Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Naboindsigelser vedr. det indsendte høringssvar ”Det gamle gartneri”, Fårup Sags.nr. HS8818559

FÅRUP. Naboindsigelser vedr. det indsendte høringssvar ”Det gamle gartneri”, Fårup. Sags.nr. HS8818559
Høringssvar er også vedhæftet som pdf.

På baggrund af det indsendte høringsbidrag HS8818559 vedr. anmodningen om, at ejendommen Fårupvej 83, 8471 Sabro udlægges til boliger, tillader vi os hermed at gøre opmærksom på en række problemstillinger, der ligger til grund for, at vi anmoder om, at projektet ikke godkendes. Punkterne uddybes herunder:

1. Byggeprojektet ”Det gamle gartneri” imødekommer ikke Temaplanens
og det nationale mål om, at byudvikling planlægges indefra og ud.

2. Projektets omfang vil øge Fårups befolkning og bebyggelse med ca. 1000 procent.

3. Infrastrukturelle udfordringer med betydelige følgeudgifter til udbygning af veje.

4. Det særegne landsbymiljø forsvinder.

5. Tidligere afslag på byggetilladelser i området.


Uddybende kommetarer:

Ad 1) Byggeprojektet ”Det gamle gartneri” imødekommer ikke Temaplanens og det nationale mål om, at byudvikling planlægges indefra og ud.

I Temaplanen s. 48 nævnes den overordnede plan i byudvikling: ”…Udvikling og planlægning indefra og ud fra de allerede planlagte boligarealer vil medvirke til at gøre grænsen mellem by og land mere tydelig…” (Jf. Temaplan side 48 ).
I projektbeskrivelsen ”Det gamle gartneri” side 16 hedder det: ”I kanten af Sabro by finder man den hyggelige lille samling huse ved navn Fårup”. Dette er faktuelt forkert. Fårup er en selvstændig landsby, der på ingen måde bebyggelsesmæssigt er sammenhængende med Sabro, hvilket fremgår af projektbeskrivelsens luftfoto s. 7. Der er flere kilometer åbent land mellem Sabro og Fårup.
Matriklen, der anmodes om tilladelse til at udlægge til boliger i projektet ”Det gamle gartneri”, er ikke omfattet af de områder, kommunen har udpeget i temaplanen ”Areal til alle boligtyper” og ligger heller ikke i naturlig forlængelse af disse.

Ad 2) Projektets omfang vil øge Fårups befolkning og bebyggelse med ca. 1000 procent.

I Temaplanen for ”Areal til alle boligtyper” hedder det bl.a. ”… For det andet skal temaplanen bidrage til velfungerende lokalsamfund….”.

I byggeprojektet ”Det gamle gartneri” lægges der op til en bebyggelse, der omfangsmæssigt ville betyde en forøgelse af Fårups nuværende samlede boligmasse og befolkningstal på ca. 1000 procent. Byggeprojektet lever ikke op til formålet i Temaplanen, nemlig at generere et ”velfungerende lokalsamfund”. Tværtimod vil et så ensartet byggeri dominere og ødelægge det eksisterende landsbysamfund, der består af få huse og få indbyggere.

Vi har meget vanskeligt ved at se, hvorledes et så stort byggeprojekt vil kunne blive ”en naturlig forlængelse af den eksisterende landsby Fårup”, som det anføres i projektbeskrivelse s. 11. Den eksisterende landsby Fårup vil tværtimod som konsekvens af projektet ”Det gamle gartneri” ophøre med at eksistere. Selv en forøgelse på 100% af boligmasse og befolkningstal vil få store og ødelæggende konsekvenser for landsbyen Fårup.


Ad 3) Infrastrukturelle udfordringer med betydelige følgeudgifter til udbygning af veje.

Projektet ”Det gamle gartneri” vil medføre en stærkt forøget trafikbelastning på både Grønvej og Fårupvej. Begge veje er i forvejen trafikalt udfordret pga. de nye boligområder i den østlige del af Sabro. Grønvej er tidligere forgæves forsøgt udvidet.
En stor tilflytning til Fårup vil resultere i en markant øget trafik og en meget usikker cykelskolevej via Grønvej til Sabro.

Hvis området skal opgraderes vejmæssigt til at kunne håndtere øget trafikbelastning, vil det koste kommunen langt mere, end hvis man valgte at bygge nye boliger i et område med et veletableret vej- og stisystem.


Ad 4) Det særegne landsbymiljø forsvinder.

Det nuværende landsbymiljø i Fårup har en stor kulturhistorisk, æstetisk og rekreativ værdi med Fårup Kirke, bevaringsværdige huse, fredede arealer, den gamle præstegård og skolen fra 1800-tallet, den nærliggende herregård Ristrup og det vide udsyn som kendemærker. I mange århundrede har landsbyen Fårup eksisteret og har haft Fårup Kirke (grundlagt i 1100-tallet) som naturligt centrum.

Vi, som bor her, gør det i værdsættelse af landsbyens nuværende størrelse og det åbne land med marker og frit udsyn. Men det er ikke kun beboerne i Fårup, som nyder godt af disse forhold, også udefrakommende benytter området rekreativt. Mange motionister fra både Sabro og Mundelstrup vælger f.eks. dagligt vejen igennem Fårup og det åbne land af samme grund. Landsbyen Fårup og dets landlige omgivelser er således også af værdi for beboerne i Mundelstrup og Sabro.

Et byggeprojekt af denne størrelsesorden vil negativt udfordre vores landsby i et omfang, vi ikke finder hverken nødvendigt eller tilrådeligt og vil være en meget alvorlig trussel for vores landsbys eksistens, karakter og værdier.


Ad 5) Tidligere afslag på byggetilladelser i området.

Vi er bekendt med, at der tidligere er givet en række afslag på ansøgninger om opførelse af nyt boligbyggeri i Fårup. De ansøgte boliger var vel at mærke i en langt mindre størrelsesorden.
Det vil derfor undre os meget, hvis et så omfattende projekt som ”Det gamle gartneri” ville kunne tillades.

Samlet konklusion: At projektet ”Det gamle gartneri” ikke godkendes.

Med venlig hilsen
Birgitte og Steen Wackerhausen, Fårupvej 116, 8471 Sabro
Anette Kjær og Poul Bødker, Fårupvej 113, 8471 Sabro
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anette Kjær

Indsendt

31/08/2021 10:04

Sagsnummer

HS5937032

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.