Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar: Helhedsplan for Randersvej, 8200 Aarhus.

Høringssvar: Helhedsplan for Randersvej, 8200 Aarhus.

Vi er imod den nuværende helhedsplan for Randersvej om området omkring. Området er enestående og mange frydes over, at der så tæt på Randersvej findes hyggelige huse med frodige haver med kompostbunker og hække, der ikke blot er liguster, men består af mange forskellige planter. Gaden vi bor på, var oprindeligt et gartneri og nogle af træerne har stået her, før husene blev bygget. Endvidere består vores private fællesvej Ny Tjørnegade og Birkegade af mange huse, som er bygget før 1940, og som i den kommunale vurdering er vurderet som bevaringsværdige eller som kategori 1-3. Dette bør tages til efterretning, da en nedrivning vil være en katastrofal udvikling for Aarhus kommunes kulturelle islæt, udtryk og historiske kompleksitet.
Desuden bidrager den store arealmæssig vegetation i villakvartererne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening.
Alt dette betyder en stor biodiversitet med mange insekter og mulighed for fugle kan bygge reder og finde føde til deres unger. Her kommer både ræven og haren ofte på besøg.
Vi er meget bekymrede for, at alt dette vil forsvinde med den nye Helhedsplan.
Planen vil også medvirke til et fald i kvarterets diversitet, idet villakvarteret mindskes. Området har en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder. Hvilket afspejles på kvarterets folkeskole, Skovvangsskolen, samt Katrinebjergskolen, hvor børn fra alle samfundslag og af etnisk oprindelse vokser op sammen, med indsigt og tolerance til følge.
Området omkring Skovvangskolen har i forvejen en stor andel af små lejligheder og der fødes rigtigt mange børn i området, Skovvangskolens tandklinik har således et ekstraordinært stort antal første gangs besøg og antallet af børn under 6 år udgør over ⅓ af klinikkens patientunderlag. Optællinger viser også at området har en stor tilflytning i alderen 18-21 år. Til gengæld så flytter mange småbørnsfamilier ud af kvarteret, som de ellers sætter pris på, inden børnene når skolealderen, da de oplever et begrænset udbud af de bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser.
Området på begge sider af Randersvej, og ikke mindst Riisvangen og Christiansbjerg, huser i dag mange forskellige boligtyper, der omfatter almennyttige boliger (inkl. villaer), rækkehuse, andelsboliger, villaer samt lejligheder. Samtidigt er boligerne, inkl. villaerne, prismæssigt nogenlunde overkommelige for mange befolkningsgrupper på trods af, at området ligger ret tæt by Aarhus centrum. Denne diversitet i boligtype betyder, at mangfoldigheden blandt beboerne er høj. Her bor også børnefamilier, studerende, enlige og pensionister. Såfremt denne diverse bebyggelse erstattes af høj og tæt bebyggelse, vil dette uden tvivl betyde, at befolkningens diversitet i området mindskes. Samtidigt må det forventes, at de tilbageværende villaer vil stige betydeligt i pris (bortset fra de villaer, der kommer til at ligge direkte op ad høje bygninger, og som potentielt vil at falde betydeligt i værdi ikke mindst som følge indkigsgener, skyggevirkning og tiltagende larm).
Planen mindsker igen yderligere muligheden for at børnefamilier vil kunne blive boende i området, hvilket vil betyde øge transitionen, hvilket igen vil have negativ indflydelse på Skovvangsskolens og Katrinebjergskolens muligheder for at tiltrække og fastholde kvarterets ressourcestærke familier.
Planen indeholder blandt andet forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige villaer for at bygge etageboliger, hvilket bestemt ikke virker særligt klimabevidst. Der er ikke meget grøn bevidsthed over at erstatte bestående mursten med ny beton. Det harmonerer slet ikke i et samfund, hvor vi i forsøger at reducere vores ressourceforbrug.
Da terrænet på vores side af Randersvej skråner ned mod vandet, vil man tage eftermiddags- og aftensolen, hvis man bygger i 6 etager langs Randersvej, som der lægges op til i helhedsplanen. Dette vil være til stor gene for en lang række borgere. Vi vil være meget ked af at blive "mørkelagt" allerede ud på eftermiddagen.
Også mht. trafik og parkering giver planen anledning til bekymring, da der er i forbindelse med nyere etagebyggeri f.eks. Risskovbrynet har været stærkt øget mængder trafik og parkeringskaos, på ellers rolige villaveje, hvor børn tidligere kunne færdes frit.
Vi er enige i, at der langs Randersvej fra Stjernepladsen og til Ringvejen kan gøres noget for at forskønne fremtoningen, men mener ikke, at løsningen er fortætning med en massiv mur af 6 etagers ejendomme.
Vi mener slutteligt, at der i udarbejdelsen af helhedsplanen slet ikke er taget højde for, hvad området allerede har at byde på og hvordan dette kunne fremhæves. Der burde i langt højere grad have været beboerinddragelse og vi er, i tråd med vores vejlaugs officielle klageindsendelse, meget utilfredse med, at planen ikke har været sendt i høring, eksempelvis via E- boks, og at formaliteter samt lovgrundlaget har været overholdt.
Vi protesterer således kraftigt mod helhedsplanen i sin nuværende udformning og henstiller til, at Aarhus Kommune vil revidere planen, således at villa- og rækkehusområderne bevares som sådanne, hvorved området kan bevare sin nuværende karakter.

Vi står gerne til rådighed for uddybende kommentarer og spørgsmål.
Med venlige hilsner og på vegne af Husstanden Birkgade 2, 8200 Aarhus

Sofie Klausen og Mikkel Eskildsen, Birkegade 2. st.th,
2872 8544
toreeskildsen@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Tore Eskildsen

Indsendt

01/06/2022 20:10

Sagsnummer

HS1373366

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00