Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Arealer til alle boligtyper

Tranbjerg Fællesråd har med interesse fulgt med i dialogen omkring den nye Temaplan;
”Arealer til alle boligtyper”, og har nedenstående høringssvar til planen.

Først og fremmest har vi stor forståelse for det første delmål med planen; at imødekomme den stigende efterspørgsel på arealer til fritliggende grunde, for at tilgodese borgere, der ønsker at forblive i, eller flytte til Aarhus samt de små lokalsamfund deromkring.
I Fællesrådet ser vi gerne, at vi bliver flere borgere i Tranbjerg, og kan godt forstå, at der bliver peget på netop vores område i Temaplanen. Her er dejligt at bo! Vi vil rigtig gerne inddrage flere i vores lokalsamfund, og sørge for, at alle får del i det gode liv, vi har her!
Ligeledes ser vi positivt på det andet formål med planen, nemlig at sikre velfungerende og attraktive lokalsamfund, med endnu flere og bedre funktioner samt mere liv i samme. Det vil vi altid gerne bakke op om!

Temaplanen betyder lokalt for os i området omkring Tranbjerg, at 300 grunde skal udstykkes omkring Jegstrup.
Arealet som er foreslået til udstykning her hos os, er dog delvist udpeget til skovrejsning, og vil kræve at skov-byggelinjer skal ophæves. Dette strider imod de ambitioner og hensigter man tidligere har haft i Aarhus kommune for at bevare bynære landskaber, dyreliv og skov.
Vi har i Fællesrådet modtaget en del henvendelse fra Grundejerforeninger i området, med stor bekymring om manglende hensyntagen til det naturskønne område og vandhullerne ved især den nordlige ende af området ifbm med en foreslåede udstykning.

Derudover ærgrer vi os lidt over, at lokationen ved Jegstrup, vil strække Tranbjerg ud over et endnu større areal, og vi undrer os lidt over, hvorfor man ikke i højere grad har valgt at
fokusere på muligheden for at udstykke/skabe nye boligmuligheder, som matcher det efterspurgte, tættere på bedre tilkørselsveje, skole, dagtilbud, indkøb og offentlig transport?
Vi går gerne i dialog med relevante planlægnings-instanser omkring hvor der kunne findes
alternativer til udstykning eller andre løsninger, som kunne imødegå efterspørgslen.

Når vi læser begrundelsen for, hvorfor valget bla er faldet på Tranbjerg området, så er der også et par andre ting, som bekymrer os ved de forhold, som ligger til grund for udvælgelsen af beliggenheden på udstykningerne.
Derfor opfordrer vi til, at man tager vores betragtninger med i ligningen, når beslutningen endeligt skal træffes:

1) Tranbjergskolen bliver, som nævnt, driftet på 2 matrikler, og indskolingen ligger i den stik modsatte ende af byen, set ifht udstykningen. Skolebørnene i dette område får altså temmelig langt til skole.
Derudover har Tranbjergskolen siden sammenlægningen, kørt med et stort underskud, så selvom man måske fysisk har lokaler nok, så er ingen af de to matrikler indrettet alderssvarende til børnene, som går der. Der mangler akut faglokaler, og udearealerne er ikke renoveret siden 70’erne. Dertil kommer, at de manglende ressourcer igennem flere år, har tæret hårdt på skolens ledelse, personale osv, så vi står bestemt ikke med en fornemmelse af, at det er en skole, som står klar med overskud til flere børn, som tingene er i dag.
Det har længe været Tranbjerg Fællesråds ambition, at vi igen får skole på blot én enkelt lokation, og hvis børnetallet stiger signifikant, som vi vil forvente med 300 udstykninger, så bliver denne plan endnu mere aktuel at fremskynde. Derfor vil det være en klar opfordring fra vores side, at man aktivt indgår i en dialog om dette fra kommunens side.

2) Tranbjerg Dagtilbud’s 7 institutioner og dagpleje har i mange år kørt med nærmest kronisk overbelægning, og selvom der lige er bygget en stor ny daginstitution sidste år, så er problemet langtfra løst. Overbelægningen betyder pt, at Pladsanvisningen sender børn udenfor byen (Solbjerg, Holme osv) for at blive passet. Dette er selvfølgelig relevant for overvejelserne, da mange af tilflytter-børnene formentlig skal starte her, før de overhovedet når til skolen, som har ”god plads”.

3) Idræts- og kulturfaciliteter er også et område, som efterhånden lader en del tilbage at ønske her hos os. En stor del af det gode liv, kan blive svært at tilbyde tilflyttere, når vi blot er de lykkelige indehavere af en enkelt trist, slidt hal, og en svømmesal, som ikke er åben for privat brug. Det samme gør sig gældende på kulturområdet, som er stort set ikke eksisterende i dag. Derfor håber vi, at man øremærker midler til sådanne faciliteter i planen.

4) Infrastrukturen i området omkring Jegstrup er allerede voldsomt udfordret. Tranbjergs ellers så fantastiske sti-systemer, når ikke længere ud til alle dele af byen, som efterhånden fordeler sig over 4km fra ende til anden. Disse vil derfor skulle væsentligt udvides, hvis der skal skabes en sikker skolevej fra udstykningerne, som det også nævnes i oplægget. Dertil kommer, at der ikke er offentlig transport i området, og over 2km til nærmeste mulighed for dette. Tilkørselsvejen er smal og langtfra egnet til yderligere trafik, som helt sikkert vil blive konsekvensen, med 300 udstykninger og tilhørende beboere. Som der også bliver beskrevet i rapporten, så vil det ikke være nogen nem løsning at dæmme op for dette problem.

5) Sidst, men ikke mindst, så bekymrer det, som tidligere nævnt, flere af de omkringliggende grundejerforeninger og brugere af det grønne sø-og engområde, at man tilsyneladende ikke har været opmærksom på en række natur-og dyrelivs forhold, som gør sig gældende i området. Vi ved, at en lokale gruppe ”Bevar Tranbjergs Åndehuller” allerede nu har indsamlet over 300 underskrifter, for at bevare dele af det tiltænkte areal som det skønne naturområde, det i dag er. Det vækker både hos dem og os stor undren, hvis man her ønsker at gå på kompromis med at bevare bynær natur og rigt dyreliv, som jo er det, der gør det attraktivt at bo i fx Tranbjerg.

Vi ser frem til at høre mere om Temaplanen fremadrettet i processen, og håber at man også vil skele til Oplandsudvalgets anbefalinger om lokal inddragelse af både de interessegrupper, som vi har omtalt her, samt selvfølgelig os som repræsentanter for byen.


Mvh Helle Søby Degn
Formand Tranbjerg Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Søby Degn

Indsendt

31/08/2021 13:52

Sagsnummer

HS8640650

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen
Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.