Gå til hovedindhold

Høringssvar

If it Ain´t Broke, don´t Fix it!

Et ønske fra Aarhus Kommune om byfortætning i ’Helhedsplan Randersvej’ bl.a. gennem indgribende omdannelse af villakvarterer til middelhøj bebyggelse på op til 6 etager, lyder i vore ører helt forkert og står vel også i kontrast til kommunens udtalte ønske om at tiltrække børnefamilier og skabe en bredere befolkningssammensætning.

Vi vil fremføre nogle få af mange gode grunde til at sige et tydeligt ’Nej tak’ til planen:
Det er relevant at undersøge, om der overhovedet er brug for yderligere fortætning. Tidligere byråd har udarbejdet helhedsplanen på fremskrivning af tidligere tiders befolkningstilvækst. Tilvæksten i Aarhus er nu stagneret. Derfor bør man genberegne disse tal.
Der er gennem de seneste år foretaget betydelige fortætninger i umiddelbar nærhed af det aktuelt udpegede område. Her er der opført mange boligblokke med forholdsvis små lejligheder. Det er ikke boliger, der tiltrækker børnefamilier. De bliver formentlig korttidsbeboet, hvilket ikke befordrer fællesskaber. De grønne områder omkring blokkene er sporadisk beplantede og giver ikke den læ og privatliv, man kunne ønske som småbørnsfamilie.
Der er en voldsom skygge- og indkigseffekt, som rammer ikke bare blokkene, men også de mange, omliggende villagrunde. Denne effekt vil i den aktuelle helhedsplan blive endnu voldsommere, fordi landskabet fra øverste del af Randersvej og Vejlby Ringvej skråner betydeligt nedad mod øst og syd.
Aarhus Kommune har et mål om CO2-neutralitet i 2030. I Risvangen er mange villaer fra 1950’erne og bygget i god kvalitet. Der er mange gode, smukke og sunde huse, som løbende er istandsat og kan fungere som familiehuse mange år ud i fremtiden. Det bliver vanskeligt for kommunen at nå sit klimamål, når der nedrives gode boliger og bygges nye etageejendomme af særdeles CO2-belastende beton.
Husene ligger på forholdsvis små grunde, men med mange store træer, hække, buske, bede og græsplæner. Det giver mange biotoper for flora og fauna. Der er et rigt fugleliv i området – vi har talt 23 forskellige arter ved foderbrættet! Den boligform, der planlægges i Helhedsplanen, kan på ingen måde komme på højde med og give den biodiversitet, vi oplever i dag.
På mange veje er der fællesskaber, der f.eks. udmøntes i langvarige traditioner for vejfester og lign. Ofte oplever vi, at naboer omsorgsfuldt følger med i hinandens liv. Der er praktiske håndsrækninger, hyggelig snak ’over hækken’; der er lykønskninger ved højtideligheder og hjælp og støtte i vanskelige tider – vi forestiller os, at en sådan mellemmenneskelig stabilitet og resonans kan have sværere vilkår i etageejendomme med stort ”gennemtræk”.
I store dele af Risvangen er der for få år siden gennemført et stort og fremsynet projekt med separering af regn- og spildevand. – I parentes bemærket husker vi tydeligt, hvordan repræsentanter fra kommunen på det første info-møde for områdets beboere fremhævede, at vi var heldige at bo i et så godt og attraktivt område! Det var et stort anlægsarbejde, hvor også mange villaejere bekostede en del af udgiften ved bl.a. nedgravning af faskiner i haverne for at håndtere regnvand på egen grund. Det er nedslående, og det virker useriøst, at man allerede ganske få år efter etablering af disse anlæg vil opgive idéen om håndtering af regnvand i haverne, grave faskiner og andre anlæg op og bygge nye, store bygninger på de samme grunde.
Vi vil bede om at få helhedsplanen for Randersvej taget af bordet eller radikalt ændret. Der er ingen miljømæssige forbedringer i den – kun forringelser. Planen bygger ikke på bæredygtighed. Vi ser til gengæld en stereotyp måde at tænke og byforny på, som for tiden ses ikke bare i Aarhus, men også andre steder – med store miljømæssige forringelser til følge.
Vi fornemmer stor modstand mod Helhedsplanen hos naboer og andre i vores dejlige villakvartér. Ikke mange vil få glæde af den store forandring, planen vil afstedkomme – måske kun de investorer, der forventer at kunne tjene penge på projektet. Det forringer beboeres livskvalitet, at de skal have bekymringer og overvejelser i forhold til, om de kan bo og leve i området fremover, eller om de på den ene eller anden måde tvinges til at flytte.
Vi vil opfordre politikere og embedsfolk til at turde tænke anderledes, mere ægte visionært, cirkulært og resonant frem for at tænke konventionelt i forhold til vækst og materialisme.
Vi er ikke imod byudvikling som sådan, men den skal tage udgangspunkt i en videreudvikling af områdets karakter. Det er ikke tilfældet i den aktuelle helhedsplan for Randersvej. Derudover bør en helhedsplan udformes i samråd med de borgere, der berøres, og de bør informeres tæt og ikke som i dette tilfælde sporadisk og tilfældigt. Når der lægges op til så radikale ændringer for området, som det er tilfældet, bør kommunens administration kommunikere mere tydeligt og ordentligt, end det er sket.
Vi vil vælge fortsat at leve vores gode dagligliv i Risvangen i forhåbning om og tiltro til, at nuværende politikere og embedsfolk i Aarhus Kommune vil revurdere Helhedsplanen for Randersvej og begrænse den til at angå forskønnelse og udvikling af de arealer langs Randersvej, der åbenlyst trænger til en kærlig hånd. Vi håber, de ansvarlige for denne sag vil vove ikke kun at tænke og handle følgagtigt højt, stort og larmende med uoprettelige skader for lokalområdet til følge, men i stedet træffe modige, visionære, bæredygtige og langtidsholdbare beslutninger.
Hannah og Christian Wibe Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Christian Wibe Nielsen

Indsendt

01/06/2022 12:00

Sagsnummer

HS2634891

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00