Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Naturen i Aarhus og kommentarer til høringssvar vedr. arealer til alle boligformål

Til Aarhus kommune.
Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper.
Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhus”, ”Landskabet i Aarhus” og ”Et grønnere Aarhus med mere blåt” ud til offentlig høring. Næsten samtidig er høringen vedrørende ”Arealer til alle boligtyper” afsluttet. I den sidst nævnte høring er der fremkommet en række høringssvar, der påvirker indholdet i de tre først nævnte temaplaner.
Det er ganske vanskeligt at holde de tre aktuelle høringer om naturen og den netop afsluttede høring om arealer til boliger ud fra hinanden, da der er et betydeligt overlap i og en indbyrdes sammenhæng mellem alle forslagene. Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye tillader sig derfor at svare enslydende på de tre aktuelle høringer. Dette høringssvar er samtidig en kommentar til tre af høringssvarene, der er indkommet under høringen af ”Arealer til alle boligtyper” og som vedrører vores område; en kommentar som bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard har opfordret til.
Hvis det ikke er muligt, at behandle vores høringssvar og kommentar på denne sammenhængende måde vil vi naturligvis gerne forsøge at skille det ad.
Vores område er karakteriseret af fysisk adskilte, men dog indbyrdes forbundne bysamfund. Bysamfundene ligger i en tæt kontakt med den omgivende natur og det åbne land. Vi ønsker denne karakter bevaret. Derfor kan vi tilslutte os ønsket om mere blåt og grønt også i vores område. Vi er generelt tilhængere af en øget skovrejsning f.eks. i tilknytning til Skårupgård Skov og gerne med en skovrejsning eller anden naturetablering, der skaber større kontakt mellem skoven og byområdet f.eks. ved udnyttelse af den nordlige del af den grønne kile mellem ”Ørnekvarteret” og Elleparken. På andre områder vil en skovrejsning stride mod hensynet til at bevare udsynet til landskabelige værdier. Området nord for Elsted består af et smukt kuperet terræn. Det er fællesrådets ønske at denne landskabelige kvalitet bevares, og vi ser meget gerne at området åbnes op for offentligheden ved anlæggelse af stier gennem området. Ønsket om bevarelsen af udsynet til landskabet nord for området betyder, at vi bestemt er modstandere af at dette vue bliver ødelagt gennem en intens udnyttelse af arealet til boligbyggeri, som det er foreslået i et af høringssvarene på temaplanen om ”Arealer til alle boligtyper”. De samme hensyn gør sig måske ikke gældende med samme styrke længere mod øst, og vi har forståelse for ønsket om en vis boligudbygning i oplandsbyerne. Men selv en begrænset udbygning med villaer eller rækkehuse syd for Sastrupvej vil skabe formentlig uløselige trafikale problemer og vil yderligere belaste Sastrupvej, der i forvejen er særdeles problematisk. Det bemærkes endvidere, at området i udkast til helhedsplan for Nye berøres af en mulig ændret vejføring. Det er dernæst vigtigt, at princippet om grønne kilder som adskillelse mellem bysamfundene ikke bliver tilsidesat, og under alle omstændigheder vil en bebyggelse stride mod naboernes forventninger til, at de kan bevare udsigten mod nord.
Elsted landsby er et væsentligt aktiv for hele lokalområdet. Landsbyen har bevaret sin oprindelige karakter, selvom den gennem årene har fået tilføjet heldige og uheldige nybyggerier. Landsbyen ligger som en samlet by med åbent land på de fleste sider. Med sit landsbypræg, sin gamle skole, sit gadekær og ikke mindst den middelalderlige kirke tilføjer landsbyen identitet og historie til et nybygget og omkringliggende bysamfund. Det skaber en værdi, som det efter fællesrådets opfattelse er vigtigt at bevare. Derfor er fællesrådets modstander af, at arealet mellem Elsted landsby og Sønderskovvej bebygges med rækkehuse og villaer. Hvis man ønsker en anden brug af arealet end den nuværende, ønsker vi tværtimod, at arealet anvendes på en måde, der bevarer indkikket til landsbyen og sikrer at Elsted landsby fortsat ligger frit i området.
Fællesrådet har tidligere i høringer og i Lokalsamfundsbeskrivelsen peget på, at ønsket om yderligere boligareal kan findes dels Lystrup Bymidte og dels gennem en byomdannelse af de noget nedslidte industriområder i kvarteret ved Møgelgårdsvej.
Aarhus kommune har også fremlagt en revideret helhedsplan for Nye til høring. Fællesrådet vil i det kommende høringssvar lægge betydelig vægt på de uafklarede trafikale problemer som helhedsplanen skaber for hele Aarhus Nord. En begrænset udbygning af Elev vest for Koldkilde kan muligvis rummes, men vi ligger vægt på, at den trafikale udfordring, som det vil skabe, bliver løst sammen med samlet trafikplan for hele Elev - Nye området. Det bemærkes at lukning af Koldkilde, som det foreslås i helhedsplan for Nye, vil gøre de trafikale problemer for området helt uoverskuelige. Et boligområde på stedet som foreslået i et af høringssvarene på temaplanen om ”Arealer til alle boligtyper” vil med sikkerhed skabe fremtidige kontroverser med Århus Flugtskytte-klubs aktiviteter på skydebanerne umiddelbart syd for området.
I temaplanen om ”Et grønnere Aarhus med mere blåt” er der peget på det ønskelige og det mulige i at skabe et sammenhængende naturområde, der via Egådalen forbinder Kasted Mose med Egå Engsø og videre mod øst langs forløbet af Egåen. Det er også tanken at skabe sammenhæng mellem dette område og en grøn ring om Aarhus. Fællesrådet støtter ideen og anbefaler ”Vision for Mølledalen” som er Aarhus kommune bekendt, og som blev fremlagt på et borgermøde den 30. september. Specielt vedrørende området øst for Lystrupvej hilser vi ideen om en ”Lystrup Engsø”, velkommen. Området rummer mange naturværdier og kunne allerede i dag - for ganske få midler til få broer og stier, åbnes op, så langt flere kan få gælde af denne bynære natur.
Med venlig hilsen
Flemming Larsen
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev g Nye.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Larsen

Indsendt

07/11/2021 14:37

Sagsnummer

HS1111700

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.