Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Naturen i Aarhus

Naturen og biodiversiteten er presset - derfor vil vi sikre eksisterende og ny natur/biodiversitet.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM NATUREN I AARHUS

Kommuneplantillæg nr. 107


For at bevare og forbedre Aarhus’ mangfoldige natur – ofte betegnet som biodiversitet – er der brug for bedre vilkår og bedre sammenhæng mellem naturområderne. Formålet med planforslaget er at sikre mere og bedre natur og skabe gode sammenhænge mellem naturområderne, der kan understøtte en positiv udvikling i biodiversiteten – både indenfor og på tværs af kommunegrænsen.

Kommuneplan 2017 indeholder i forvejen et kapitel om naturen i Aarhus og planforslaget er således en opdatering af dette kapitel. Planen indeholder arealudpegninger internt i kommunen og på tværs af kommunegrænserne til nabokommunerne. Udpegningerne omfatter områder, som kan være med til at forbinde eksisterende naturområder, områder som i dag indeholder store naturværdier og områder, hvor der er potentiale til at naturværdierne kan øges. Planen indeholder også retningslinjer for, hvordan vi sagsbehandler indenfor disse udpegninger.

Planen er opdelt i nedenstående to hovedkapitler:

  • Områder med særlige naturbeskyttelesinteresser
  • Sammenhæng mellem naturområder (Grønt Danmarkskort)

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget for så vidt angår foreslåede ændringer i forhold til den eksisterende Kommuneplan. En række emner er i den forbindelse vurderet, herunder bl.a. landskab, natur og drikkevandsinteresser. Planforslaget vurderes ikke at medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. 

HØRINGSMATERIALE

Forslag til Temaplan 'Naturen i Aarhus' med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 15. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat her

Høringsmaterialet består af:

Du kan se kortene fra temaplanen digitalt, hvilket giver mulighed for at nærstudere udpegninger og se dem i sammenhæng - klik her.

(Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side).

OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE

I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 3. november 2021 kl. 19.00-20.30. På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

MØDET ER AFHOLDT.

 

DU KAN SE PRÆSENTATIONERNE FRA MØDET HER

Landskabet i Aarhus

Naturen i Aarhus

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Materialer (2)

Høringssvar (39)

Byudvikling i Mårslet eksemplificeret ved Eskegårdsprojektet - med konsekvenser for naturområder

Byudvikling i Mårslet, eksemplificeret ved Eskegårds-projektet - konsekvenser for naturområder

Mårslet

Ødelæggelse eller opretholdelse af natur

Høringssvar

Se vedlagte

Det er smukt med borgerinddragelse

Det er smukt med borgerinddragelse (Høringssvar - Mårslet)

Bevar naturen ved Årslev Engsø!

Naturen ved Årslev Engsø kan noget helt særligt. Ikke kun for os som bor her, men for alle de århusianere som bruger området. Jeg håber politikerne vil komme på besøg herude og o…

Fra naturkanon til kanon nedtur

Hej Aarhus Kommune og Aarhus Byråd. Tak for forslag til planer. De indeholder mange gode elementer. Men også nogle centrale opmærksomhedspunkter, der kan være svære at spotte.…

Høringssvar til tre temaplaner

Se vedhæftede fil

Høringssvar vedr. "Naturen i Aarhus" fra MTB-foreningerne og MTB-eventarrangører i Aarhus

Se venligst vedhæftede høringssvar vedrørende "Naturen i Aarhus" med fokus på friluftsidrættens og særligt cyklings vilkår i Marselisborg Skovene.

Årslev Engsø

Bevar Årslev Engsø som den er, et rekreativt og unikt naturområde. Dvs. intet nybyggeri syd for Skibbyvej!

Årslev Engsø

Lad nu være med at ødelægge det fantastiske område ved Årslev Engsø med blokke! Det er et af de fineste områder vi har. Flittigt benyttet netop fordi der er højt til himlen og lang…

Marselisborgskovenene trues

Selvom der endnu ikke findes en lokalplan, er Århus gennem de seneste tre år blevet påduttet borgmesterens byudviklingsplan for Marselisborgskovenene, hvis formål har været at fjer…

Husk det aktive friluftsliv

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vores holdning er: jo mere skov, des bedre. Naturen er vores idrætsplads, og med mere skov og andre naturområder, vil vi have flere mulighed…

Høringssvar

På vegne af ejerne af matrikel 6a og 6i i Mårslet, fremsendes her høringssvar til temaplanen Naturen i Aarhus. Høringssvaret er også indsendt i forbindelse med høringen af temapla…

Mere natur - som borgerne har adgang til

Naturen i Aahus og herunder bemærkning til høringssvar HS3987274 Anders Sørensen og høresvar fra Fællesrådet i Mårslet HS5247536 Jeg synes høringssvar 335 bør oplyse at han har sæ…

Høringssvar vedr. "Naturen i Aarhus" fra Aarhus Trail Builders

Se pdf for Aarhus Trail Builders høringssvar vedrørende temaplanen "Naturen i Aarhus"

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Se vedhæftede bemærkninger, hvori DN kommenterer på temaplanen

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Se vedhæftede bemærkninger, hvori DN kommenterer på temaplanen

Jeg ønsker ikke de grønne kiler bebygget

Landskabsdrømme for Lokalsamfundet 8320 Mårslet Bysamfundet Mårslet opstod på det af landmanden dyrkede kulturlandskab, der har udviklet sig fra herresædet Vilhelmsborg. Samled…

Mårslets østlige kile er ikke længere en del af naturen i Aarhus

Protest imod at Mårslet er slettet fra udpegningerne til det grønne danmarkskort. Jeg er med i det grønne udvalg under Mårslet Fællesråd, hvor vi i længere tid har forholdt os t…

Naturen o Århus og kommentarer til høringssvar vedr. arealer til alle boligformål

Til Aarhus kommune. Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper. Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhu…

Høringssvar ift. de tre temaplaner om et grønnere Aarhus

Vedhæftet

Plads til mennesker og dyr

Med hensyn til faunapassager 16 og 17 på side 25 finder vi at de mangler samtænkning med perspektivarealet for en ny by vest for Malling. Det ser umiddelbart ud til at faunapassage…

Høringssvar fra Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg

Hermed fremsendes vedhæftede høringssvar til Temaplan nr. 107

Høringssvar fra Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg

Hermed fremsendes vedhæftede høringssvar til Temaplan nr. 107

Høringssvar fra Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg

Hermed fremsendes vedhæftede høringssvar til Temaplan nr. 107

Bispemarken i Stavtrup

se vedlagte bilag

Høringssvar grønne temaplaner

Kolt-Hasselager Fællesråd har gennemgået forslagene til de tre temaplaner: • ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”, Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 • ”Temaplan – Landskabet i Aa…

Undlad byggeri syd for Skibbyvej ned mod Årslev Engsø

Aarhus har brug for naturåndehuller. En nem måde at sikre naturen omkring Aarhus er ved ikke at ødelægge de åndehuller, som allerede eksisterer og fungerer. Årslev engsø er et elsk…

Bevaring af natur og biodiversitet mellem Årslev Engsø og Skibyvej

Den nemmeste måde at sikre naturen, grønne områder og biodiversitet er ved at lade være med at ødelægge eksisterende natur, grønne områder og biodiversitet tæt på byen. Derfor skal…

Bevarelse og udvidelse af Natura 2000 ved Årslev Engsø

Høringssvar til kommuneplantillæg om Naturen i Aarhus og Landskabet i Aarhus Vi har med interesse læst det fremlagte kommuneplantillæg, som beskriver naturområder og udpeger pot…

Bevarelse af natur Årslev engsø

Undlad at tillade bebyggelse syd for skibbyvej ved Årslev engsø!! Det er vestbyens eneste natur åndehul, ligesom de øvrige bydele i Aarhus har deres. Aarhus er kendt for sin bynær…

Årslev Engsø

Som daglig bruger af området ved Årslev Engsø vil jeg på det kraftigste modsætte mig planerne om byggeri syd for Skibbyvej. Årslev Engsø blev anlagt så sent som 2003, netop for at …

Naturen ved Årslev Engsø

Stop. Der skal ikke være boliger der. Bevar naturen.

Træer i Administrationsgrundlaget for Grøn Norm

Høringssvar til Administrationsgrundlag for Grøn Norm Både som professionel naturformidler og som aktiv borger i Aarhus har jeg beskæftiget mig meget med bynatur de seneste år o…

107. Temaplan Naturen i Aarhus

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Område 22 skal ikke udgå som udpeget grønt danmarkskort

Mårslet har siden 1945 været bygget op omkring ´sommerfugl formen´ med udpegede grønne kiler ind i midten af byen. De grønne kiler følger ligeledes Giber å, som også er udpeget til…

Naturen i Aarhus og kommentarer til høringssvar vedr. arealer til alle boligformål

Til Aarhus kommune. Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper. Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhu…

Manglende udpegning

Borum-Lyngby Fællesråd har drøftet temaplanen. Vi er enig i de videreførte udpegninger i vores område og den naturlige tilføjelse af et mindre udbygningsareal for True Skov lige ve…

Rev på og omkring Aarhus Ø - et blik under havoverfladen

Kystnære stenrev er igennem de seneste 100 år blevet fjernet eller reduceret væsentligt, da stenfiskere har fisket sten op fra havbunden. Stenene er blevet brugt ved anlæggelse af …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.