Gå til hovedindhold

Høringssvar

Klimabevægelsens bemærkninger til forslag om intern CO2-pris

Klimabevægelsen har med stor interesse læst Aarhus kommunes indstilling og notat om administrationen af intern klimaafgift, og vil i det følgende give bemærkninger til kommunens forslag til implementering af forslaget om intern CO2-pris.

Kommunen følger Klimarådets anbefaling
Klimabevægelsen støtter, at Aarhus kommune vil følge Klimarådets anbefaling om at prissætte CO2 til 850 kroner/ton i 2022 og 1500 kroner/ton i 2030. Klimabevægelsen bemærker, at det giver kommunen mulighed for at fortsætte med at bruge en intern CO2-pris, selvom en fremtidig national CO2-afgift muligvis ikke vil følge Klimarådets anbefalinger.

En CO2-pris skal anvendes på de store CO2-udledninger
Klimabevægelsen bemærker, at det primære formål med at indføre en intern CO2-pris i kommunens indkøb er at sænke kommunens klimaaftryk. Derfor er det centralt, at CO2-prisen indføres på de områder, hvor kommunens CO2-udledninger er størst. Det mener Klimabevægelsen ikke, at kommunens nuværende forslag til implementering imødekommer.
Ifølge en opgørelse af de danske kommuners samlede CO2-udledninger fra offentlige indkøb udarbejdet af Økonomistyrelsen og Niras, kommer kommunernes CO2-udledninger primært fra byggeri og anlæg (23,87 %), og energi og forsyning (21,8 %). Udledningerne fra fødevarer og kantinedrift står derimod for en begrænset andel (5,79 %). Derfor mener Klimabevægelsen, at Aarhus kommune bør inkludere byggeri og anlæg, samt energi og forsyning i sin implementering af CO2-prisen.
Klimabevægelsen mener, at kommunen er forpligtet til at bruge skatteborgernes penge så klima-ansvarligt som muligt. Kommunen skal bruge sin store økonomi til at investere i den grønne omstilling, og til at skubbe markedet til at udvikle nye bæredygtige produkter. Klimabevægelsen mener, at det var netop det, vælgerne gav udtryk for til kommunalvalget 2021.

Virksomhederne skal levere tallene
Klimabevægelsen forstår Aarhus kommunes notat således, at kommunen forventer selv at beregne CO2-udledningerne fra de indkøbte varer. Derfor lægger kommunen op til at starte implementeringen af CO2-prisen med nogle få produktgrupper, hvor kommunen har adgang til standardtal for produkternes klimaaftryk.

Klimabevægelsen forstår behovet for at kontrollere beregningerne via egne oversigter og statistikker, men anbefaler (...). Dermed kan en mere omfattende og dermed reelt CO2æ-reducerende proces igangsættes endnu hastigere, og med færre kommunale arbejdstimer.
Klimabevægelsen forstår iveren efter at igangsætte implementeringen og indarbejde det i udbuds- og indkøbspolitikken, men anbefaler at kommunen stiller krav til leverandørerne om selv at levere tallene for deres produkters CO2-udledning. Aarhus kommune har med sin store økonomi mulighed for at stille krav til deres leverandører om at oplyse om den CO2-udledning der er knyttet til de produkter og services som de leverer. Ved at bede virksomhederne om at levere tallene for deres produkters CO2-udledning kan kommunen igangsætte en proces, som kræver færre kommunale arbejdstimer og mere effektivt reducerer CO2-udledningen.
Mange virksomheder laver allerede udregninger af deres produkters CO2-udledninger, og vil i alle tilfælde skulle levere tallene når den nationale CO2-afgift bliver indført. Ved at efterspørge CO2-data fra producenter og leverandører vil kommunen øge incitamentet for at producenter og leverandører udvikler mere klimavenlige produkter og forretningsmodeller. Klimabevægelsen anbefaler, at virksomhederne bruger det internationalt anerkendte Greenhouse Gas Protocol til at opgøre deres CO2-udledninger.

Konkrete kommentarer til datagrundlag og kommunens beregninger
Klimabevægelsen har med interesse læst Aarhus kommunes estimater af CO2-reduktioner som konsekvens af CO2-prisen, og har følgende yderligere konkrete bemærkninger:

1. Energi og forsyning
Aarhus kommunes afbrænding af affald og biomasse er en af de helt store kilder til CO2-udledning i kommunen. Kommunen er medejer af Aarhus Kraftvarme og har derfor et klart medansvar for den CO2-udledning, der er knyttet til driften af selskabets anlæg. Ifølge Concito, Københavns Universitet og EA Energianalyse udleder afbrænding af biomasse 35 kg CO2 per GJ, og kan dermed ikke betragtes som CO2-neutralt. Kommunen har i sit eget bioresource-regnskab beregnet disse udledninger. Klimabevægelsen mener derfor, at det nødvendige data er tilgængeligt, og opfordrer til at CO2-udledningerne til energi og forsyning også omfattes af kommunens CO2-skyggepris.

2. Byggeri og anlæg
Byggeri og anlæg står for 23,8 % af en gennemsnitlig kommunes CO2-udledninger. Med de mange store byggeprojekter, som Aarhus kommune igangsætter i disse år, er det utvivlsomt en stor kilde til CO2-udledning i kommunen. Derfor er det centralt, at kommunens CO2-pris omfatter byggeri og anlæg. Beregninger af CO2-udledningerne for konstruktionsmaterialer mm. er allerede tilgængelige.

3. Fødevarer
Kommunen bør pålægge en CO2-pris på alle fødevarer, således at oksekødet ikke erstattes med kalvekød eller andre produkter med store CO2-udledninger, som ikke er inkluderet i kommunens model. Eksempelvis burde mejeriprodukter være let at klassificere, og bør derfor let kunne omfattes af modellen.

4. Transport
a) Klimabevægelsen opfordrer til, at kommunens CO2-pris omfatter både indenrigs- og udenrigsrejser. Det vil øge incitamentet til at tage toget til Berlin, eller overveje om rejsen er strengt nødvendig.
b) Klimabevægelsen bemærker, at kommunens bruger et markant højere tal for togrejsers CO2-udledning end det, som ifølge DSB er normalt for deres drift. Det bemærkes desuden, at andre beregninger af flyrejsers klimapåvirkning er højere end kommunens tal. Den reelle klimagevinst ved at rejse med tog i stedet for fly er derfor større end kommunen angiver.
c) Klimabevægelsen bemærker, at kommunens CO2-pris også bør omfatte kollektiv transport i, til og fra kommunen.
d) Klimabevægelsen bemærker, at kommunens CO2-pris også bør omfatte leverandørers transport af varer til kommunen.

Klimabevægelsen stiller sig til rådighed for uddybende dialog om vores kommentarer og kommunens videre arbejde med forslaget.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Frederik Sandby

Indsendt

04/02/2022 09:54

Sagsnummer

HS3885844

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H413

Kontakt

Indkøb & Udbud

bedreindkoeb@ba.aarhus.dk