Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Indsigelse mod planlagt udbygning af Skæring

SKÆRING iNDSIGELSE MOD OPFØRELSE AF 420 BOLIGER - SAMT FORSLAG TIL ALTERNATIV PLACERING HVIS SKÆRING SKAL UDBYGGES
SAMT KOMMENTARER TIL HS8391694 FRA TÆKKER GROUP

Man kan som borger undres over Temaplanen i sin helhed.
Vi har som skatteydere betalt dyrt for en letbane og alligevel vælger kommunen at byudviklingen skal foregå i oplandsbyer uden nævneværdig infrastruktur, hvor borgerne ofte har 2 biler pr. husstand.

Det virker som om kommunen har valgt at prioritere forslag fra private investorer og bygherrer der tydeligvis har udset sig områder og jorder for profitmaksimering for dem selv samt jordejerne. Fremfor at følge kommunens egne ambitioner på klimaområdet og by udvikle i de stationsnære byer med højklasse kollektiv transport som letbanen.
Vores holdning er derfor at planerne om at bygge flere parceller i Skæring bør droppes og henlægges til de stationsnære byer med letbanebetjening.
Vi gør herved indsigelse mod kommunens planer, om at udstykke 420 nye parceller i Skæring. Vi kan ikke acceptere, at kommunen planlægger at udbygge på en måde og i et omfang der vil spolere naturen og belaste vejnettet.

Denne grønne kile der planlægges bebygget sikrer på nuværende dyrenes frie bevægelse – og det er dermed kombinationen af habitater der gør at marken også har stor værdi. Naturen er definerende for Skæring som område og noget vi værner om, og ser som et decideret aktiv. Rigtigt mange lokale, nyder godt af dette område rekreativt. Varmestien og stisystemer denne grænser op til, bruges i højgrad til cykel og gåture. Området bruges også af lokale daginstitutioner. Således er det med til at give mange børn oplevelsen af bynær natur og åbent landskab. Med den foreslåede bebyggelse vil stien være omkrandset af beboelse. I de senere år har denne bynære natur været med til at tiltrække og fastholde mange borgere i Skæring - Bebyggelse af den grønne kile vil uden skyggen af tvivl presse både natur og dyrenes habitater – i dette økosystem. Vi finder samtidig at Tækker Groups høringssvar: HS8391694 i uhørt grad vil forringe naturområdet og finder det paradoksalt at man ønsker at opkvalificere naturen ved at bygge opad og i §3-områder i en sådan grad at ingen eksisterende natur vil kunne opretholdes. Vi opponerer derfor mod dette og tilskynder at kommunen overvejer alternative placeringer.


Forlag til alternativ beliggenhed.
Skæring består af 2 dele beliggende på hver sin side af Grenåvej. I dag er ca. 10-15 % af Skærings borgere bosatte på vest siden af Grenåvej mens resten er bosatte på Østsiden af Grenåvej.
Nogle af de beboere der bor i den nye udstykning Vorrevangs Allé samt i de nye udstykninger Skæring Bæk etape I har udtalt, at de har en følelse af, at bo i en satellitby, og de ønsker en tættere tilknytning til det indre Skæring.

Ved at placere et nyt boligområde på den vestlige side af Grenåvej kunne man skabe mere balance som Skæring har manglet, samt skabe liv og aktivitet i området vest for Grenåvej. Med en bro eller tunnel over / under Grenåvej for de bløde trafikanter, vil man kunne skabe en bedre sammenhæng imellem de to bydele og sikre en sikker forbindelse til Skæring Skole. For elever der vælger Sølyst Skolen findes der allerede nu en tunnel overfor Egå Havvej.
Området er stort og strækker sig helt fra Mejlbyvej til Grenåvej samt fra Egå Havvej til Egå Møllevej. Området vil derfor kunne udvikles i mange år frem.

Trafikmæssigt vil det også give bedre mening, da der forefindes lyskryds både ved Egå Havvej samt ved Toftegårdsvej, hvorfra man vil kunne skabe tilkørsel til Grenåvej uden at forstyrre herboende eller naturen med store gennemkørselsveje. For at skabe hurtig adgang til motorvejen kan der enten laves en forbindelse fra kvarteret til en udbygget Egå Møllevej, eller endnu bedre lave en tilkørsel bagud direkte til Mejlbyvej.

Efter sigende skulle der være lodsejere der er er villige til, at sælge jord til projektet og vi er vidende om, at der bliver indsendt et høringssvar i tråd med dette, hvor der præsenteres en gennemarbejdet plan for en bebyggelse der fint går i tråd med den allerede påbegyndte byudvikling på den vestlige side af Grenåvej. (Skæring Bæk 1 og 2 samt Vorrevangs Allé.)
Dette vil vi rigtig gerne støtte op om af flere grunde:

Borgerne i Skæring vil blive bedre fordelt over hele byens område, og det vil skabe balance i byen.

Der vil komme liv og udvikling i de allerede opførte boligkvarterer og følelsen af at bo i en satellitby vil forsvinde. Udviklingen vil være til glæde og gavn for alle borgere i Skæring.

Børnefamilier prioriterer natur og Miljø højt og denne løsning vil betyde, at man bevarer noget af Skærings dyrebare natur og der vil således findes smuk natur samt følelsen af åbent land på begge sider af Grenåvej.

Området ligger tættere på hurtigbusserne til Århus samt i cykelafstand fra letbanen i Hjortshøj og Lystrup, dette vil spare CO2, hvilket går fint i tråd med kommunens egne grønne ambitioner samt mål for CO2 reduktion på 70 % i år 2030. Unge børnefamilier prioriterer miljøet højt og har en forventning om, at kommunen gør det samme.

Området er meget lettere at trafik betjene på en måde som er acceptabel for både tilflyttere samt herboende. Desuden vil man sikre at skolevejene i indre Skæring ikke bliver yderligere belastet af trafik.

Det forslag der er medtaget i Temaplanen vedr. opførelsen af 420 boliger i indre Skæring På den østlige side af Grenåvej vil påføre skatteborgerne en væsentlig regning ift. massive investeringer i trafikale løsninger og resultatet vil ifølge kommunens egen mobilitetsafdeling aldrig blive rigtig godt. Derfor anbefales det at kommunen lever op til Bünyamin Simseks løfte til borgerne om, at kommunen er åbne for alternativer, således at løftet ikke bare er tomme ord, og man faktisk vælger at læse og nøje overveje de indkomne konstruktive forslag.

Nyt høringssvar fra Tækker Group med forslag om en mangedobling af arealet til bebyggelse hvilket ændrer hele præmissen for projektet.
Tækker Group har indsendt endnu et forslag vedr. en massiv udbygning af Skæring som vil betyde en mangedobling af boligmassen i Skæring samt en omfartsvej fra Strandvangsvej og ud på Skovlundsvej/Grenåvej.
Udbygningen ligger b.la. i fredede naturområder og ville efterlade Skæring som et asfalteret mini Tilst med omfartsveje, trafik og butikker. Det er så massiv en ændring, at det vil ændre hele områdets karakter. Skæring vil ikke længere være et attraktivt sted at bo og udbygningen vil medføre, at man som borger må søge ud af kommunen.
Projektet er så omfattende og massivt, at det også vil kræve, at der opføres en ny skole samt adskillige daginstitutioner.

Vi henviser derfor stadig til projektet på den anden side af Grenåvej. Det ville være af en størrelse samt omfang der vil kunne rummes i lokalsamfundet samt kan opføres uden at være til stor gene for herboende samt naturen, men tværtimod vil projektet kunne udvikle Skæring på den rigtige måde i et område af byen, hvor udvikling faktisk er efterspurgt af herboende.

Når alt dette så er sagt føler vi os meget uforstående over hvordan denne 180 graders vending for området er opstået, taget i betragtning af de ambitioner der er lagt i at holde Skæring strandområdet grønt og rekreativt med lav bebyggelsesprocent.
Skæring Strand området er på nuværende tidspunkt ved at blive bebygget med nye helårsboliger og trafikmængden er kraftigt stigende og vil blive ved med at stige til hele området er helårsbebygget.

Vejene gennem Skæring Stand og Åstrup, er den såkaldte Marguerit rute med smalle veje der bruges i vid udstrækning af cykelgrupper og løbere,
Med den ny udbyggelse foreslået af Tækker Group HS8391694 vil der blive så meget øget trafik som vil udsætte beboere og brugere af området for stor trafik fare.

Susanne & Lars Mikkelsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Susanne og Lars Mikkelsen

Indsendt

31/08/2021 14:11

Sagsnummer

HS7423765

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H320

Kontakt

Henrik Pedersen

Tlf. 4185 9769

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

 

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.