Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Indsigelse vedr. foreslået udstykning nord for Mårslet

Mårslet og omegn er et dejligt sted at bo og vi kan godt forstå at folk ønsker at flytte til. Vores ønske er blot, at det sker i et tempo og med en klar og grundig planlægning fra kommunens side så det sikres, at Mårslet og omegn også i fremtiden er et dejligt og velfungerende sted at bo for alle.
I vores optik virker den foreslåede temaplan dog forhastet og uigennemtænkt. Der er alt for mange uafklarede punkter i planen til at den bør stemmes igennem før disse er grundigt undersøgt. Dette til gavn for såvel eksisterende og eventuelt kommende beboere i Mårslet - og kommunen selv.

1. Trafikale forhold
I udkastet til temaplanen foreligger der ingen klar løsning på de trafikale udfordringer den foreslåede udstykning vil skabe. Vejene ind mod Aarhus er allerede nu overbelastede og det vil kun forværres med den forslåede udstykning. En opkobling til Bering Beder vejen vil alene fokusere på trafikken mod Syd og Vest, og ikke trafikken der går af Jelshøjvej og Hørretvej. Trafik ind mod skolen i morgentimerne og fra skolen om eftermiddagen løses ej heller i forslaget.

En løsning for de trafikale forhold bør afklares før beslutning tages.

Mårslet Fællesråds forslag om ”nordre ringvej” kan virke som en besnærende ide. Man kan dog godt frygte, at den løsning vil blive en ”genvej mod syd” for bilister fra Aarhus Syd / Aarhus Øst, og derved drive endnu mere trafik ind over Hørretvej end der i forvejen er. Storhøj, Hørret, den forslåede nye udstykning og det vestlige Mårslet risikerer at blive støjbelastet af en sådan vej.

Når kommunen analyserer på trafikforholdene, bør man overveje hvordan eventuel ny infrastruktur kan inkorporeres i landskabet så visuel støj minimeres og hvordan det kan undgås at eventuelt nye veje vil drive uhensigtsmæssig trafik ind af de allerede overbelastede veje. Det sidste kan måske være i form af hastighedsbegrænsninger, chikaner og bump på de nye veje?
Eller måske skal vejene til de foreslåede udstykninger være lukkede veje, som det nu er planerne for Hørretløkken. Så sikres det, at vejene bliver til og for Mårslets beboere.

2. Grønne områder
Det planlagte grønne område nord for Mårslet er til vores store undren blevet halveret siden Kommuneplanen fra 2017 og som beboer virker kommunens løse forhold til eksisterende planer på det punkt ikke troværdige. Hvordan ser planerne mon ud når vi sidder til fællesmøde i 2025? Vokser Hørret og Mårslet helt sammen eller holder kommunen fast i planen fra 2021? Stiller Tranbjerggård de 10 ha jord til rådighed til grønne rekreative områder, som de tidligere har lovet at de vil ved en eventuel ny udstykning?

Kommunen bør have helt faste planer for de grønne områder før der besluttes nye udstykninger i området. Så der reelt er nogle grønne områder nord for Mårslet - også i 2030 og årene frem.

3. Skole
Kommunen skriver i forslaget til temaplanen, at der forventes underskudskapacitet på Mårslet skole på 10 års sigt og samtidig skrives det i indledning, at det har været højt prioriteret at sikre, at der skaffes plads til børnefamilier i de bysamfund, hvor der er god kapacitet på skolerne. Kravet om god kapacitet på skolerne og forventet underskudskapacitet på 10 års sigt må nødvendigvis diskvalificere Mårslet for nu. Men mindre kommunen da allerede har løsninger klar i skuffen?

Umiddelbart ligner det, at der ikke foreligger planer for udbygning af skolen eller hvor de børn der så forventeligt kommer i overskud så skal hen. Den velfungerende skole er et stort positivt omdrejningspunkt for børnefamilierne i byen og det vil være en skam hvis en udbygning af byen vil skabe behov for at sende børn fra Mårslet til skoler i andre byer. Eller er det mon kommunens plan at der bygges en helt ny skole i Mårslet for at imødekomme det stigende elevtal?

Kommunen bør have planerne klar for skolen inden der besluttes nye udstykninger.

4. Allerede mange nye grunde planlagt
Der er planlagt op til 250 nye boliger i Mårslet i allerede besluttede udstykninger. Kommunen bør i vores optik se hvordan det går med disse udstykninger før der udpeges nye områder. Boligmarkedet koger og priser på byggeri er astronomiske og hvem ved hvornår det kølner igen. Ved at afvente lidt kan krav til institutioner, infrastruktur mv. analyseres i tilstrækkelig grad, så der træffes velgennemtænkte og hensigtsmæssige beslutninger.

En mulig mellemvej, omend den ikke er ønskelig, kunne være kun at lave planer for det område, hvor en lodsejer aktivt ønsker at udstykke. Området øst for Jelshøjvej har kommunen af egen kraft taget ind i planerne for at lave en ”ordentlig luns” (som kommunens medarbejder redegjorde for på fællesmødet). Ved at udtage området fra forslaget vil det reducere arealet til 16 HA og deraf vil der forventeligt være cirka 150 nye byggegrunde. Det vil skabe lidt mindre pres på infrastruktur og skole, og samtidig skabe plads til at kommunen rent faktisk kan gå i dialog med lodsejerne om mulighederne for udstykning.

Vi håber byrådet vil tage ovenstående spørgsmål og kommentarer med i beslutningsprocessen.

Med venlig hilsen

Anders og Louise Tornøe Johnsen
Højballevej 11 B
8320 Mårslet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Tornøe Johnsen

Indsendt

31/08/2021 11:06

Sagsnummer

HS8378781

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.