Gå til hovedindhold

Høringssvar

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Langsigtet og strategisk planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhen­sigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for en helhedsplan for Randersvej-området. I den nuværende plan er der dog meget uhensigtsmæssige tiltag, som bør ændres inden planen besluttes. Især forslaget om højt byggeri på op til 5-6 etager samt fortætning i nuværende villakvarterer bør revideres.

Efter nedrivning af de mindre byhuse langs Randersvej i forbindelse med letbanens anlæggelse vil en forbedring af bymiljøet med bycentre omkring letbanestop umiddelbart omkring Randersvej være en god idé. Dette glæder ikke mindst, hvis der genoprettes grønne områder og mulighed for forretningsliv.

Problemstillingen ligger i det faktum, at helhedsplanen også omfatter mulighed for nedrivning af villaer og opførsel af høj/tæt bebyggelse i de nuværende villakvarterer omkring Randersvej. Områ­det på begge sider af Randersvej, og ikke mindst Risvangen, huser i dag mange forskellige boligty­per, der omfatter almennyttige boliger (inkl. villaer), rækkehuse, andelsboliger, villaer samt lejlighe­der. Samtidigt er boligerne, inkl. villaerne, prismæssigt nogenlunde overkommelige for mange be­folkningsgrupper på trods af, at området ligger ret tæt by Aarhus centrum. Denne diversitet i bolig­type betyder, at mangfoldigheden blandt beboerne er høj. Her bor børnefamilier, studerende, enli­ge og pensionister.

Såfremt denne diverse bebyggelse erstattes af høj og tæt bebyggelse, vil dette uden tvivl betyde, at befolkningens diversitet i området mindskes. Samtidigt må det forventes, at de tilbageværende vil­laer vil stige betydeligt i pris (bortset fra de villaer, der kommer til at ligge direkte op ad høje byg­ninger, og som potentielt vil at falde betydeligt i værdi ikke mindst som følge indkigsgener, skygge­virkning og tiltagende larm).

Aarhus Kommune har en strategi om at blive grønnere samt at øge biodiversitet. I denne henseen­de er planerne om tættere bebyggelse et betydeligt tilbageskridt. Det er velkendt, at over de sene­re årtier er mængden af insekter og fugle faldet betydeligt i byområder i Danmark; dette glæder også Aarhus. Blandt de områder, der bidrager til stadig at opretholde en vis bestand af dyreliv, er netop villakvarterer. I dag er især området omkring Risvangen præget af haver med mange træer og buske, stor variation i blomster med insektbestøvning samt havedamme; dette er alle elemen­ter som medvirker til diversitet specielt blandt insekter og små og større fugle strækkende sig fra sangfugle til hejrer. Derudover huser haverne frøer, vandsalamander, harer og ræve. Hvis villaha­verne erstattes med tæt bebyggelse, vil dette betyde en alvorlig forringelse af biodiversiteten. Samtidigt vil tabet af de grønne oaser, som haverne udgør, være et betydeligt tab for livskvaliteten for mange mennesker, både områdets nuværende og kommende beboere samt de mange andre personer, som færdes her. Selvom anlægning af nye små ”lommeparker” er en god idé for områder, hvor der i dag kun er beton og asfalt, vil disse lommeparker og evt. altaner på ingen måde kunne opveje tabet af biodiversitet og grønne frirum, som mistes ved fortætning af villaområderne. Ha­verne agerer også i dag som områder for nedsivning af regnvand til grundvandsmagasinerne.

Helhedsplanen med erstatning af den nuværende diverse bebyggelse med højhuse og etagebyg­geri vil alene tilgodese private aktører, og det vil ske på alvorlig bekostning af områdets beboerne samt biodiversiteten. Jeg protesterer således kraftigt mod helhedsplanen i sin nuværende udform­ning og henstiller til, at Aarhus Kommune vil revidere planen, således at villa- og rækkehus områ­derne bevares som sådanne, hvorved området kan bevare sin nuværende karakter. Christiansbjergs Fællesråds forslag om at byudviklingen udelukkende fokuseres omkring 1-2 husrækker fra Randers­vej betragter jeg som en fornuftig løsning; dog bør dette byggeri ikke overstige 3-4 etager.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Thomsen

Indsendt

21/05/2022 16:22

Sagsnummer

HS6708571

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00