Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Naboindsigelse: Det Gamle Gartneri, Fårup

Indsigelse vedr. ’Det Gamle Gartneri’, Fårup

Vi har med stor overraskelse læst anmodningen om, at ejendommen Fårupvej 83, 8471 Sabro udlægges til boliger. En plan, som desuden er i stærk modstrid med de nye ejeres mundtlige udmelding til forskellige af landsbyens beboere.
Her følger en række indsigelser, som ikke er nævnt eller tilstrækkeligt adresseret i det indsendte høringsbidrag. Vi anmoder derfor om at byggeret ikke godkendes.

(1) En 1000% forøgelse af landsbyen huse og beboere er ikke nogen ”naturlig forlængelse”
I projektbeskrivelsen ”Det gamle gartneri” står følgende: ”Hovedideen er at skabe en naturlig og respektfuld forlængelse af den eksisterende landsby, hvor også sammenkoblingen og ”hængslet” behandles med indlevelse.”
Gammel Fårup, som projektet ”Det gamle gartneri” vil ligge i forlængelse af, består af godt 30 personer og 11 huse. Til sammenligning består det, som projektet kalder en ”naturlig forlængelse” af den gamle landsby, af omtrent ca. 100 nye boliger og samt ca. 300-400 nye tilflyttere. Altså en forøgelse af indbyggertallet med omkring 1000% i det gamle Fårup. Dette er ikke, som projektbeskrivelsen hævder, en ”naturlig” forlængelse af Fårup landsby. I hele Fårup Sogn til sammen, som altså inkluderer 3 byer udover Fårup (Mundelstrup, Mundelstrup Stationsby og Kvottrup samt landområderne derimellem) bor der i alt 906 beboere. Der er således intet naturligt eller proportionelt over det foreslåede byggeprojekt. Tværtimod vil det være en total ødelæggelse af det eksisterende lokalsamfund med dets tætte sammenhold, landsbyliv og traditioner. Et lokalliv, som vi sammen med mange andre ny-tilflyttede børnefamilier sætter stor pris på, og som har spillet en afgørende rolle i vores beslutning om at bosætte os her.

(2) Rekreativ værdi
Det gamle Fårups karakteristiske udseende med de omkransende marker, har også gjort stedet til et yndet rekreativt område. Mange fra både Mundelstrup, Sabro og Kvottrup bruger de naturrige og markfyldte omgivelser ved Fårup og op mod den fredede herregård Ristrup som rute på deres gåture, cykelture og løbeture. For både Kvottrup og Mundelstrup gælder det, at de i retningen væk fra Fårup er omkranset af motorvej med dertilhørende støj. Altså områder der ikke egner sig til gåture og rekreation. Når man kigger på de mest værdsætte boligområder i Århus, så er det den omgivende natur, som spiller en væsentlig rolle i deres status. Naturen er truet af storbyernes udvidelse, og samtidigt kommer rekreative naturområder i højere og højere kurs i disse tider.
Opførelsen af ’Det Gamle Gartneri’ eller andet byggeri på grunden vil (oveni i de allerede planlagte udvidelser af Sabro og Mundelstrup) gøre, at der kun efterlades enkelte marker mellem Sabro og Fårup. En forkortelse af distancen mellem byerne, som på sigt ¬– hvis ikke dette område bevares i sin eksisterende naturrige form – vil gøre Fårup, Mundelstrup og Sabro til en stor sammenhængende og naturfattig forstad til Århus. Yderligere bebyggelse omkring den gamle landsby Fårup vil altså være til skade, ikke blot for beboerne i Fårup, men også for Sabro’s meget større borgergruppe, for hvem vores idylliske landsby med dens naturrige omgivelser bestående mark, sø og skov har en stor og værdisat rekreativ funktion. For mange af os har det desuden været den primære årsag til, at vi har bosat os i området.

(3) Kulturhistorisk værdi
Den gamle kerne af Fårup landsby foreligger stadig med den traditionelle opbygning med en centralt placeret kirke omkranset af huse, gårde og marker til alle sider. Indtil for ganske nyligt stod byskiltet også ved indgangen til det gamle Fårup – og ikke som nu helt oppe imod Mundelstrup. Denne nyere del af ”Fårup” ligger reelt også adskilt af en stor åben mark fra det gamle Fårup. Gartnerierne har dermed også ligget udenfor det historiske og daværende Fårup, og kan ikke siges at være synderligt kendetegnende for denne lille landsbys meget ældre historie. Gammel Fårup har en traditionel dansk landsbystruktur. Denne type landsby er et stykke kulturarv, der er under pres i Århus Kommune mere generelt, og som med tiden vil forsvinde - bid for bid - hvis ikke de beskyttes. Opførelsen af det nye byggeri vil være ødelæggende for det landlige kendetegn og charmen ved den gamle del af landsbyen Fårup. Det gamle Fårup består af en kirke opført helt tilbage til 1100-tallet, en præstegård fra 1800-tallet. Ligeledes har Fårup haft sin egen skole, også fra 1800-tallet, og det er denne bygning hvis baghave ”Det Gamle Gartneri” vil ligge i. Marken som ansøges bebygget var, da skolen stadig var aktiv, børnenes lege- og sportsplads. Bebyggelse på denne mark ved Fårupvej 83 vil slette landsbyen særegne og historiske karakter med de omkransende marker. Byggeret ligger ligeledes indenfor kirkebyggelinjen på 300 m. Det skal også tilføjes, at et stort område af landsbyen er underlagt fredning. Det foreslåede byggeri kan ikke på nogen måde siges at være i stil med eller i forlængelse af den gamle landsby, som er kendetegnet ved sine traditionelle røde murstenshuse med rødt tegltag. De røde mursten og tegltag var f.eks. et krav dengang vores nuværende hus, blev genopført for 30 år siden efter en brand.

Kort opsummeret: Byggeri på Fårupvej 83 og opførslen af ’Det Gamle Gartneri’ vil være:

(1) En ødelæggelse af landsbyen og landsbylivet i Fårup.
(2) Dette byggeri vil, når der ligges oveni de eksisterende og vedtagne byggeriprojekter, være ødelæggende for områdets naturrige karakter og rekreative funktion, til skade for alle beboere ikke blot i Fårup, men også Sabro, Mundelstrup og Kvottrup.
(3) Det vil slette den kulturhistoriske og særegne karakteristika ved den gamle landsby, som fortsat er omkranset af mark til alle sider.

Med venlig hilsen,
Anne-Cathrine & Daniel Emdal
En ny-tilflyttet, ung børnefamilie
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Daniel Emdal Ashkanian

Indsendt

31/08/2021 10:27

Sagsnummer

HS9387303

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.