Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Naturen i Aarhus

Naturen og biodiversiteten er presset - derfor vil vi sikre eksisterende og ny natur/biodiversitet.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM NATUREN I AARHUS
Kommuneplantillæg nr. 107

For at bevare og forbedre Aarhus’ mangfoldige natur – ofte betegnet som biodiversitet – er der brug for bedre vilkår og bedre sammenhæng mellem naturområderne. Formålet med planforslaget er at sikre mere og bedre natur og skabe gode sammenhænge mellem naturområderne, der kan understøtte en positiv udvikling i biodiversiteten – både indenfor og på tværs af kommunegrænsen.

Kommuneplan 2017 indeholder i forvejen et kapitel om naturen i Aarhus og planforslaget er således en opdatering af dette kapitel. Planen indeholder arealudpegninger internt i kommunen og på tværs af kommunegrænserne til nabokommunerne. Udpegningerne omfatter områder, som kan være med til at forbinde eksisterende naturområder, områder som i dag indeholder store naturværdier og områder, hvor der er potentiale til at naturværdierne kan øges. Planen indeholder også retningslinjer for, hvordan vi sagsbehandler indenfor disse udpegninger.

Planen er opdelt i nedenstående to hovedkapitler:

  • Områder med særlige naturbeskyttelesinteresser
  • Sammenhæng mellem naturområder (Grønt Danmarkskort)

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget for så vidt angår foreslåede ændringer i forhold til den eksisterende Kommuneplan. En række emner er i den forbindelse vurderet, herunder bl.a. landskab, natur og drikkevandsinteresser. Planforslaget vurderes ikke at medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. 

HØRINGSMATERIALE
Forslag til Temaplan 'Naturen i Aarhus' med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 15. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat her

Høringsmaterialet består af:

Du kan se kortene fra temaplanen digitalt, hvilket giver mulighed for at nærstudere udpegninger og se dem i sammenhæng - klik her.
(Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side).

OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE
I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 3. november 2021 kl. 19.00-20.30. På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

MØDET ER AFHOLDT.

 

DU KAN SE PRÆSENTATIONERNE FRA MØDET HER

Landskabet i Aarhus

Naturen i Aarhus

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Materialer (2)

Høringssvar (5)

107. Temaplan Naturen i Aarhus

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venlig hilsen...

Område 22 skal ikke udgå som udpeget grønt danmarkskort

Mårslet har siden 1945 været bygget op omkring ´sommerfugl formen´ med udpegede grønne kiler ind i midten af byen. De grønne kiler følger ligeledes Giber å, som også er udpeget til særl...

Naturen i Aarhus og kommentarer til høringssvar vedr. arealer til alle boligformål

Til Aarhus kommune. Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper. Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhus”, ”La...

Manglende udpegning

Borum-Lyngby Fællesråd har drøftet temaplanen. Vi er enig i de videreførte udpegninger i vores område og den naturlige tilføjelse af et mindre udbygningsareal for True Skov lige vest fo...

Rev på og omkring Aarhus Ø - et blik under havoverfladen

Kystnære stenrev er igennem de seneste 100 år blevet fjernet eller reduceret væsentligt, da stenfiskere har fisket sten op fra havbunden. Stenene er blevet brugt ved anlæggelse af havne...
24/11/2021 - 10:15

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen
Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ
TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.