Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1173 - Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Lokalplan 1173 Nedrivning af 6 nboligblokke i Gellerup

Lokalplan 1173 Nedrivning af 6 boligblokke i Gellerup
Høringssvar fra Arkitektforeningen Østjylland
Akademisk Arkitektforening Østjylland har gennem en årrække fulgt og bidraget til debatten om de store almene boligområders udfordringer. På Arkitektforeningens årsmødekonference i 2019 som blev afholdt i Gellerupparken, Aarhus var således et hovedtema debatten om hvorvidt de store almene boligområders udfordringer løses ved nedrivninger for at mindske antallet af almene boliger. Med flere oplægsholdere understregede vi at de udfordringer som det misforståede begreb ghettoområder påpeger, ikke er et arkitektonisk problem som løses ved at fjerne brugbare bygninger.

Vi påpegede allerede dengang at nedrivninger både socialt, miljømæssigt og økonomisk er uhensigtsmæssige. Vi understregede at Gellerupparken, som et markant arkitektonisk bud med store kvaliteter fortæller om en epoke i vores samfundsudvikling, hvor målet var at sikre gode boliger til alle. Gellerupparken er et kulturhistorisk vigtigt og arkitektonisk bevaringsværdigt eksempel. Med oplægsholdere fra bl.a. Holland blev alternative tilgange til nedrivninger illustreret med det Mies van der Rohde prisbelønnede projekt DeFlat i Kleiburg, Amsterdam. urbanNext » DeFlat Kleibrug: An Innovative Renovation

Siden er samfundet generelt blevet meget mere opmærksomt på de miljømæssige og klimatiske udfordringer som truer med at ændre livsbetingelserne for fremtidige generationer markant. Vi står midt i en samfundsomvæltende klimakrise. Med IPCCs nyeste rapport af 28. februar Climate change: a threat to human wellbeing and health of the planet. Taking action now can secure our future — IPCC i år præciseres det at vi, der er på kloden nu, har ganske få år til at minimere vores belastning på jordkloden markant, hvis vi ikke skal krydse det “tipping point” som vil accelerere en klimakatastrofe.

Den indsats vi nødvendigvis må yde er ikke blot at minimere energiforbruget til drift og at minimere CO2 udslippet. Vi skal også erkende at jordklodens ikke fornyelige ressourcer er begrænsede, at der er råstoffer som vi en dag ikke mere kan skaffe. Vi skal lære at passe rigtigt godt på det vi har og vi skal samtidig lære at passe bedre på naturgrundlaget, flora og fauna - som er fundament for alt liv på jorden. Der er arter som uddør - vi har både en klima- og en biodiversitetskrise.

Med den viden vi har idag er vi nødt til at erkende at nogle allerede trufne beslutninger - det være internationalt, nationalt og lokalt - må revideres. Vi må vove at gentænke og revidere vores holdninger. Vi må have modet til at ændre ufornuftige gamle beslutninger.

At nedrive 408 boliger i Gellerupplanen for derefter at nybygge det samme antal almene boliger et andet stod (hvor?) og derefter opføre nye ejer/lejeboliger på de tomme byggegrunde, er udtryk for manglende ansvarlighed overfor ikke bare kulturarven, men også både den sociale, den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed.
Arkitektforeningen Østjylland har under projektet ”Arkitekturens stemme” fokus på ”Verdens bedste byfortætning” hvor netop Gellerupparken kan blive et mønstereksempel på kvalitet i fortætning uden yderligere nedrivninger.

Det er velkendt at mennesker udenfor arbejdsmarkedet, mennesker som ikke føler sig som en del af fællesskabet i samfundet - ikke bliver lykkelige og får job ved at blive tvangsflyttet fra det lokale miljø de bor i. Forskning har dokumenteret Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer (build.dk) at ressourceforbrug og CO2 belastningen ved nedrivning og nyopførelse er op til fem gange større end belastningen ved renovering af eksisterende boliger. Det er desuden klart, at det samfundsøkonomisk er dyrt at nedrive og opføre erstatningsboliger.

Arkitektforeningen Østjylland anbefaler på denne klare baggrund at Brabrand boligforening og Aarhus Kommune i fællesskab meddeler regeringen, at man ønsker at udtræde af den nuværende ghettoaftale om nedrivninger til fordel for en anden udviklingsplan for Gellerup. At man i samarbejde med beboerne i området ønsker en renovering, videreudvikling og fortætning af området med større diversitet i funktioner, boligtyper og et rigere naturindhold. En videreudvikling som fortsætter den allerede nu meget positive udvikling, hvor nytilkomne funktioner har skabt liv og diversitet i området.

De nedrivningstruede boligblokke er kulturarv som rummer boliger med rumlige arkitektoniske og funktionelle kvaliteter som ofte desværre ikke ses i nybyggede boliger. Disse kvaliteter bør bevares samtidig med at boligerne opgraderes energi- og miljømæssigt. Forsøg med innovative transformationer af nogle af de eksisterende boligblokke kunne også iværksættes i takt med at der også opføres nye boligtyper imellem de nuværende blokke, så nuværende beboere kan tilbydes lejligheder i bebyggelsen mens deres oprindelige boliger renoveres.

Arkitektforeningen Østjylland har fokus på en ny tid, den grønne omstilling, hvor vi som planlæggere og byggende arkitekter ser inspirerende udfordringer og hvor arkitektstanden meget gerne påtager sig et medansvar for med arkitektonisk kvalitet at bevare, genbruge og transformere de eksisterende anlægs- og bygningsstrukturer.

Arkitektforeningen Østjylland anbefaler at byrådspolitikerne forkaster det foreliggende forslag til lokalplan 1173 Nedrivning af 6 boligblokke i Gellerup.

Med venlig hilsen på vegne af Akademisk Arkitektforening Østjylland
Rie Øhlenschlæger
21.06.22
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rie Øhlenschlæger

Indsendt

21/06/2022 14:49

Sagsnummer

HS3626539

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H443

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00