Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne i Fælles MED Udvalget vedr. spareforslag til budget 2023-2026

Fælles MED Udvalget (FMU) har drøftet proces for besparelserne til budget 2023-26 i lyset af de indsendte bemærkninger fra Hoved MED Udvalgene (HMU). FMU vil gerne takke både HMU’erne og de lokale MED Udvalg for deres bidrag.

FMU medarbejderrepræsentanterne ønsker at afgive følgende bemærkninger:
Først og fremmest skal lyde en opfordring til at holde fokus på, at både den igangværende proces og de udfordringer, som besparelserne medfører, også udfordrer arbejdsmiljøet og muligheden for at bevare Aarhus Kommune som en attraktiv arbejdsplads – samt fastholde motivationen hos medarbejdere og ledere, der i forvejen er meget berørte af bl.a. fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne. Der bør rettes en særlig opmærksomhed på, hvordan dette håndteres i udmøntning af besparelserne.

Det anerkendes, at der har været et politisk fokus på at træffe konkrete beslutninger om, hvor besparelserne skal findes. Nogle af forslagene vurderes dog ikke at være konkretiseret i en sådan grad, at det på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere konsekvenserne, f.eks. i form af opgaveglidning. Der er derfor risiko for, at konkrete konsekvenser ikke kan italesættes på nuværende tidspunkt, hvilket skaber bekymring for om konsekvenserne af de enkelte forslag er tilstrækkeligt tydelige for byrådet.

Processen med udarbejdelse og drøftelse af spareforslagene har været tidsmæssigt komprimeret. Det har gjort det vanskeligt at sikre en tilstrækkelig grad af inddragelse i magistratsafdelingerne, og der opfordres kraftigt til en højere grad af gennemsigtighed forbindelse med fremtidige budgetprocesser.

På baggrund heraf er det afgørende vigtigt, at der i udmøntning af besparelserne finder en høj grad af inddragelse sted, med mulighed for at vurdere konsekvenser og risici for arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold for såvel medarbejdere som ledere. Besparelserne vil fordre, at ledelsen konkret tager stilling til hvilke opgaver, der ikke skal løses længere.

Der er samtidig behov for at rette en opmærksomhed på, at sparekatalogerne for flere magistratsafdelinger stort set passer med det pålagte sparekrav og derved ikke efterlader et råderum til forhandling. Det bekymrer i forhold til, om en situation hvor politikerne vælger noget fra, vil medføre nye forslag, som ikke gives tilstrækkelig tid til gennemarbejdning og inddragelse, eller i værste fald en ”grønthøster” model, der går imod den politiske hensigt om at træffe konkrete beslutninger om hvor besparelserne skal findes.

Der bør være opmærksomhed på, at nogle spareforslag fremsat i én magistratsafdeling, har betydning for en eller flere andre magistratsafdelinger, og at disse forslag derfor ikke udelukkende kan vurderes selvstændigt.

Sluttelig skal vi understrege vigtigheden af, at politikerne står på mål for besparelserne. En stor del af besparelserne vil betyde serviceforringelser for borgerne. Derfor er det vigtigt for trivslen og relationerne på arbejdspladserne, at medarbejdere og ledere tæt på borgerne ikke efterlades med ansvaret for at forklare det forringede serviceniveau.

På vegne af medarbejderrepræsentanterne i FMU,
Mette Fuglsig Schjødt
Næstformand for FMU
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maibritt Villadsen

Indsendt

24/11/2022 12:59

Sagsnummer

HS8147714

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H516

Kontakt

Christina Vadstrup Petersen

Borgmesterens Afdeling

Mail: cvp@aarhus.dk