Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kommende bygggeri ud til Randersvej mellem Skovvangsvej og Bøgevej

Århus Byråd har i sin Helhedsplan udvalgt Randersvej som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen. Den overordnede idé er at skabe” mere, men også bedre by”. Vi vil gerne understrege, at der netop i denne del af byen er brug for meget mere af ”bedre by” end af ”mere by”.
Den overordnede idé om, at letbanestoppene skal omdannes til mødesteder, ”hvor man har lyst til at blive hængende, når man stiger af letbanen, eller stoppe op og få vejret på cykelturen op ad Randersvej”, ikke virker overbevisende. Den fremstår snarere som en skrabet løsning på de lokale beboeres kritik på fortætningsidealet i planerne. Der er i kommunens helhedsplan brug for mindre højde på nyt byggeri, mindre tæthed mellem nye byggerier, og langt flere grønne oaser samt åndehuller, som kan have fællesskabsskabende elementer som bænke, lege- og konditionsfaciliteter, caféer og innovative miljøer. Det gælder også og især langs Randersvej fra Stjernepladsen til Ringvejen ved Vandtårnet, som trænger til en markant gentænkning i forhold til grønne arealer og til vi menneskers ønsker om et godt byliv.
Af møderne om Helhedsplanen fremgår det endvidere, at området med den kommende nye bebyggelse (nu tomme grund) mellem Skovvangsvej og Bøgevej skal vejbetjenes fra Skovvangsvej og Bøgevej. Disse to veje er 1-sporede veje. Vejen fra Skovvangsvejen fungerer desuden i dag som brandvej for de eksisterende boliger i nr. 22-26 og i nr. 26a. Bøgevej er tilsvarende smal og er forbundet med A.H. Winges Vej, som tilsvarende er ensrettet og meget smal. De nævnte veje og det tilstødende vejnet er på ingen måde velegnede til øget trafik, som naturligt vil opstå med planerne om fortættet byggeri på den nuværende tomme byggegrund ud til Randersvej.
Vi har også fået det indtryk, at byrådet vil fastholde maksimal kvotehøjde med et antal på 5 etager, og at der yderligere kan forventes tagterrasser og glashuse til ophold, kun forbeholdt beboerne til det nye byggeri.
På baggrund af disse oplysninger har vi fire væsentlige kritikpunkter:
For det første finder vi det uacceptabelt, hvis den ønskede etagehøjde vil mindske lysniveauet væsentligt både i forhold til boligerne på Skovvangsvej og Bøgevej. Højden på 5 etager plus tagterrasse vil sandsynligvis give skyggevirkninger på facader, opholds- og udearealer og således påvirke gårdmiljøet og lysforholdene for lejlighederne beliggende i området og dermed også Skovvangsvejs beboere i nr. 22-26 og 26 A. Vi vil bede om en undersøgelse af, hvad konsekvenserne af den tætte bebyggelse plus højden vil få for lys til lejlighederne i Skovvangsvej 22-26 og 26A og det nuværende gårdmiljø.
For det andet er det nødvendigt, at helhedsplanen medtænker kvarterets nuværende proportioner og naturlige vekselvirkning mellem små byhuse og ejendomme på 3 etager. Helhedsplanen mangler overvejelser over forholdet mellem eksisterende boliger og kommende nybyggerier og muligheden for fælles grønne områder. Den tomme grund langs Randersvej vil fx kunne bruges til fælles miljø for de allerede eksisterende omkringliggende boliger og bygninger. Fælles grønne områder mellem boligerne er en mangelvare i denne del af Aarhus. De nuværende bygninger vil med den øgede bebyggelsesprocent fremstå indeklemt, og områdets æstetiske og økonomiske værdi vil blive forringet som følge heraf. Vi vil samtidig understrege vigtigheden af, at kommunen genovervejer højden på det kommende byggeri og sænker den til 3 plus tagterrasse og tilsvarende bebyggelsen ind mod Bøgevej.
For det tredje vil det nye byggeri medføre en kraftig stigning af trafikken mellem de nuværende og kommende bygninger og hele vejsystemet fra A.H. Winges Vej, som alle er veje med kun et spor. Vi undrer os over, at der i de tilsendte skitser og planer ikke foreligger konkrete beregninger på den øgede trafik mellem de nuværende og det nye beboelsesområde ved Randersvej og dermed en beregning på den forhøjet støj og forurening for de eksisterende beboelser, som allerede lever med støj- og foreningsgener som følge af Randersvej. Det er nødvendigt med nogle konkrete forslag til forbedring af disse forhold i stedet for en yderligere forringelse, selv om repræsentanter fra Teknik og Miljø flere gange har oplyst, at de ikke mener, at der bliver problemer med trafikken. Men hvad bygger man denne formodning på?
For det fjerde er vi meget bekymrede for, om Skovvangsvejs nuværende brandvej, der i forvejen er smal og bugtende, forventes at blive brugt som en central adgang ind til det nye beboelsesområde. I tilfælde af en brand i området, fx i lejlighederne ud til gården for Skovvangsvejens lejligheder, frygter vi, at det vil blive svært for brandbilerne at få hurtigt adgang. Vi forventer, at brandmyndighederne bliver hørt og får mulighed for at udtale sig om denne fremtidige ændring af brandvejen til en normal indkørselsvej, her under fremlægge en skriftlig procedureplan for adgangen i tilfælde af en eventuel opslået brand i Skovvangslejlighederne ud til gården. Det vil i stedet være oplagt at tænke en direkte indkørsel fra Randersvej til det kommende byggeri. Vi forventer, at kommunen får gennemført en uafhængig vej- og traffikundersøgelse, som vi efterfølgende kan tage stilling til.
Med venlige hilsner
Michael og Ane Hejlskov Jacobsen
Ejere af en lejlighed på Skovvangsvej 26 og A.H. Winges Vej
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael og Ane Hejlskov Jacobsen

Indsendt

26/05/2022 19:42

Sagsnummer

HS8457205

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00