Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. helhedsplan for Randersvej

Langsigtede, strategiske planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for en helhedsplan for Randersvej-området. I den nuværende plan er der dog meget uhensigtsmæssige tiltag, som bør ændres inden planen besluttes. Især forslaget om højt byggeri på op til 5-6 etager samt fortætning i nuværende villakvarterer bør revideres.

Det nævnes i planen at ”…Formålet er at give mulighed for udvikling af en blandet bydel, hvor der er plads til forskellige boligtyper og bylivsskabende erhverv…”. Dette lyder godt og besnærende, og efter den beklagelige nedrivning af de mindre byhuse langs Randersvej i forbindelse med letbanens anlæggelse, vil en forbedring af bymiljøet med bycentre omkring letbanestoppende umiddelbart omkring Randersvej være en god idé. Dette glæder ikke mindst, hvis der genoprettes grønne områder og mulighed for forretningsliv. Det er for så vidt også forståeligt, at Aarhus Kommune gerne vil tilgodese private aktørers interesser.

Problemstillingen ligger i det faktum, at helhedsplanen også omfatter mulighed for nedrivning af villaer og opførsel af høj/tæt bebyggelse i de nuværende villakvarterer omkring Randersvej. Området på begge sider af Randersvej, og ikke mindst Risvangen, huser i dag mange forskellige boligtyper, der omfatter almennyttige boliger (inkl. villaer), rækkehuse, andelsboliger, villaer samt lejligheder. Samtidigt er boligerne, inkl. villaerne, prismæssigt nogenlunde overkommelige for mange befolkningsgrupper på trods af, at området ligger ret tæt by Aarhus centrum. Denne diversitet i boligtype betyder, at mangfoldigheden blandt beboerne er høj. Her bor børnefamilier, studerende, enlige og pensionister.

Såfremt denne diverse bebyggelse erstattes af høj og tæt bebyggelse, vil dette uden tvivl betyde, at befolkningens diversitet i området mindskes. Samtidigt må det forventes, at de tilbageværende villaer vil stige betydeligt i pris (bortset fra de villaer, der kommer til at ligge direkte op ad høje bygninger, og som potentielt vil at falde betydeligt i værdi pga. indkig, skygge og larm). Prisstigningen som vil ramme størstedelen af villaerne vil let betyde, at børnefamilier og pensionister med almindelige indkomster ikke længere vil have råd til at bo i området. De vil således blive tvunget til søge til yderområder i kommunen - eller til andre kommuner - for at finde prismæssigt overkommelige villaer.

Aarhus Kommune har en strategi om at blive grønnere samt at øge biodiversitet. I denne henseende er planerne om tættere bebyggelse et betydeligt tilbageskridt. Det er velkendt, at over de senere årtier er mængden af insekter og fugle faldet betydeligt i byområder i Danmark; dette glæder også Aarhus. Blandt de områder, der bidrager til stadig at opretholde en vis bestand af dyreliv, er netop villakvarterer. I dag er især området omkring Risvangen præget af haver med mange træer og buske, stor variation i blomster med insektbestøvning samt havedamme; dette er alle elementer som medvirker til diversitet specielt blandt insekter og små og større fugle strækkende sig fra sangfugle til hejrer. Derudover huser haverne frøer, vandsalamander, harer og ræve. Hvis villahaverne erstattes med tæt bebyggelse, vil dette betyde en alvorlig forringelse af biodiversiteten. Samtidigt vil tabet af de grønne oaser, som haverne udgør, være et betydeligt tab for livskvaliteten for mange mennesker, både områdets nuværende og kommende beboere samt de mange andre personer, som færdes her. Selvom anlægning af nye små ”lommeparker” er en god idé for områder, hvor der i dag kun er beton og asfalt, vil disse lommeparker og evt. altaner på ingen måde kunne opveje tabet af biodiversitet og grønne frirum, som mistes ved fortætning af villaområderne. Haverne agerer også i dag som områder for nedsivning af regnvand til grundvandsmagasinerne.

Helhedsplanen med erstatning af den nuværende diverse bebyggelse med højhuse og etagebyggeri vil således ganske vist tilgodese private aktører, men dette vil ske på alvorlig bekostning af områdets beboerne samt biodiversiteten. Jeg protesterer således kraftigt mod helhedsplanen i sin nuværende udformning og henstiller til, at Aarhus Kommune vil revidere planen, således at villa- og rækkehus-områderne bevares som sådanne, hvor området kan bevare sin nuværende karakter. Christiansbjergs Fællesråds forslag om at byudviklingen udelukkende fokuseres omkring 1-2 husrækker fra Randersvej betragter jeg som en fornuftig løsning; dog bør dette byggeri ikke overstige 3-4 etager.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marit-Solveig Seidenkrantz

Indsendt

21/05/2022 14:48

Sagsnummer

HS4625517

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00