Gå til hovedindhold

Høringssvar

Den bynære indfaldsvej nytænkt

Som det fremgår af forslaget til helhedsplanen, vil Randersvej som følge af helhedsplanen ikke skifte karakter for så vidt angår vejprofil, vejstatus og trafikmængde. I helhedsplanen beskrives det dog, at der skal udvikles til et samlet bycentrum langs Randersvej på strækningen fra Stjernepladsen til nord for Stockholmsgade. Randersvej skal være en levende bygade med handel, caféer, restauranter og rekreative opholdsmuligheder.

Tanken om levende bygade, som det kendes fra Silkeborgvej i Åbyhøj, er fristende, men trafikmængden på Randersvej er markant større, og uden en sænkning af trafikhastigheden eller ændring af vejprofilet vil miljøpåvirkningen fra vejen ikke ændre sig. Trafikken og støjen gør, at folk i dag ikke færdes til fods langs Randersvej, men benytter sig af de bagvedliggende villaveje.

Grundet Randersvej status som hovedindfaldsvej er der ingen overkørsler til vejen. Man kan så at sige kun komme af og på ved lyskrydsene ved Stjernepladsen og Stockholmsgade. Uden overkørsler og standsemuligheder på strækningen mellem Stjernepladsen og Stockholmsgade kan et butiks- og restaurationsliv ikke profitere af den ellers tætte trafik på Randersvej. Uden fodgængertrafik og mulighed for at profitere af biltrafikken må der tænkes anderledes.

Derfor foreslår jeg, at man nytænker den bynære indfaldsvej og viderebearbejder helhedsplanen ud fra følgende to principper.

- Alternative fodgængerforbindelser som udgangspunkt for byfortætning

Med ovenstående in mente fremstår den levende bygade på Randersvej som et urealistisk scenarie. I stedet kan bycentret bestå af et net af alternative fodgængerforbindelser og opholdsarealer bag facadebebyggelsen Randersvej. I forslaget til helhedsplanen vises Nobelparken, hvor der er skabt grønne, opholdsvenlige byrum tæt på Randersvej. Dette koncept med at skabe en varieret facade mod Randersvej og bagvedliggende opholdsarealer kan fordel videreføres langs Randersvej.

Udpegningen af fodgængerforbindelser langs Randersvej – på begge sider af denne – er et oplagt udgangspunkt for byfortætning. Hvordan kan Egegade udvikles som en attraktiv fodgængerforbindelse med opholdsarealer, der kan skabe forbindelse til Stjernepladsen? Med vejbede og -træer vil Bergensgade og Jordbrovej kunne blive grøn, attraktiv fodgængerforbindelse. Vejstykket kan derfor med fordel få en grøn streg på side 43.

Som helhedsplanen fremstår nu, er der malet med en lidt for bred pensel i forhold til, hvor og hvordan der kan fortættes i området. Dette er der redegjort for i flere høringssvar. Ved at udpege konkrete rekreative, urbane forbindelser, som byudviklingen kan tage afsæt i, skabes en klar fortælling og retning for byfortætningen.

- Tænk i nedslagspunkter fremfor sammenhængende butiksområder

I stedet for den levende bygade langs hele Randersvej bør der fokuseres på nedslagspunkter for detailhandel og byliv. I helhedsplanen fremhæves de fire letbanestop som nedslagspunkter. Denne tilgang og tankegang bør udbredes, og der bør fokuseres på de enkelte steders særlige potentialer.

Stjernepladsen er et trafikalt knudepunkt med gode tilkørselsmuligheder. Trafikstøjen betyder dog, at pladsen ikke egner sig til længerevarende ophold, og spisestederne omkring pladsen er derfor overvejende fastfood- og takeawayrestauranter. Butikkerne består ligeledes af apotek og kiosker med pakkeshop. Stjernepladsen er et oplagt ”transittorv” og bør udvikles som dette. Der bør derfor fortsat være mulighed for korttidsparkering på pladsen.

Det er vigtigt, at bevare butiksområdet ved Kastaniegade, da det er eneste sted langs Randersvej mellem Ringvejen og Ringgaden, der er de rette tilkørselsforhold for et butikstorv. Helhedsplanen viser nogle fine principper for områdets omdannelse. Dog bør opholdsarealerne som tidligere nævnt flyttes til bebyggelsens bagside af hensyn til trafikstøjen. Således skabes også sammenhæng mellem adgangsside, parkeringspladser og opholdsarealer.

Herluf Andersens Plads synes noget overset i planforslaget. På trods af pladsens sparsomme indretning med et simpelt bordbænkesæt ses megen ophold på pladsen. Herluf Andersens Plads ligger midt på den tilnærmelses lige akse ad Norges Allé og Skovvangsvej med de markante fikspunkter i Christianskirken og Riis Skov i hver sin ende. Pladsen ligger ligeledes lige ved fodgængertunnelen under Randersvej, og pladsen ligger vestvendt i forhold til fakta, som allerede er udpeget som et omdannelsesområde i helhedsplanen. Herluf Andersens Plads har således stort potentiale til at blive et attraktivt bytorv med detailhandel og caféliv – centralt beliggende og med nem adgang for bløde trafikanter. Dette potentiale er endnu ikke udfoldet i helhedsplanen.

Langs Jordbrogade findes flere små erhvervslokaler. Gaderummet er bredt, men tæt befæstet. En begrønning af gaden vil styrke opholdskvaliteten og forretningslivet i gaden, der med fortætningen langs Katrinebjergvej ligeledes har potentiale til at tilbyde café- og udeliv.

Der findes flere mulige nedslagspunkter i det store helhedsplanområde.

Aarhus Kommune skal have stor ros for et grundigt forarbejde og flot forslag til en helhedsplan for Randersvej. Med ovenstående to principper for en viderebearbejdning af planen har den potentiale til at blive en god ramme for udviklingen i Christiansbjerg og Riisvangen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

André Hundahl Esbersen

Indsendt

02/06/2022 22:06

Sagsnummer

HS1115583

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00