Gå til hovedindhold

Høringssvar

Værestedet

Høringssvar til Spareforslag 2023-2026, Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fra Værestedet og dets personale,
Vi mener, at det nøje skal overvejes, hvorvidt Værestedet skal omfattes af besparelser i denne omgang.

Værestedet er et tilbud jf. Servicelovens § 104, og er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. På Værestedet er der gennemsnitlig 80 forskellige borgere igennem dagligt. Vi kender et sted mellem 400 og 500 borgere på navn, og som det eneste sted i Aarhus Kommune tilbyder vi tre gratis måltider om dagen, gratis adgang til vaskemaskine, udlevering af fixeværktøj og gratis udlevering af rent tøj. Største delen af borgernes problematikker er præget af massivt misbrug, hjemløshed/funktionelt hjemløshed, arbejdsløshed, psykiatriske diagnoser – såsom skizofreni, angst samt ADHD – og somatiske udfordringer, hvilket resulterer i at borgerne opleves mere kaotisk end hidtil. Dertil mødes borgerne med øvrige problemer, eksempelvis manglende bank, tandpine, sult og ensomhed.

Værestedet er således ikke kun et sted for hjemløse, men for borgere med mange udfordringer og problemstillinger, blandt andet mange af de borgere, der skulle væk fra Kloster Torvet og gågade-områderne i sin tid. En opgave Værestedet blev pålagt politisk i 2017 – og i det vedhæftede bilag 1, er der en uddybning og kort status af, hvad der lykkedes fra november 2017 til august 2020 i den forbindelse.

Vi ved at seneste Hjemløsetælling beklagevis ikke er retvisende herfra. Tiden op til og under hjemløsetælling var præget af ansættelsessamtaler – med deltagelse af fast personale samt leder –, afdelingslederskifte ugen forinden og ferieafvikling ved det faste personale. Hertil skal det tilføjes at seneste hjemløsetælling viser, at den største reduktion i hjemløsheden findes blandt de unge mellem 18-24 år, hvor målgruppen på Værestedet ikke består af de helt unge. Vi mærker således ikke så meget til reduktionen i antallet af hjemløse sammenlagt med at målgruppen også består af socialt udsatte, der nødvendigvis ikke er hjemløse/funktionelt hjemløse.

Udpluk af Værestedets værdisæt:
”På Værestedet er den gode relation det vigtigste pædagogiske redskab. Det være sig både hvad angår sikkerhed og arbejdet med at hjælpe brugerne på vej i deres recovery proces. ’Recovery’ og ’empowerment’ er nøgleord på Værestedet. Det betyder, at vi forsøger at inddrage brugerne og vise den nødvendige tillid, frihed og tålmodighed til, at de kan reflektere og tage ansvar for eget liv. Velvidne at denne proces ofte er lang og bumlet. […] Alle mennesker har brug for fællesskaber. Derfor er skabelsen af meningsfulde fællesskaber en absolut kerne opgave på Værestedet.”
Den gode relation opstår ikke kun mellem 08.00 og 16.00, men også efter kl. 16.00, når der er behov for at snakke dagens møder med sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og øvrige instanser igennem, når der er behov for at rase og græde ud over, at det hele virker uoverkommeligt og uoverskueligt, når der også er behov for at få sovet ud, når sulten er så stor og pengene små, at man kan få en gratis måltidmad og et sæt rent fixe værktøj til at klare natten på. Disse samtaler og tilbud giver os mulighed for at hjælpe borgerne i deres recovery proces, vi får mulighed for at understøtte dem, der hvor de har behov, men ligeledes informationsdele og klæde samarbejdspartnere godt på til at varetage deres indsats. Hertil er også vigtigheden og sikkerheden af den kontinuerlighed, vi kan tilbyde gennem vores åbningstider, da vi holder 365 dage om året, det vil også sige weekender, helligdage og aftener.
Et eksempel herpå er den hårde juletid, hvor mange tilbud holder lukket, hvor sagsbehandleren er gået på juleferie, hvor folk samles indendørs og Hus Forbi avisen kan være svær at sælge. I juletiden, hvor familie og nære relationer er i højsæde, har vi mulighed for at være det anker og fællesskab, som mange af vores borgerne på Værestedet er foruden. Sikkerheden kommer til udtryk i de tiltagende, hvor ambulance og politi – herunder special patrulje – bliver tilkaldt. Disse episoder opstår primært i aftentimerne og weekender, når alt andet holder lukket. Vi giver Aarhus Kommunes mest udsatte borgere – med et massivt misbrug – en mulighed for at trække sig fra det til tider hårde miljø. De kan holde en pause, få et måltid mad, og en god snak. Dette kan være med til at styrke relationen til borgerne, da vi har mulighed for at være opmærksom på og hjælpe dem, når de mener, at tiden er inde.
Alt i alt falder det hele tilbage på relationen og vores kerneopgave; det meningsfulde fællesskab. Vi får den unikke mulighed at være sammen med borgerne i mange timer i løbet af en dag, at tjekke op på dem, at hjælpe dem og at være der for dem, når alt andet holder lukket. Borgerne hos os oplever en understøttelse, og vi ser en klar forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene – selvom vejen dertil kan være bumlet og lang.

Udpluk af Værestedets værdisæt:
”På Værestedet er alle ligeværdige mennesker med fejl og mangler. […] Det er derfor afgørende, at personalet står ved deres personlige forskelligheder og grænser, både for at fremstå som troværdige hele mennesker og for at favne og rumme så bredt som muligt. Forskelligheder, ligeværd og respekt er også at respektere, at ikke alle ønsker vores hjælp i samme omfang og i samme tempo som vi ønsker at give den. Men at vi bestræber os på at hjælpen og støtten er til rådighed, hvis den ønskes. Værestedet er derfor ikke et behandlingssted med målrettede forløb. Men et fristed for brugerne, hvor der er øje for helheden i indsatsen med brugeren og det, der for brugeren opleves som vigtigt.”
Værestedet tilbyder borgerne et frirum, hvor borgerne har mulighed for at komme som sig selv i alle tilstande og blive mødt af personale, der kender dem og forholder sig til deres problematikker. Vores tilgængelighed og relation er et vigtigt redskab til at kunne hjælpe borgerne, når motivationen og behovet opstår. Her må man ikke underkende vigtigheden af det frirum, som medarbejderne har skabt i samarbejde med borgerne. Tilliden, respekten og ærligheden gør, at borgerne tør at komme og efterspørge hjælpen. På Værestedet bliver man ikke mødt af en skranke, hvor man skal tjekke ind, og vente på at det bliver ens tur. Borgerne kan komme ind både dag, aften, weekend og hellige dage og bede om vores hjælp – om end det er råd, vejledning eller et nyt etableret samarbejder, der skal understøttes.
Frirummet og dermed Værestedet er et vigtigt tilbud, når ventetiden på bolig og mestringsvejleder er lang, nogle gange helt op til 9-12 måneders ventetid. Vi har mulighed for at hjælpe borgerne med akutte behov, og etablere de samtaler og samarbejdspartnere, der skal til for at hjælpe borgerne bedst muligt videre. Værestedet har ydermere mulighed for at være bindeled i ventetiden, således kontakten kan fastholdes mellem borger og tilbud og chancen for, at man kommer i mål med opgaven, er større.
Hertil er det vigtigt at pointere, at vores massive tværfaglige samarbejde (Se bilag 2 for uddybning af samarbejdspartnere) og brobygning har resulteret i, at der kommer flere og flere i egen bolig og i job – der er kommet 1 i fleksjob, 3 i skånejob, og der er udstedt 66 Sociale Frikort via vores samarbejde med Foreningen Gadeliv og virksomhedskonsulenter – herunder virksomhedskonsulenten i Bæredygtighedsplanens initiativ om ”Flere hjemløse i beskæftigelse – , så nogle af dem, der er længst fra arbejdsmarkedet, kan få prøvet kræfter med det på lempelige vilkår.

Vi er stolte over, at vi er lykkedes med opgaverne; at tilbyde et alternativ til Kloster Torv og gågadeområdet, at vi brobygger med alle relevante samarbejdspartnere – såvel kommunale, som ikke kommunale - i et omfang, hvor vi har bidraget til at hjemløsheden er faldet, beskæftigelsen er steget, og at vi samtidig er et anker for et bedre liv for borgerne, hvor vi formår at opbygge nogle rammer, hvor der er fokus på den enkelte borgers mestringsstrategier, forbedring af livsvilkår samt opretholdelse og udvikling af nye personlige færdigheder. På Værestedet giver vi ligeledes borgerne mulighed for at kunne opretholde en vis livskvalitet, da de kan få dækket deres basale behov. Derfor vurderer vi, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at lægge besparelserne på Værestedet, da vi for forholdsvis små midler faktisk løfter en stor opgave som brobyggere og understøtter de tiltag, der er i gang fra anden side, hvor myndighedsopgaven ligger.


D. 21. november 2022

Med venlig hilsen
Medarbejderne på Værestedet


Medsendte bilag:
Høringssvaret som word-dokument.
Bilag 1: Kort status på drift af Værestedet for perioden november 2017 til og med oktober 2020.
Bilag 2: En oversigt over Værestedets samtlige samarbejdspartnere
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Melisa Islamagic

Indsendt

21/11/2022 10:19

Sagsnummer

HS6720870

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69