer med infrastrukturer, der er gennemtænkt fra starten. F.eks. med boliger på tværs af generationer, lejede parceller til tiny houses, modulbyggerier som kan tilpasses forskellige livsfaser. Med bæredygtigheden for øje bør enhver ung familie vel ikke nødvendigvis have mulighed for at bo i et parcelhus på min.180 m2 med to carporte – i Mårslet.

Nu til det konkrete forslag om endnu et projekt på Tranbjerggårds jorde + øst for Jelshøjvej - 220 enheder:
Der er flere argumenter ift. projektet, som jeg gerne vil kommentere på:
1: ”Mårslet skal til stadighed udvikles, så der kommer unge mennesker og holder gang i byen, foreningslivet mv.”
Ok ja det er det fint med nye borgere, men byen har så sandelig også ”løgringeudviddet” sig. Siden 2003 er følgende områder opstået: Hørretløkken, Mårslet Søpark, Damgårdstoften, Mustrupvej, Nymarks Allé, Obstruphøjen, Området Giber Å, nye udstykninger ved rundkørslen ved Hørretvej.
I et KL analysenotat kan man læse, at Mårslet havde den fjerde største befolkningstilvækst (i størrelsen 1999 - 4999 indbyggere) i Danmark, hele 39,1% på kun 10 år mod et gennemsnit på 6,6 % ! I 2006 var vi således 3510 indb. i 2016 vokset til 4881indb., så der er bestemt ikke tale om en by i stagnation.

2: ”Der skal være byggegrunde til børnefamilierne, idet Mårslet skal ikke være en sølvbryllupsby, og så skal der være også private ældreboliger til seniorer, der ønsker at fraflytte deres parcelhuse.”
Det er faktisk allerede 5 planlagte projekter med i alt 200 – 250 nye enheder:
1. Syd for Tranbjerggård og kommunens grund nord for Hørretløkken – 145 enheder (35 parcelhuse og 110 rækkehuse)
2. Obstrupparken - 17 enheder, (7 gårdhavehuse + 10 nye mere individuelle parcelhuse)
3. Trekanten ml. Hørretløkken, Hørretvej og Jelshøjvej – 13 byggegrunde,
4. Projektet ved Eskegården (oprindelig 50 nu 40 enheder)
5. Øst for rundkørslen bag Rema. (antal ?)
Og endvidere er der til stadighed salg af eksisterende boliger af forskellig slags samt lejeboliger, når de fraflyttes af forskellige årsager - dd. 28 til salg.
3: ”Det vil være godt at få udvidet byen mod nord dog betinget af anlæg af en ringvej nord om Mårslet til aflastning af den trafikale flaskehals i byens centrum ved skole, haller og t - krydset ved Hørretvej.”
Flere byrådspolitikere (Ango Winther (K) og Sten Bording (S)) nævner, som en forudsætning for projektet, at der etableres ringvej fra det nye Mårslet Nord rundt om Frøkærparken med forbindelse til B-B vejen ved tilkørslen på Obstrupvej.
Ellers tak da. Jeg ønsker, så sandelig ikke som beboer i Frøkærparken, at skulle belemres med en befærdet vej rundt om vores område for at betjene et stort nyt boligområde i den nordlige ende, andre dele af byen samt evt. trafikanter fra Højbjerg og Skåde. Hvem vil gerne have en omfartsvej i baghaven? I forvejen er den kommende tilkørselsvej til B-B- vejen tæt på Frøkærparken på Obstrupvej ikke et drømmescenarium for os! Det vil betyde mere trafik på Obstupvej og i øvrigt tror jeg ikke på, at forældrene pludselig vil holde op med at køre deres børn til skole og hal, lade børnene cykle selv og køre på arbejde via ringvej N. Så projektet på de 220 boliger vil betyde en yderligere belastning af det i forvejen nedslidte, smalle vejnet i og omkring Mårslet.

4: ”Skole, daginstitutioner og vejnet kan ikke rumme flere indbyggere”.
Selvom befolkningstallet har været en smule for nedadgående de sidste par år, og man derfor har imødeset en nedgang af elevtallet i skolen, er der allerede nu projekteret 200 – 250 flere boliger. Mon ikke dette antal tilflyttere kan fylde klasseværelserne så godt og vel?! Yderligere 220 er totalt skudt over kapaciteten.

I øvrigt har de sidste årtier i Mårslet vist, at der altid bygges først, så leves der nogle år med kapacitetsunderskud, inden de berørte borgere får råbt kommunen op, og efter længerevarende tovtrækkerier indhentes kapaciteten men for det behov, der var gældende for flere år tilbage. Det samme gjorde sig i mange år gældende ift. idrætsfaciliteter, og det tog mere ca. 15 år at få projekt Multihal realiseret.

5: ”Mårslets vestlige del / Frøkærparken er et underprioriteret område mht. rekreative områder. ”
Jeg er enig med Jan Ravn (F) i, at området vest om Mårslet burde gøres grønnere f.eks. rejses skov og anlægges et stisystem over mod bl.a. Tranbjerg sø. Her i den vestlige del får vi færre og færre grønne områder: først blev Obstruphøjen bygget over mod Tranbjerg, og snart bliver det grønne kommunale område samt markerne syd for Tranbjergsgård bebygget. En omfartsvej mod nord/vest ville totalt omkranse Frøkærparken med i trafikstøj i stedet for marker og fuglekvidder – og så har jeg ikke engang nævnt biodiversiteten…..

Summa Summarum: nej tak til endnu flere byggeprojekter i Mårslet og ja tak til en grønnere og mere bæredygtig udvikling i Mårslet – også mod vest!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Vinther-Jensen

Indsendt

30/08/2021 23:31

Sagsnummer

HS3894055

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.