Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar Temaplan for Sabro og Mundelstrup

Svaret også vedhæftet som PDF-fil
****************************
Vi har med interesse læst Temaplanen for nye boligområder i Sabro og Mundelstrup.
Grundlæggende kan vi støtte en udbygning af området, da det er med til at understøtte at der er et levende lokalmiljø med daginstitutioner, skole og klubtilbud, dagligvarehandel, for-eninger, virksomheder med lokale arbejdspladser m.m.

Vi har dog også en række bekymringer/udfordringer, vi mener der skal løses for udbygnin-gerne i Sabro og Mundelstrup. Disse er kort beskrevet nedenfor

Temaplan for udbygning af Sabro
90% af grundene ønskes udlagt til fritliggende boliger
Det er en klar forudsætning, at mere end 90% af grundene udlægges til fritliggende boliger, da Sabro er underforsynet med disse ift. de tidligere udstykninger; specielt lokalplan 904 Langfredparken.

Vi har brug for et Sabro, der hænger sammen
I dag er Sabro delt op i et Sabro-øst (det nye Sabro) og et Sabro-vest (det gamle Sabro) kun forbundet af den smalle Astervej, som på ingen måde er gearet til at tage den tværgående trafik og aldrig har været tiltænkt denne.
Det er derfor en nødvendighed, at man tager det daværende sogneråd for Sabro-Fårup Kommunes ”Oversigtsplan” fra april 1966 op af skuffen og får etableret forlængelsen af Sa-brovej til Sabro Kirkevej.

Dårlig adgang til og fra området ved Sabrovej.
Vi har årevis slået på tromme for et lyskryds ved Sabrovej og Viborgvej, hvilket er en helt konkret forudsætning for udvidelsen. Der er store adgangsproblemer i dag for de godt 800 husstande, som kun har udgang via Sabrovej, medmindre der skal bruge de små veje Aster-vej og Grønvej, som aldrig har været tiltænkt denne trafik. En 50% forøgelse af boliger vil forøge disse udfordringer voldsomt.

Adgangsforhold Sabrovej-Viborgvej kræver etablering af et lyskryds
Adgang til offentlig transport sker fra Viborgvej (rute 26), som er en tosporet landevej. Vejen er uden midterhelle og har dårlige oversigtsforhold ved Sabrovej. Både indkørsel til og udkør-sel fra Sabrovej er forbundet med stor utryghed. Vi har gennem årene mange gange gjort opmærksom på, at der er behov for at lyskryds – desværre uden at det har vundet gehør – til stor frustration for de på nuværende tidspunkt 800 husstande, som har denne som ad-gang til og fra området.
For god ordens skyld: Vi er naturligvis bekendt med, at der er planlagt forlægning af rute 26. et projekt der forventes at starte i 2031 med forventet ibrugtagelse i 2036 altså om 15 år!


Adgang til offentlig transport fra Viborgvej mod Aarhus er forbundet med stor utryghed
Adgang til offentlig transport via Viborgvej (rute 26) er forbundet med stor utryghed, når beboerne skal passere to spor med dårlige oversigtforhold for at komme med bussen mod Aarhus.
Utrygheden forstærkes betragteligt af, at 25% af vanvidsbilisterne i Aarhus Kommune ifølge Østjyllands Politi tages på denne strækning.

Vi frygter for Sabro Rideklubs fremtid
Med den tiltænkte udvidelse vil Sabro Rideklub bliver omkranset af boliger og vi er stærkt bekymrede for Rideklubbens fremtid, hvis de omkring liggende arealer inddrages til bebyg-gelser. Der vil være en betydelig risiko for klager over heste og Rideklubben fx støj og lugt, når området bliver yderligere udbygget. Sabro Rideklub er et særdeles vigtigt aktiv for området, hvor børn og unge som måske ikke er til idræt, lærer at omgås dyr, have ansvar osv., hvorfor det er helt afgørende at denne bevares, alternativt at der findes et tilsvarende sted i vores område

Skolekapaciteten på Sabro Korsvejs Skole vil på ingen måde række
Sabro Korsvejs Skole har i dag ét klasselokale tilbage. Netop nu tager teknisk personale op-hold der. Hvis alle tre klasser fastholder tre spor, vil den fra næste sommer skulle reinstallere tekniske medarbejdere et ukendt sted.
Skolebestyrelsen har selv regnet på elevtal. I den korte prognose frem til 2026 stiger elevtal-let med knap 150 elever (aktuelt 640). Baseret på Temaplanens udlægning af arealer til op til 680 nye boliger i Sabro og Mundelstrup vil børnetallet kunne nå op på mere end 1.500 elever, hvis faktoren 1,3 bruges. Denne faktor er tidligere brugt ved planlægning.
Hovedpointen er, at der ikke er en helhedsplan, der sammenskriver for Dagtilbud, Ung i Aar-hus og Skole. En sådan plan er en forudsætning for at gennemførelse af Temaplanen i Sabro og Mundelstrup.
Vi mener ikke, at det er en farbar vej at afgive grønne arealer til børn, så udearealer kommer til at ligne nogle af byskolernes udemiljøer.
Idrætsfaciliter er allerede hårdt pressede
Kapaciteten i Sabro Hallen er hårdt presset og med udsigt til at skolen nu mangler plads, for-svinder bufferen i skolens gul og grøn sal, som anvendes da der i forvejen mangler plads i Sa-bro Hallen. Der er således allerede nu behov for en udbygning af udbygning/tilbygning af Sabro Hallen, hvilket der arbejdes intenst på fra Sabro IF’s side

Temaplan for udbygning af Mundelstrup
Adgangsforholdene er ikke tænkt ind
Det fremgår ikke, hvordan man tænker, at adgangsforholdene skal være. Uanset hvordan de laves, vil op til 280 ekstra boliger kræve, at man tilpasser infrastrukturen i området. Fårupvej og dens udkørsel til Gammel Viborgvej kan næppe bære mere, medmindre at der nedrives ejendomme i krydset. Et alternativ er en separat udkørsel til Gammel Viborgvej. Hvordan ad-gangsforholdene tænkes løst, fremgår ikke af Temaplanen, men er en forudsætning for den-ne.
Vi ønsker at der indkaldes til et beboermøde med beboerne i Mundelstrup
Temaplanens udvidelse af Mundelstrup vil have en ganske stor indvirkning på Mundelstrup, som ikke tidligere har haft tilsvarende store forandringer. Temaplanen lægger op til at Mun-delstrup lægges om fra landzone til byzone, hvilket vil have konsekvenser for det eksisteren-de Mundelstrup. I forvejen fremgår det af Kommuneplanen, at Mundelstrup er et område som er underforsynet med dagligvarehandel, hvilket aktualiseres med planen for udbygning.
Vi ønsker derfor at der snarest muligt indkaldes til beboermøde med beboerne i Mundel-strup og deltager gerne i et sådant.
Skolekapaciteten på Sabro Korsvejs Skole vil på ingen måde række
Se svar under Temaplan for udbygning af Sabro
Idrætsfaciliter er allerede hårdt pressede
Se svar under Temaplan for udbygning af Sabro

Venlig hilsen
Formand for Fællesrådet for Sabro-Fårup
Ib Jensen
Eshøjvej 50
8471 Sabro
Tlf. 4026 1118
Mail: Formand@sabro-faarup.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ib Jensen

Indsendt

31/08/2021 07:49

Sagsnummer

HS4574164

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.